Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  66/ 06.02.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На девети януари през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2017 по описа за 2016 година; за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***************************************************

          Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

 

 

          ПРЕКРАТЯВА сключения на 09.10.2004 г. в с. И., общ. Н., обл. С.; граждански брак между В.З.А. с ЕГН ********** от гр. Хасково, със съдебен адрес *** офис 18, адв. Евелина Мерджанова; и С.М.А. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на В.З.А. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху родените от брака деца З. В. А. с ЕГН ********** и А. В. А. с ЕГН **********; с право на майката С.М.А. с ЕГН ********** да вижда и взема децата при себе си - всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване; на своя рожден ден и на рождените дни на бабата по майчина линия и на вуйчото по майчина линия; всяка четна дата на Великденските и Коледните празници; 30 дни през лятото и 15 дни през зимата, които не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата; със задължение на майката да връща децата на бащата след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА С.М.А. с ЕГН ********** да заплаща на В.З.А. с ЕГН **********, като баща и законен представител на З. В. А. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 115 лева, считано от датата на съдебното решение – 06.02.2017 г. до настъпването на законни причини за изменението й или за прекратяване на плащането, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане.

ОСЪЖДА С.М.А. с ЕГН ********** да заплаща на В.З.А. с ЕГН **********, като баща и законен представител на А. В. А. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 115 лева, считано от датата на съдебното решение – 06.02.2017 г. до настъпването на законни причини за изменението й или за прекратяване на плащането, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. Х., ул. „*****; както следва – до 31.03.2017 г. съвместно на В.З.А. с ЕГН ********** и на С.М.А. с ЕГН **********; а от 01.04.2017 г. – на В.З.А. с ЕГН **********.

След прекратяването на брака С.М.А. с ЕГН ********** продължава да носи фамилното име А..

Движимите вещи, придобити по време на брака, остават съсобствени и се намират в семейното жилище на адрес в гр. Х., ул. *****

ОСЪЖДА В.З.А. с ЕГН ********** и С.М.А. с ЕГН **********; ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развод в размер от по 20 лв. - за всеки от тях.

ОСЪЖДА С.М.А. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Хасковски районен съд държавна такса върху определените размери на издръжките – в общ размер на 165,60 лв.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете

 

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.