Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  110                     /23.02.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на тринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Петър Вунов      

 

секретар: Павлина Николова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2493 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 08.01.2008 г. в гр. Хасково граждански брак между Д.И.И., ЕГН ********** и С.К.И., ЕГН **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Ползването на семейното жилище – апартамент с административен адрес: гр. ххх, се предоставя на Д.И.И., ЕГН **********.

2. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг.

3. След прекратяване на брака С.К.И., ЕГН **********, ще носи предбрачното си име – К..

4. Разноските по делото се поемат от страните по равно, а държавните такси се заплащат, както са присъдени от съда.

ОСЪЖДА Д.И.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес:***, офис № 9 - адв. Бистра Славеева, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА С.К.И., ЕГН **********,***, съдебен адрес:*** - адв. Венета Димитрова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

  СЪДИЯ:

 

                /П/ не се чете.

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!!!

Секретар: /П.Н./