Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 62

03.02.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд         Трети граждански състав

на пети януари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Анегелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело2431 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

***********************************************************************************

         Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

 

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между М.П.Б. с ЕГН:********** и П.Д.Ц. с ЕГН:********** споразумение по чл.127 ал.1 от СК, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката М.П.Б. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето Д.П.Ц. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д.П.Ц. с ЕГН:********** при майката М.П.Б. с ЕГН:********** на адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата П.Д.Ц. с ЕГН:********** с детето Д.П. Ц. с ЕГН:********** със задължение да връща детето при майката след изтичане на определеното време, както следва:

до навършване на две годишна възраст на детето - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. до 19ч. /без преспиване/, а след навършване на двегодишна възраст на детето - всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17.30ч. в петък до 19ч. в неделя /с две преспивания/;

всяка сряда от втората и четвърта седмица на месеца от 17.30ч. до 19ч.;

след навършване на двегодишна възраст на детето - 30 дни през лятото, разделени на два пъти по 15 последователни дни, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като точното им време се уточнява по споразумение на двамата родители;

до навършване на две годишна възраст на детето - всяка четна година на Коледните празници на 24.12. и 25.12. - от 10ч. до 19ч. /без преспиване/, а след навършване на двегодишна възраст на детето - всяка четна година на Коледните празници - 24 - ти, 25 - ти и 26 - ти декември, от 10ч. на 24.12. до 13ч. на 26.12. /с две преспивания/;

до навършване на две годишна възраст на детето - всяка нечетна година на Новогодишните празници на 31.12. и 01.01. - от 10ч. до 19ч. /без преспиване/, а след навършване на двегодишна възраст на детето - всяка нечетна година на Новогодишните празници - 30 - ти декември, 31 - ви декември, и 1 - ви януари на следващата четна година, от 10ч. на 30.12. до 19ч. на 01.01. /с две преспивания/;

до навършване на две годишна възраст на детето всяка четна година на Великденските празници - от 10ч. до 19ч. /без преспиване/, а след навършване на двегодишна възраст на детето - всяка четна година на Великденските празници - от 17ч. на Разпети петък до 19ч. на първия ден след Великден /с две преспивания/;

всяка година на личните празници на бащата - рожден ден /пети май/ и имен ден /Петров ден/ от 17.30ч. до 20ч.;

на рождения ден на детето 26.12. - всяка нечетна година от 10ч. до 13ч.;

всяка година на личните празници на майката - рожден ден и имен ден, когато съвпадат с период на свиждане на бащата, тя има право да вземе детето при себе си от 17.30ч. до 20ч.

В интерес на детето и при взаимно изразено писмено съгласие между двамата родители уговореният режим на лични отношения между бащата и детето може да бъде променян.

ОСЪЖДА П.Д.Ц. с ЕГН:********** да заплаща на М.П.Б. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на детето Д.П.Ц. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 120лв., считано от 01.01.2017г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, платима до 15-то число на съответния месец по посочена от майката банкова сметка, ***срочена вноска.

Молителите се споразумяват да се уведомяват взаимно за своите действия, предприети във връзка с отглеждането и възпитанието на детето, във връзка с провеждане на личните празници на детето и тържества, свързани с него.

         ОСЪЖДА П.Д.Ц. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 86,40лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.