Р Е Ш Е Н И Е

    72                                                       06.02.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На шести февруари                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2199 по описа за 2016г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл. 92 ал.1 и чл. 86 ал.1 от ЗЗД.

Ищецът сочи, че с ответника сключили договор за превоз по заявка – договор от 01.09.2014г. При изпълнение на своето задължение ответникът повредил стока, за което ищецът предявил претенция за неустойка в размер на 306,80 евро /600 лева/. Ответникът се съгласил с направеното възражение, като завил сумата за неустойка да бъде удържана. По погрешка на 16.01.2015г. цялата сума по договора за превоз била заплатена. Моли да се осъди ответникът да заплати сумата от 600 лева неустойка за повредена стока, както и обезщетение за забава в размер на 46.03 лева за периода от 16.01.2016г. до 17.10.2016г., както и направени разходи за нотариална покана – 80 лева. В съдебно заседание чрез процесуален представител заявява, че след подаване на исковата молба е заплатена сумата от 600 лева от ответника. Моли да се уважи иска в останалата част. Моли да се постанови неприсъствено решение. Моли за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Исковете са основателни.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован. Съобщението по чл. 131 от ГПК е получено на 28.10.2016г. от  Иван Лазаров - управител, а за съдебно заседание съобщението е получено на 04.01.2017г. от Ц. Л. – лице от адреса. Във второто съобщение ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – заявка – договор, кореспонденция между страните, извлечение от счетоводни ведомости, платежни нареждания, нотариална покана, се установява вероятната основателност на исковете. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение. Следва искът за неустойка да бъде отхвърлен, тъй като по време на процеса след завеждане на ИМ е заплатена сумата, а исковете в останала част се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски за ДТ на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК, тъй като заплащането е станало след завеждане на исковата молба. Ищецът претендира и разноски за един адвокат, но по делото няма данни да са извършени разходи за такъв.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Армения Логистик ЕООД, с. Белащица, обл. Пловдив, ул. Дружба 11, ЕИК 202371326, да заплати на "Ем Джи Ел - БГ" ООД гр. Хасково ул. Търговска № 6-8, вх.Б, ет.2, ап.7, ЕИК 201655092, съдебен адрес:***, офис 2, на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД обезщетение за забава в размер на 46.03 лева за периода от 16.01.2016г. до 17.10.2016г.,  направени разходи за нотариална покана – 80 лева, във връзка с договор за превоз по заявка – договор от 01.09.2014г.,  както и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на  100 лева за ДТ, като искът за неустойка в размер на 306,80 евро /600 лева/, като погасен, ОТХВЪРЛЯ.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                            Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.