О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1/01.02.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На първи февруари две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов адм. д. № 6/2016 г. по описа на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е образувано по жалба от „Аграплам“ ЕООД против Протокол 01/27.06.2016 г. на комисия, назначена със Заповед 603/27.11.2015 г. на Кмета на Община Стамболово, в частта, с която имотите обект на сключените между жалбоподателя и Община Стамболово договори за наем №№ 180/05.03.2015 г. и 181/05.03.2015 г., (имоти с №№ 105009, 105008, 349008, 379005, 351001, 107004, 107003, 075003. 000175. 075010.075011, 185003, 000643, 000581, 290007, 000642, 000618, 000161, 000143, 000644, 000646 и 000649 в землището на с. Царева поляна, общ. Стамболово и имоти с №№ 000524, 000165 и 000068 в землището на с. Жълти бряг, общ. Стамболово) са разпределени на други лица.

След като взе предвид изложеното от жалбоподателя, данните по делото и приложимия закон, съдът намира следното:

Жалбата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес у оспорващия. Съображенията за това са следните:

По делото не се спори /вж. изричното изявление на жалбоподателя в молбата му от 31.01.2017 г./, а и от изисканата административна преписка се установява, че „Аграплам“ ЕООД не е било сред лицата, подали заявления за наемане на гореописаните имоти. При това положение не би могло да се приеме, че с оспорения акт се засягат и застрашават негови субективни права и законни интереси. На следващо място, разпоредбата на чл. 38и, ал. 8 ЗСПЗЗ предвижда, че протоколът на комисията може да се обжалва само по отношение на площта на разпределените имоти, а настоящият случай не е такъв. 

За пълнота на изложението е уместно да се отбележи, че жалбоподателят би могъл да се защити като оспори прекратяването на сключените с Община Стамболово договори за наем.

 

 

 

 

Предвид изложеното настоящият съдебен състав счита, че на основание чл. 159, т. 4 АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от „Аграплам“ ЕООД, ЕИК 200708880, със седалище и адрес на управление: с. Стамболово, общ. Стамболово, с адрес за кореспонденция:гр. Хасково, ул. „Македония" № 40, против Протокол 01/27.06.2016 г. на комисия, назначена със Заповед 603/27.11.2015 г. на Кмета на Община Стамболово, в частта, с която имотите обект на сключените между жалбоподателя и Община Стамболово договори за наем №№ 180/05.03.2015 г. и 181/05.03.2015 г., (имоти с №№ 105009, 105008, 349008, 379005, 351001, 107004, 107003, 075003. 000175. 075010.075011, 185003, 000643, 000581, 290007, 000642, 000618, 000161, 000143, 000644, 000646 и 000649 в землището на с. Царева поляна, общ. Стамболово и имоти с №№ 000524, 000165 и 000068 в землището на с. Жълти бряг, общ. Стамболово) са разпределени на други лица.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 6/2016 г. по описа на Районен съд – Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред  Административен съд - Хасково в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

                                                                           

 

            СЪДИЯ: /п/ не се чете.

                                                                                                                              /Петър Вунов/

 

            Вярно с оригинала!

                        Секретар: Д.С.