Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 68

06.02.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд             Трети граждански състав

на десети януари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2551 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

*************************************************************************************

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 12.03.2005г. в гр.Х. граждански брак между Г.М.М. с ЕГН:********** и З.Т.С. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката З.Т.С. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на децата М.Г.М. с ЕГН:********** и Т.Г.М. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата М.Г.М. с ЕГН:********** и Т.Г.М. с ЕГН:********** при майката З.Т.С. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Г.М.М. с ЕГН:********** с децата М.Г.М. с ЕГН:********** и Т.Г.М. с ЕГН:********** с право да вижда и взема децата при себе си всяка първа и трета седмица на месеца от 8ч. на съботния ден до 16ч. на неделния ден с преспиване и един месец през лятото, когато майката не ползва годишния си отпуск, със задължение да връща децата в дома на майката след изтичане на определеното време.                   

ОСЪЖДА Г.М.М. с ЕГН:********** да заплаща на З.Т.С. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетните деца М.Г.М. с ЕГН:********** и Т.Г.М. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 120лв. за всяко едно от двете деца, считано от датата на влизане в сила на бракоразводното решение до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, платима от 1-во до 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че не са придобили по време на брака недвижими имоти и МПС-та, които да са СИО, движимите вещи поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

Заявяват, че никой от тях няма фирми или дялове в търговски дружества, както и че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.  

ПРЕДОСТАВЯ на Г.М.М. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Х., ул.***********, собственост на неговата майка.

След прекратяване на брака молителката З.Т.С. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – С..

         ОСЪЖДА З.Т.С. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Г.М.М. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 192,80лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.