Р Е Ш Е Н И Е

№ 132/ 28.02.2017г. гр. Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Хасковски Районен съд четвърти граждански                                                          състав

На тридесет и първи януари                          две хиляди и     седемнадесета         година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                               СЪДИЯ: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

 

                                             

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдията

гр.д. №2556 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

**************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 14.08.2003г. година граждански брак между К.М.М., ЕГН **********,***, и Д.К.М., ЕГН **********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРИЕМА, че вина за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете Й. Н.К.М., ЕГН **********, при бащата К.М.М., ЕГН **********, на адрес: ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Й. Н.К.М., ЕГН **********, на бащата К.М.М., ЕГН **********, с право на майката да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 09.00ч. до 20.00ч. – с преспиване, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не ползва годишния си платен отпуск, както и 10 дни през зимната ваканция – всяка четна календарна година, считано от 24 декември, и 5 дни през пролетната ваканция, считано от нейното започване – всяка нечетна календарна година, със задължение за майката да ги връща след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА Д.К.М., ЕГН **********, да заплаща на К.М.М., ЕГН **********, като баща и законен представител на детето Й. Н.К.М., ЕГН **********, на бащата К.М.М., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00 лева, считано от 28.02.2017г., до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

Съпрузите са освободили семейното жилище, находящо се в САЩ.

ДОПУСКА промяна във фамилното име на Д.К.М., ЕГН **********, като след прекратяването на брака същата ще носи предбрачното си фамилно име Д..

ОСЪЖДА Д.К.М., ЕГН **********, и К.М.М., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод – всеки по 25 лева, както и Д.К.М., ЕГН **********, за определения размер издръжка – 288 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за постановяването му.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.