Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

133/28.02.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                             Трети граждански състав

на тридесет и първи  януари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                       Съдия : Нели Иванова

секретар Гергана Докузлиева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 2440 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Предявени са от „Графит Комерс“ ООД, ЕИК 108561221, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.“Преслав“ №25, представляван от управителя Михаил Мандаджиев, със съдебен адрес ***, комплекс „Орфей“, офис 2, адв.Иван Бояджиев, против Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково, ЕИК 000904261, представлявана от кмета Мухлис Фариз Сербест, обективно съединени искове с правно основание чл.79 и чл.86 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

В исковата молба се твърди, че между ответника и „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково, е сключен договор от 08.01.2013г. на основание чл.14 ал.5 т.1 от ЗОП. Ответникът възложил, а изпълнителят по договора „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково, приел да извърши „Направа на бетонов праг, отводняване и отвеждане на повърхностните води с.Зимовина“. Стойността на договорените ремонтни работи от страните била в размер на 5728,93лв. с ДДС. С ответника било договорено също така, че плащането от негова страна ще се извърши в срок до 30 работни дни след настъпване на кумулативните основания за това – приемането на обекта и издаването на фактура. По силата на договора страните придобили права и поели задължения, подробно описани в самия договор. Съгласно договореното с възложителя точно, изцяло, добросъвестно и в срок изпълнителят изпълнил поетите договорни задължения. С приемо-предавателен протокол от 22.11.2013г. ответникът окончателно приел изцяло и без възражения извършените от изпълнителя работи по предмета на договора. Издадена била на ответника и фактура на 25.11.2013г. за сумата от 5728,93лв. с ДДС. Въпреки приемането на възложеното по договора и задължението му да заплати на изпълнителя в срок до 30 работни дни след приемането на обекта и издаването на фактурата, ответникът не се разплатил съгласно договореното. Междувременно с договор за цесия от 17.12.2015г. изпълнителят по договор „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково, прехвърлил на ищеца изцяло своето вземане и правата, произтичащи от него. В писмо от 27.02.2015г. ответникът признал дължимостта на сумата по фактурата от 25.11.2013г., респ. цедираното на ищеца вземане, но сочел, че има наложен запор от ЧСИ върху това вземане. Въпреки че запора бил вдигнат, за което ответникът бил уведомен, последният все още не бил изпълнил задължението си за плащане. Освен главница от 5728,93лв. ответникът дължал и обезщетение за забава в размер на 1570,64лв. за времето от 07.03.2014г. до 15.11.2016г. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата общо от 7299,57лв., от която 5728,93лв. – главница, дължима по договор от 08.01.2013г., сключен на основание чл.14 ал.5 т.1 от ЗОП и издадената по него фактура №345/25.11.2013г., и 1570,64лв., представляваща обезщетение за забава върху неизплатената сума по горецитираната фактура за периода от 07.03.2014г. до 15.11.2016г. – деня, предхождащ датата на предявяване на иска, ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното изплащане и направените по делото разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, с който признава изцяло предявените искове. В отговора прави възражение единствено досежно размера на договореното адвокатско възнаграждение, като счита, че същото е прекомерно и следва да бъде намалено.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, приема за установено следното:

На 08.01.2013г. между Община Стамболово и „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково, е сключен договор за направа на бетонов праг, отводняване и отвеждане на повърхностните води с.Зимовина. На 22.11.2013г. страните по договора са подписали протокол за установяване завършването и за заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи към м.ноември 2013г. за сумата общо от 5728,93лв. с ДДС. За същата сума е издадена фактура на 25.11.2013г. С договор за цесия от 17.12.2014г. „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково, прехвърля на ищцовото дружество вземането към ответната община по горецитираните договор и издадената във връзка със същия фактура. До ответника е изпратено съобщение по чл.99 ал.3 от ЗЗД. На 22.01.2015г. ищецът изпраща до ответната община молба за потвърждение на вземанията. В своя отговор от 27.02.2015г. общината признава своите задължения към ищцовото дружество, като едно от изброените е процесното вземане на стойност 5728,93лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът достига до следните правни изводи по основателността на предявения иск:             

 Не се спори по делото, че ответникът е поел задължение да заплати по договора от 08.01.2013г. сумата от 5728,93лв. за извършеното от изпълнителя „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково. Не се спори също така, че изпълнителят е изпълнил точно и в срок поетите по договора задължения. От представените акт за установяване на завършването на строителните работи и издадената след това фактура се установява, че стойността на извършената от изпълнителя работа по договора възлиза на 5728,93лв. Установи се също така от представения договор за цесия от 17.12.2014г., че дружеството – изпълнител е прехвърлило вземането си на ищцовото дружество, за което е уведомена и ответната община. Общината не само, че не оспорва дължимостта и размера на сумата по издадената въз основа на горецитирания договор фактура, но и признава същата в писмо-отговор на запитване на ищеца. С отговора на исковата молба и в съдебно заседания също се признава дължимостта на сумата за претендираната главница и за търсената лихва за забава. При тези данни по делото съдът намира за основателен и доказан предявения иск, като счита, че следва да се уважи същия в пълния предявен размер от 5728,93лв.

С оглед акцесорния характер на иска с правно основание чл.86 от ЗЗД и предвид основателността на главния иск, следва извода, че иска за заплащане на лихва за забава също е основателен. Несъмнено ответникът е изпаднал в забава, поради което дължи и лихва на ищеца в размер на 1570,64лв. за периода от 07.03.2014г. до 15.11.2016г.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца и направените по делото разноски. Съдът намира за основателно възражението на процесуалния представител на ответника за прекомерност на заплатеното от ищеца адвокатско възнаграждение. Съгласно чл.7 ал.2 т.3 от Наредба №1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения размера на минималното възнаграждение възлиза на сумата от 694,98лв. Доколкото настоящия правен спор не се отличава нито с фактическа, нито с правна сложност, още повече, че ответникът признава иска, както извънсъдебно, така съдебно, съдът намира за неоправдано договарянето и заплащането на по-висок размер на възнаграждение за процесуален представител от предвидения минимален в Наредбата. Ето защо, следва да се намали неговия размер и да се присъди минималния размер за адвокатско възнаграждение от 694,98лв. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски в размер на 694,98лв. за адвокатско възнаграждение и 292лв. за държавна такса.

             Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОСЪЖДА Община Стамболово, с.Стамболово, обл.Хасково, ЕИК 000904261, представлявана от кмета Мухлис Фариз Сербест, да заплати на „Графит Комерс“ ООД, ЕИК 108561221, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.“Преслав“ №25, представляван от управителя Михаил Мандаджиев, сумите от 5728,93лв. – главница по фактура №345/25.11.2013г., издадена въз основа на договор от 08.01.2013г., сключен между общината и „Н енд Н-64“ ООД, гр.Хасково, вземането по който е прехвърлено от последния на ищеца с договор за цесия от 17.12.2014г., и 1570,64лв. – мораторна лихва за периода 07.03.2014г. – 15.11.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска – 16.11.2016г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 694,98лв. за адвокатско възнаграждение и 292лв. за държавна такса..

 Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването на страните.

 

 

                                               СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:Г.Д.