М О Т И В И

    към решение № 339/15.12.2017 година, постановено по

 АНД № 1467/2017 година по описа на РС-Хасково

 

                      

 Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С постановление на РП-Хасково е предложено обвиняемия Б.С.Г., ЕГН ********** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание по  чл.78а от НК за  затова, че на 21.11.2017г. в землището на с.М., обл.Х., без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - амфетамин /съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към Списък №1 на чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, както следва: 0.1026 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 53% /тегловни проценти/ и 0.2784 грама амфетами

н със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 62.3% /тегловни проценти/, всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 11.43 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК.

РП-Хасково, редовно призовани, не изпращат представител в с.з.                                   Обвиняемият Б.Г. редовно призован се явява лично и с адв.Б.С. . Заявява, че се признава за виновен в повдигнатото обвинение и признава изцяло фактите  и обстоятелствата изнесени в постановлението на РП-Хасково като не иска да се събират нови доказателства. Съжалява за стореното и иска съдът да му наложи минимално  наказание. 

Защитника на обвиняемия адв.С., пледира, че подзъщитният и се признава за виновен, признава фактите и обстоятелствата изнесени от прокуратурата в постановлението по чл.78а от НК, и моли съдът да наложи минимално наказание на обвиняемия, като отчете многобройните смекчаващи вината обстоятелства. Те се изразявали в младата възраст, чистото му криминално минало, липсата на осъждания, признанието на вината и ниската стойност и количество на наркотика.                                                                                                                                      

Съдът, като взе предвид събраните по дбързо производство № 1278/2017г. по описа на РУ МВР-Хасково доказателства, приобщени към настоящото дело, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:  На 21.11.2017г. около 19.45 часа, прибирайки се със служебния автомобил в гр.Хасково, след като са били в с.Е., обл.Х. по сигнал за извършено престъпление, свидетелите И. Г. И. и П. Д. Д. - полицейски служители в Сектор „ОП" при РУ на МВР Хасково забелязали лек автомобил марка „*****", с ДК № *****, паркиран на около 10 метра от ж.п. прелеза между селата М. и М., и двете от Област Хасково, в Землището на с.М.. В изпълнение на своите служебни задължения се приближили до автомобила и установили, че в автомобила седели две лица - на шофьорското място свидетеля И. Д. П., а до него обвиняемия Б.С.Г.,***. Легитимирали се и поискали личните им карти за проверка, като ги попитали дали имат в себе си или в автомобила забранени от закона вещи и предмети. Обвиняемия Г. държал в ръката си бяло вещество с неправилна форма, за което заявил, че е амфетамин. От джоба на елека си извадил и полиетиленова свивка, в която имало от същото вещество.

С протокол за доброволно предаване /л.6/ обв.Г. е предал намиращите се в него вещи, а именно бяло вещество с неправилна форма и свивка от същото вещество. Обвиняемия Г. пояснил в протокола за доброволно предаване, че намерените вещи са негови и ги е закупил от непознато лице от гр.Хасково.

Инкриминираните вещества предадени с протокол за доброволно предаване са били приобщени по делото с техния оглед /л.19/, като и двете вещества са били надлежно запечатани в бял хартиен плик с подписите на разследващ полицай, поемни лица и експерт, като условно бялото вещество в неправилна и натрошена форма открито в ръката на обв.Г. е било обозначено като обект №1, а свивката от черен полиетилен с бяло вещество в неправилна форма, като обект №2.

При изготвената по делото физико-химическа експертиза №584/23.11.2017г./л.23,24/ е било установено, че веществата от обект №1 и №2, са с нетни тегла преди анализ - 0.1026 грама за обект №1 и 0.2784 грама за обект №2. След анализ е било установено, че веществото от двата обекта представлява амфетамин, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент амфетамин база 53% /тегловни проценти/ за обект №1 и амфетамин база 62.3% /тегловни проценти/ за обект №2. Остатък неизразходван амфетамин след анализ - 0.0822 грама за обект №1 и 0.2581 грама за обект №2. Амфетамина е високо рисково наркотично вещество съгласно Приложение №1 към чл.З, ал.2 от ЗКВНВП.

Остатъка от наркотичните вещества са били върнати на водещия разследването. С писмо на разследващ полицай /л.ЗО/ остатъка от наркотичното вещество е било изпратено на ЦМУ за съхранение.

Обв. Б.С.Г. не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с прилагане на чл.78а от НК. Признава вината си и изразява критично отношение към извършеното. Тези факти, както и ниската стойност на предмета на престъплението и малкото количество, сочат, че случая е маловажен по смисъла на чл.93 т.9 от НК.

Горната фактическа обстановка се възприе от съда на база доказателствата по бързо производство №1278/17г на РУ МВР –Хасково, а именно: протокол за разпит на обвиняем /л.8/, протокол за доброволно предаване/л.6/, протокол за оглед на веществени доказателства ведно с албум/л. 19-21/, протокол за разпит на свидетелите И. /л.16/, Д. /л.17/ и П. /л.18/, физико-химическа експертиза/л.23,24/, свидетелството за съдимост/л.35/, характеристични данни/л.33/, декларация за семейно, материално и имотно състояние/л.31/, карта за обвиняем/л.38/ и други по описа на бързо производство № 1278/2017г. по описа на РУ на МВР Хасково. освен това тези доказателства се подкрепят и от самопризнанията на обвиняемия в съдебното следствие.

При така установената  фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият Б.С.Г., ЕГН ********** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъплението по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, като на 21.11.2017г. в землището на с.М., обл.Х., без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - амфетамин /съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към Списък №1 на чл.3, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, както следва: 0.1026 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 53% /тегловни проценти/ и 0.2784 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 62.3% /тегловни проценти/, всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 11.43 лева, като случая е маловажен.

От субективна страна обв. Б.С.Г. е осъществил престъплението умишлено, с пряк умисъл- съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и настъпването на обществено-опасните му последици и е целял   тяхното настъпване.

Предвид гореизложеното, съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно: за извършеното престъпление   от обв. Б.С.Г. по  чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т.1 от НК се предвижда наказание глоба до хиляда лева, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, като от престъплението не са  причинени имуществени вреди. Ето защо, предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обвиняемия към извършеното престъпление и чистото му съдебно минало. Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете, че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а,ал.5, вр. ал.1 от НК в редакцията й от ДВ бр.26/2010г., в минимален размер от 1 000 лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно, както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Съдът отне на основание чл.354а, ал.6 от НК, в полза на държавата веществените доказателства по делото, явяващи се и предмет на престъплението, а именно – 0.0822 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 53% /тегловни проценти/ и 0.2581 грама амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин база 62.3% /тегловни проценти/ на съхранение в  ЦМУ-София, като постанови унищожаването им.

Съдът осъди Б.С.Г., ЕГН ********** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, да заплати по сметка на ОДМВР –Хасково, деловодни разноски в размер на 126.28 лв. за вещо лице.      

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

                                                                      Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.