Р Е Ш Е Н И Е

№61/ 02.02.2017г. гр. Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковски Районен съд четвърти граждански                                                          състав

На десети януари                                          две хиляди и        седемнадесета         година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               СЪДИЯ: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                             

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдията

гр.д. №1663 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

*********************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 11.05.2003г. година граждански брак между В.А.В., ЕГН **********, и В.В.В., ЕГН **********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетните деца А.В.В., ЕГН **********, и Г.В.В., ЕГН **********, при бащата В.А.В., ЕГН **********, на адрес: ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца А.В.В., ЕГН **********, и Г.В.В., ЕГН **********, на бащата В.А.В., ЕГН **********, с право на майката да ги вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 09.00ч. до 18.00ч. – с преспиване, както и един месец през лятната ваканция, когато бащата не ползва годишния си платен отпуск, както и 10 дни през зимната ваканция – всяка четна календарна година, считано от 24 декември, и 5 дни през пролетната ваканция, считано от нейното започване – всяка нечетна календарна година, със задължение за майката да ги връща след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН **********, да заплаща на В.А.В., ЕГН **********, като баща и законен представител на децата А.В.В., ЕГН **********, и Г.В.В., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 220,00 лева – за А., и 200,00 лева – за Г., считано от 13.07.2016г., до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка на А. над определения размер до пълния предявен от 300,00 лева, като недоказан и неоснователен.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Х., ул.******, на В.А.В., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна във фамилното име на В.В.В., ЕГН **********, като след прекратяването на брака същата ще носи предбрачното си фамилно име С..

ОСЪЖДА В.В.В., ЕГН **********, и В.А.В., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод – всеки по 25 лева, както и В.В.В., ЕГН **********, за определения размер издръжка – 604,80 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за постановяването му.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.