Р Е Ш Е Н И Е

  124                                                         27.02.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На петнадесети февруари                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Диляна Славова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2054 по описа за 2016г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Ищецът е завел осъдителни искове с правно основание чл.79 и 86 ЗЗД вр. с чл. 367 и сл. от ТЗ.

Ищецът сочи, че по фактура № 5356/28.03.2016г. ответникът не му заплатил сумата от 1080.00 лева с ДДС. По договор за превоз с ответника доставил на време и без проблеми стоката, но в срока за плащане, последният не платил. Претендира и обезщетение за забава върху главницата в размер на 56,73 лева за периода от 30.03.2016г. до 04,10,2016г. В съдебно заседание чрез процесуален представител моли да се уважи иска. Моли да се постанови неприсъствено решение. Моли за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Исковете са основателни.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован, като съобщението по чл. 131 от ГПК е получено на 09.11.2016г. от С. Ф.  – управител, а за съдебно заседание лицето е търсено повече от един месец, на адреса на който вече веднъж е получило съобщение, като на основание чл. 41 ал.1 от ГПК е редовно уведомен. Във второто съобщение ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – заявка – договор от 23.03.2016г., CMR – международна товарителница, и  фактура № 5356/28,03,2016г., се установява вероятната основателност на исковете. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като исковете за главница и лихви се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК в настоящото производство.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Елиза 2015” ЕООД, ЕИК 203398390, със седалище и адрес на управление: град София, район Триадица, ул. „П.Ю.Тодоров” бл. № 10, вх.А, ет.7,ап.12, да заплати на „Ем Джи Ел - БГ” ООД ЕИК: 201655092, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул. „Търговска” № 6-8, вх.Б, ет.2, ап.7, и съдебен адрес:*** 16А, офис 2, на основание чл.79 ЗЗД вр. с чл. 367 и сл. от ТЗ сумата от 1080.00 лева с ДДС – главница дължими по заявка – договор от 23.03.2016г. и  фактура № № 5356/28,03,2016г., както и обезщетение за забава в размер на 56,73 лева за периода от 30.03.2016г. до 04,10,2016г., както и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 100 лева за ДТ и 400 лева адвокатско възнаграждение.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                              Районен съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.