Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 122

                                  27.02.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на втори февруари                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 939  по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.415, ал.1 във вр. с чл.422, ал.1 от ГПК от „СКУБА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД-гр.София против „ТРАНСХИМ“ ООД-гр.Хасково и И.П.В..

В исковата молба ищецът твърди, че подал заявление по реда на чл.410 от ГПК срещу солидарно отговорните длъжнициТрансхим“ ООД и И.П.В., по което било образувано Ч.гр.д. № 365/2016г. по описа на Районен съд-Хасково. Била издадена заповед аз изпълнение, срещу която длъжниците възразили, което обосновавало правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия иск. Посочва се още в исковата молба, че ищецът бил в трайни търговски отношения с ответника „Трансхим“ ООД, по силата на които му продал авточасти и аксесоари от търговската си листа. За продадените стоки били издадени фактури, по които не били заплатени продадени стоки на обща стойност 2005.09 лева с ДДС. С оглед неточното изпълнение от страна на „Трансхим“ ООД за плащане на дължимите суми на уговорения падеж, ищецът подал молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу дружеството-длъжник, възоснова на която било образувано търг.д. № 134/2015г. по описа на Окръжен съд-Хасково. След образуване на описаното съдебно производство, с цел извънсъдебно уреждане на възникналите спорни отношения между ищеца, ответното дружество „Трансхим“ ООД и И.П.В., като солидарен с „Трансхим“ ООД длъжник, на 19.11.2015г. било подписано Споразумение. В преамбюла на същото страните приемали за установено, че към момента на подписване на споразумението „Трансхим“ ООД в качеството му на купувач дължи на ищеца сума общо в размер на 2585.31 лева,от които: 2005.09 лева – главница, представляваща сбор от дължими и незаплатени към 19.11.2015г. фактури; 39.22лева – обезщетение за забава в размер на изчислената мораторна лихва върху главницата за периода от датата на неизпълнения падеж на всяка една фактура до 14.04.2015г.; 41 лева – разноски в съдебното производство; 500 лева – адвокатски хонорар по образуваното съдебно производство. Посочва се още в исковата молба, че съгласно чл.1 от Споразумението, „Трансхим“ ООД се задължавало да заплати общата дължима сума в размер на 2585.31 лева с ДДС в следните срокове: сума в размер на 2000 лева в срок до 23.12.2015г.; сума в размер на 585.31 лева в срок до 15.01.2016г. Съгласно договореното в чл.2 от Споразумението, ответницата И.П.В. имала качеството на солидарен длъжник по смисъла на чл.121, ал.1 от ЗЗД и отговаряла за точното изпълнение на поетото задължение от Втората страна, а именно – „Трансхим“ ООД, както и по отношение на всички лихви и разноски, които можели да възникнат с неизпълнение на задълженията. В чл.3 от Споразумението било предвидено, че в случай, че „Трансхим“ ООД или И.П.В., като солидарен длъжник, не изпълняват точно и на деня на падежа която и да е от вноските по чл.1, ал.1, всички дължими плащания, приети за установени в това Споразумение в Преамбюла и чл.1, стават ликвидни и изискуеми на деня на неизпълнения падеж, без допълнителна покана и ищецът имал право да предприеме предвидените в закона действия, срещу който от солидарните длъжници избере. Въпреки че ищецът изпълнил точно задължението си по чл.4 от Споразумението като подал молба за оттегляне на искането за откриване на производство по несъстоятелност и образуваното дело било прекратено, солидарно задължените лица не били платили цялата дължима сума по подписаното споразумение. След настъпване на падежа на първата дължима вноска – 23.12.2015г. по банковата сметка на ищеца постъпвали частични плащания на обща стойност 450 лева, която сума не покривала изцяло поетото със Споразумението задължение. С оглед на това длъжниците изпаднали в забава по отношение на цялата дължима сума от деня на неизпълнения падеж – 23.12.2015г., а именно незаплатената част от първата вноска и цялата втора, или общо сума в размер на 2135.31 лева. С цел събиране на вече изискуемото си вземане, ищецът подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, възоснова на което била издадена Заповед за изпълнение, с която длъжниците били осъдени да заплатят солидарно следните суми: 2135.31 лева – главница по Споразумение от 19.11.2015г. и законна лихва върху нея от 22.02.2016г. до изплащане на вземането; 42.71 лева – държавна такса; 360 лева – адвокатско възнаграждение. В периода от подаване на заявлението до датата на предявяване на иска длъжникът направил няколко парични превода в общ размер от 950 лева, с оглед на което дължимата главница се намалявала до размер на сумата 1185.31 лева.  Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че дължат солидарно на ищеца сумата 1185.31 лева – главница, ведно със законната лихва върху нея от 22.02.2016г. до изплащане на вземането. Претендира разноски по заповедното и в настоящото производство.

          В законоустановения срок по чл.131 от ГПК ответниците не подават отговор на исковата молба. С постъпили молби преди първото по делото съдебно заседание признават така предявения иск.

          При така установеното по делото и като взе предвид, че ищецът прави искане съдът да се произнесе съобразно направеното признание на иска, съдът направи следните правни изводи:

          При наличие на признание на иска от ответниците, както и при наличие на направено от ищеца искане съдът да се произнесе съобразно направеното признание, като следва нормата на чл.237, ал.2 от ГПК, съдът мотивира решението си основно върху направеното признание. Освен това съдът направи констатации и относно липсата на пречки по чл.237, ал.3 от ГПК по предявения иск с правно основание чл.415, ал.1 във вр. с чл.422, ал.1 от ГПК, а именно – признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и няма пречки страната да се разпорежда с него. Ето защо, съдът достига до извода, че следва да бъде уважен предявения иск с правно основание чл.415, ал.1 във вр. с чл.422, ал.1 от ГПК.

Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените в заповедното производство разноски в размер на 402.71 лева и разноски, направени в настоящото производство в размер на 25 лева, или общо 427.71 лева разноски.

 

Водим от горното и на основание чл.237, ал.1 във вр. с ал.2 от ГПК, съдът

 

                             Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ТРАНСХИМ“ ООД, ЕИК 126621645, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Хан Аспарух“ № 11, вх.А, ет.2, ап. 6 и И.П.В., ЕГН **********,***, че дължат солидарно на «СКУБА БЪЛГАРИЯ» ЕООД, ЕИК 201857165, със седалище и адрес на управление – гр.София, улГ.С.Раковски» № 125, ет.5, сумата от 1185.31 лева по Споразумение от 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху нея от 22.02.2016г. до изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед № 162/25.02.2016г. по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 365/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.

 ОСЪЖДА  ТРАНСХИМ“ ООД, ЕИК 126621645, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Хан Аспарух“ № 11, вх.А, ет.2, ап. 6 и И.П.В., ЕГН **********,***, да заплатят на «СКУБА БЪЛГАРИЯ» ЕООД, ЕИК 201857165, със седалище и адрес на управление – гр.София, улГ.С.Раковски» № 125, ет.5, сумата 402.71 лева, направени разноски по заповедното производство по Ч.гр.д. № 365/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.

ОСЪЖДАТРАНСХИМ“ ООД, ЕИК 126621645, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Хан Аспарух“ № 11, вх.А, ет.2, ап. 6 и И.П.В., ЕГН **********,***, да заплатят на «СКУБА БЪЛГАРИЯ» ЕООД, ЕИК 201857165, със седалище и адрес на управление – гр.София, улГ.С.Раковски» № 125, ет.5, сумата 25 лева, направени разноски в настоящото производство.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                      СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.