Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 115

23.02.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                                 Трети граждански състав

на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                   Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1517 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „АК-2 ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 200708764, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Крали Марко“ №11А, представляван от управителя Александър Красимиров Киряков, със съдебен адрес ***, офис 21, адв.Божидар Иванов, против „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е потребител на електроенергия с клиентски номер 1010061436 за обект, находящ се в гр.Х***********. На 06.04.2016г. служители на „ЕВН Електроразпределение България“ АД извършили проверка и установили, че веригата към електромер с фабричен номер 04051759 от измервателна точка 4056862 в гр.Хасково е манипулирана и отчита ел.енергия с грешка. Вследствие на това на основание чл.50 и чл.51 от ПИКЕЕ с фактура №8158955863/04.07.2016г. начислили допълнително сумата от 6419,86лв. с ДДС. Според ищеца, създадената възможност за доставчика на електроенергия по чл.48 ал.1 от ПИКЕЕ излиза извън делегираната от законодателя в ЗЕ компетентност на ДКЕВР. Уредената корекционна процедура въвеждала безвиновна отговорност на потребителите на електроенергия, което било в противоречие с изискването на императивната разпоредба на чл.82 от ЗЗД, визираща наличието на виновно поведение у длъжника /потребителя/ като предпоставка за ангажиране на отговорността му на договорно основание. Поради това изменението на ПИКЕЕ и предвидената в чл.48 корекционна процедура не следвало да бъде приложена, като противоречаща на чл.82 от ЗЗД. Ето защо, начислената с горецитираната фактура сума от 6419,86лв. с ДДС, представляваща корекция на сметка за минал период /07.01.2016г. – 06.04.2016г./ била недължима, поради начална липса на основание за начисляването й. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 6419,86лв. с ДДС по фактура №8158955863/04.07.2016г., представляваща корекция на сметка за минал период, а именно от 07.01.2016г. до 06.04.2016г., за имот, находящ се в гр.Хасково с клиентски номер 1010061436.

         Ответникът оспорва така предявения иск в депозирания отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, като намира същия за допустим, но изцяло неоснователен. Ответникът счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са Правилата за измерване на количеството ел.енергия /ДВ бр.98 от 12.11.2013г./, а не общите условия. При извършване на проверката било удостоверено, че извършените от служителите на ответника действия са при спазване на изискванията на чл.47 от ПИКЕЕ.  Предвид гореизложеното счита, че следва да се отхвърли иска, като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложената с исковата молба фактура от 04.07.2016г., издадена от ответното дружество на ищеца е начислена сумата от 6419,86лв. с ДДС, дължима вследствие неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за период от 07.01.2016г. до 06.04.2016г. На 23.07.2015г. между страните в настоящото производство е сключен договор за достъп и пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа. С отговора на исковата молба е представен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване, от който е видно, че е извършена проверка на електромера на ищеца на 06.04.2016г. в присъствието на двама свидетели.

От показанията на разпитания по делото свидетел Г.Л.Г. се установява, че е присъствал на проверката през месец април миналата година. С колегата му отишли на проверката и потърсили представител на обекта. Излезнал един човек и казал, че ще присъства. Отворили таблото, пломбите били скъсани, замерили с апаратурата, която показала около 70% грешка. Човекът, който присъствал на проверката, казал, че не го интересува и няма да подпише нищо. Обадили се на тел.112 и извикали двама свидетели и в тяхно присъствие вече отворили и се оказало, че два от проводниците на токовите вериги са срязани и са поставени обратно с изолация, вследствие на това по двете фази енергията не се отчитала, а се отчитала само по едната. Електромера бил трифазен. Съставили протокол, свидетелите се подписали. Св.Г. твърди, че таблото е с две вратички – външна и вътрешна, която била пломбирана. Били отворили само външната врата, която и клиентът можел да отваря. Тя затова била направена. Отворили таблото в присъствието на полицейските служители. Не демонтирали електромера, защото проблема не бил в него, а в топлите вериги. При електромера всичко било точно и не се налагало да се сменя. Когато е манипулиран самия електромер, тогава се поставял в безшевна торба и се изпращал в метрологична лаборатория.

