Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 70

06.02.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                     Трети граждански състав

на дванадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2070 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

         Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

 

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.З.А. с ЕГН:********** и Я.А.У. с ЕГН:********** споразумение по чл.127 ал.1 от СК, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката А.З.А. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето И. У. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето И. У. с ЕГН:********** при майката А.З.А. с ЕГН:********** на адрес ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Я.А.У. с ЕГН:********** с детето И. У. с ЕГН:********** със задължение да връща детето при майката след изтичане на определеното време, както следва: всеки първи и трети съботен и неделен ден от месеца от 10ч. в събота до 17ч. в неделя /с преспиване/ и 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и да взема детето всяка нечетна година през дните на Коледните празници – 24-ти, 25-ти и 26-ти декември, от 10ч. на 24.12. до 17ч. на 26.12. и всяка четна година на Новогодишните празници – 30-ти декември, 31-ви декември и 1-ви януари на следващата нечетна година, от 10ч. на 30.12. до 17ч. на 01.01., както и да взема детето всяка нечетна година на Великденските празници от 10ч. на Разпети петък до 17ч. на първия ден след Великден.    

ОСЪЖДА Я.А.У. с ЕГН:********** да заплаща на А.З.А. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на детето И. У. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 130лв., считано от 01.08.2016г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

         ОСЪЖДА Я.А.У. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 93,60лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.