Р Е Ш Е Н И Е

                         77                           08.02.2017г.                                        гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                               гражданска колегия

На двадесети януари                                   двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                               Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2439 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 79 и 86 от ЗЗД.

Ищецът сочи, че с договор от 07.01.2013 г. по ЗОП е сключен договор между страните с договорено възнаграждение в размер на 13 110,58 лева с ДДС. Извършил съответните дейности, като с приемо-предавателен протокол от 11.03.2013 г. ответникът приел изцяло извършената работа. Издал фактура №695/08.11.2013 г. за посочената сума, но ответникът до момента на подаване на исковата молба не бил изплатил същата. Претендира и лихва за забавено плащане в размер на 3696.56 лева за времето от 07.02.2014 г. до 15.11.2016 г., както и законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане и сторените по делото разноски. Не оспорва в съдебно заседание чрез процесуален представител заплащането на главницата след завеждане на исковата молба. Поддържа иска за лихва и разноски.

            Ответникът не оспорва наличието на договор между страните, извършване на работата, издаване на фактура, като заявява, че е заплатил на 24.11.2016г. главницата по предявения иск. Намира акцесорния иск за обезщетение за забава за основателен, като прави възражение по отношение размера на адвокатското възнаграждение.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, по повод и във връзка с доводите изложени от страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

С оглед становищата на страните писмено и в съдебно заседание, не се оспорва наличието на договор, изпълнение на задълженията от страна на ищеца, както и заплащане на главницата от ответника след завеждане на иска, а именно на 24.11.2016г. Не се оспорва от ответника и задължението за забава. Горните обстоятелства се установяват и от приложението към делото писмени доказателства - договор от 07.01.2013г., протокол № 1/04.11.2013г., фактура №695/08.11.2013г., приемо-предавателен протокол от 11.03.2013г., платежно нареждане за сумата от 13 110.58 лева от 24.11.2016г.

Поради изложеното искът с правно основание чл. 79 ал.1 от ЗЗД следва да се отхвърли, тъй като е погасен след завеждане на иска.

По отношение претенцията с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД.

С оглед на основателността на главния иск – изплатен след завеждане на иска, основателен се явява и акцесорния по чл. 86 от ЗЗД. Ответникът не оспорва размерът на същия, поради което следва този иск да бъде изцяло уважен в размера посочен в ИМ.

Основателно е и искането за присъждане на лихва върху главницата за периода от завеждане на ИМ до заплащане на главницата – от 16.11.2016г. до 24.11.2016г.   

По отношение разноските:

Ищецът претендира разноски, като ответникът е направил възражение по чл. 78 ал.5 от ГПК. Съдът намира възражението за частично основателно. По делото са предявени два обективно съединени иска. С оглед Наредба № 1 чл. 7 ал.2 т.2 и 4 и размера на всеки иск на ищеца се следват разноски в размер на 923,31 лева по главния и 488,72 лева по акцесорния, или общо 1412,03 лева. До този размер следва да се уважи претенцията за адвокатско възнаграждение с оглед правната и фактическа сложност на делото, както и направените разноски за ДТ.   

Така аргументиран, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОСЪЖДА Община Стамболово ЕИК 000904261, да заплати на "Графит Комерс" ООД, гр. Кърджали, с ЕИК 108561221, от гр. Кърджали, ул. Преслав 25, съдебен адрес:***, комплекс Орфей, офис 2, на основание чл. 86 ал.1 от ЗЗД сумата от 3696.56 лева за времето от 07.02.2014 г. до 15.11.2016 г. върху сумата от 13 110,58 лева с ДДС по договор от 07.01.2013 г. и фактура №695/08.11.2013 г., в едно със законната лихва върху сумата от 13 110,58 лева за периода от 16.11.2016г. до 24.11.2016г., както и разноски в размер на 672,29 лева за ДТ и 1412,03 лева адвокатско възнаграждение, като иска за главница в размер на 13 110,58 лева с ДДС по договор от 07.01.2013 г.  и фактура №695/08.11.2013 г. , като неоснователен, ОТХВЪРЛЯ.

Решението може да бъде обжалвано пред ХОС в двуседмичен срок от получаването от страните.

                                                                                  Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.