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от техническа проверка на СТИ от 06.04.2016г. отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера и схемата му на свързване. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неотчитане изцяло на консумираната електроенергия. Тези манипулации, според експертизата, водят до частично измерване на консумираната електроенергия, като в случая електромера отчита 14,34% от същата. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена от ПИКЕЕ. Експертизата сочи също така, че правилно е остойностено това неизмерено количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Според експертизата, от графиката на товаровия профил на процесния електромер се установява началния момент на неточно отчитане на СТИ, а именно 01.12.2015г. Процесният електромер попадал в групата електромери – трифазни с периодичност на проверките четири години. Върху електромера имало метрологична маркировка. Вторичната проверка на електромера следвало да стане през 2017г. Експертизата сочи, че са спазени сроковете по заповед №А-333 от 29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, обн. в ДВ бр.49 от 2014г. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, като се иска установяване недължимост на вземане на ответника към ищеца за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Същевременно, както е посочено и в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия.  Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от извършената проверка от 06.04.2016г. Както от писмените доказателства, така и от съдебно-техническата експертиза и свидетелските показания се установява, че при извършената проверка на електромера са констатирани манипулации, водещи до частично измерване на ел.енергията. Според експертизата, в резултат на тези манипулации електромера на ищеца отчита с 85,66% по-малко от консумираната електроенергия. По този начин се установява, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена електрическа енергия в размер на 85,66%. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищецът е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение. Доказателства в тази насока не бяха ангажирани, въпреки дадените указания. Доколкото от данните по делото се установи, че на електромера на ищеца е имало пломба изцяло незасегната при извършване на проверката, няма как да се правят изводи, че ищецът е извършил този нерегламентиран достъп. Показанията на свидетеля сочат, че таблото, в което се е намирал електромера е с две вратички, като клиента има достъп до външната врата, но не и до вътрешната. Ето защо, съдът счита, че не се установява от събраните по делото доказателства ищецът да е имал достъп до този електромер, до който извод водят събраните по делото писмени и гласни доказателства. Действително приетите промени в Закона за енергетиката през месец юли 2012г. дават основание на енергийното дружество да извършва корекции на сметки на свои абонати за минал период, но в същото време съдът счита, че тези корекции следва да са съобразени със съответните изисквания също визирани в закона и ОУ на енергийното дружество. Съгласно разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 б.”а” от Закона за енергетиката при извършване на корекция на сметка в полза на крайния снабдител за потребената ел.енергия в случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел.енергия, поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства. Ето защо, за да се приеме, че е налице основателно извършена корекция на сметката на ищеца, следва да е налице негово неправомерно поведение, каквото в случая не се установи от ангажираните по делото доказателства. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 06.04.2016г. проверка на електромера на ищеца служителите на енергийното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, поради което са отстранили външната намеса и съставили констативния протокол от тази дата. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно манипулации по измервателния уред. От данните по делото се установи, че представител на ищеца дори не е присъствал на извършената проверка, което сочи на едностранно участие в съставянето на констативния протокол за тази проверка от служители на ответното дружество. Все пак абоната в случая е дружество, което служителите на ответника са имали възможност да уведомят своевременно за извършваната от тях проверка, за да осигури свой представител. Наред с гореизложеното следва да се има предвид и посоченото в експертизата, че е установена датата, от която електромера на ищеца отчита неточно, а именно от 01.12.2015г. Няма данни по делото поради каква причина ответното дружество не е реагирало повече от четири месеца и не е отстранило повредата или намесата, довела до това неточно отчитане на консумираната ел.енергия. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Доколкото ответникът не установи по категоричен начин, че ищецът неправомерно е извършил манипулации по електромера и именно това е причината за неточното отчитане на потребената от него ел.енергия, съдът намира за основателен предявения отрицателен установителен иск за недължимост на процесната сума от 6419,86лв.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски общо в размер на 1057лв., от които 257лв. – държавна такса и 800лв. – адвокатско възнаграждение.          

Мотивиран така, съдът

 

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, че „АК-2 ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 200708764, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Крали Марко“ №11А, представляван от управителя Александър Красимиров Киряков, не дължи сумата от 6419,86лв. с ДДС по фактура №8158955863/04.07.2016г., представляваща корекция на сметка за минал период, а именно от 07.01.2016г. до 06.04.2016г., за имот, находящ се в гр.Хасково с клиентски номер 1010061436.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на „АК-2 ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК 200708764, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Крали Марко“ №11А, представляван от управителя Александър Красимиров Киряков, направените в настоящото производство разноски в размер общо на 1057лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ : /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.