М   О   Т   И   В   И

към решение 328/11.12.2017 год. по АНД 1392/2017 год.по описа на РС-Хасково

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

Постъпило е Постановление от 12.10.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия Ю.Ф.И.   е образувано бързо   производство 1121/2017г. по описа на РУП - Хасково за извършено престъпление по чл.345 ал.2,вр.ал.1  от НК. Събраните на досъдебното производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия . Последния  не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемия  да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

На досъдебното производство обвинямия Ю.Ф.И.   признава вината си ,като  дава  обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови  доказателства.В последната си дума предоставя на съда да вземе решение относно отговорността му.

Служебният защитник на обвиняемия  адвокат Л.Г.    , в съдебното заседание не оспорва приетите за установени  в постановлението фактически положения. Счита, че макар да са налице условията на чл.78а от НК за освобождаване   от наказателна отговорност с налагане на административно наказание  деянието на подзащитния му покрива признаците на малозначителност  по смисъла на  чл.9 ал.2 от НК .По тези съображения моли обвиняемия да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.         

Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

              Обвиняемият Ю.Ф.И. е на 42 години и живее в гр.Хасково . Същият е български гражданин, неженен, неосъждан и  грамотен  (с основно образование). Обв.И.  е правоспособен водач на МПС, категории В, АМ,С,ТКТ от 1995 год. и  притежава свидетелство за управление на моторно средство 283300510 Обв.И. е пенсионер по болест и от 2006 година страда от множествена склероза ,заради която с експертно решение на ТЕЛК-Хасково му е призната  100 % неработоспособност  с чужда помощ.

                На 23.10.2017г. за времето от 07:00 часа до 19:00 часа свидетелят В. С. Д. -служител на РУП - Хасково застъпил на смяна съвместно с колегата си И. Т. Д.. Същия ден около 17:00 часа  двамата полицейски служители  били на установъчен пункт в гр.Хасково, на ул. „Република" до автобусното обръщало. След няколко минути покрай служебния им автомобил, посока от вилна зона „Идемирлийски лозя" към кръстовище на ул. „Република" с ул. „Ястреб" преминало четириколесно моторно превозно средство(МПС) - АТВ, без поставена на него регистрационна табела. Полицейските служители  спрели АТВ-то и установили, че водач на това МПС бил обвиняемия Ю.Ф.И. . Същият не представил свидетелство за управление на моторно превозно средство(СУМПС) и документи на МПС и обяснил , че АТВ - то било марка „****" и не било регистрирано. Била извършена справка в системите в МВР и се установило, че МПС-то не се издирва. Полицейските служители  докладвали на ОДЧ и изчакали идването на дежурната оперативна група  за оглед на местопроизшествие. На мястото където бил спрян обвиняемия пристигнал и свидетеля В. Д. Г. от ОДМВР - Хасково. Св. Димитров установил, че обвиняемия  в посока ул. „Единство" управлявал АТВ, с рама *****, марка „*****", без регистрационни табели, което не било регистрирано по надлежния ред. Констатирайки това св.Г съставил на обв.И.  акт за установяване на административно нарушение  бланкетен 008294/23.10.2017г. който обвиняемия подписал без възражения.От приложените по делото справки безспорно се установява, че четириколесното МПС - АТВ няма регистрация.

Горната фактическа обстановка се установява  от обясненията на обвиняемия , показанията на  свидетелите , дадени на досъдебното  производство , подкрепени с протоколите за извършени следствени действия, от извършените  физико-химична  експертиза,както и  писмените материали,приобщени към доказателствения материал по делото  на основание чл.283 от НПК.

При така изяснената фактическа обстановка обвиняемия е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, като на  23.10.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - АТВ (четириколесно МПС), марка „****", с рама ******, което не е регистрирано по надлежния ред.От обективна страна, няма спор, че АТВ-то , което обвиняемият е управлявал е "моторно превозно средство" по смисъла на § 6, т. 11 на Закона за движението по пътищата, доколкото е снабдено с двигател за придвижване и не е релсово превозно средство.За да бъде престъпно поведението на обвиняемия, законът изисква управлението на МПС да се осъществява, въпреки че същото не е регистрирано по надлежния ред. В тази си част наказателната норма е бланкетна, като съдържанието й следва да се запълни чрез анализиране на относимите правни норми към регистрирането на МПС на територията на страната. Правната регламентация на въпросните правоотношения е намерила израз в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съгласно която - по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер. За приложение на разпоредбата е приета и Наредба I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като съгласно чл. 2 от Наредбата - МПС задължително се представят за регистрация от секторите "Пътна-полиция" при СДВР или областните дирекции на МВР по постоянния адрес на собственика, като последният е длъжен, с оглед разпоредбата на чл. 4, ал.1, лично да представи превозното средство и необходимите документи за извършване на регистрацията.

Като цяло между страните няма спор, че деянието на обвиняемия осъществява от обективна и субективна страна признаците на вмененото му престъпление. Възраженията  от страна на защита се съсредоточава около това, дали въпреки това, с оглед обществената му опасност, деянието не е "малозначително", респективно дали не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 9, ал.2 НК. В Съгласно тази разпоредба на материалното наказателно право (чл. 9, ал.2 НК), не е престъпно деянието, което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Както е известно, конкретиката на всеки процесен случай е тази, която обосновава позицията за наличие или не на условията, заложени в обсъждания законов текст. Прегледът на ценимите обстоятелства  по настоящото дело  дава възможност за осмисляне на предпоставки на втората  от двете алтернативи на чл. 9, ал. 2 НК. Това е така, доколкото тук следва да се отчете както личността на обвиняемия, като част от преценката за самата обществена опасност на престъплението, така и конкретиката на самото деяние.

               В случая обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност за извършени престъпления от общ или частен характер ,както и  по отношение на него в информационния масив на ОД на МВР-Хасково няма заведени криминалистически регистрации . Същия още на бързото  производство е признал вината си , посочил е причината ,поради която е управлявал  въпросното превозно средство и  краткия маршрут на предвижване от дома на неговите родители ,както и предназназначението за закупуване на АТВ-то . Липсват доказателства оборващи обясненията на  обвиняемия , че заболяването му от множествена склероза  ,свързано с  трудност при  предвижването е  причина за противоправното управление и  като такова   не засяга и уврежда обекта на престъплението - обществените отношения / човешкото здраве, обществен морал и сигурност /, защитими от чл. 345 ал.2 от НК, в степен която да е съответна на противоправността на деянието, за да представлява престъпление по посочения текст  от НК. Няма и специфичност или особеност на обстоятелствата, при които е извършено деянието. Обвиняемият   е правоспособен водач и в годините са му  издавани свидетелства за управление на МПС . Действително санкциониран е  два  пъти  за  леки  нарушения на ЗДвП ,но  отпреди  10 и 20 години . В обобщение настоящата инстанция намери , че в случая обществената опасност на деянието извършено от обв.  е явно незначителна, деянието е малозначително и не е престъпление по смисъла на чл. 9 ал.2 от НК , поради което  призна обв.И.  за невинен в това, че на 23.10.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - АТВ (четириколесно МПС), марка „Р****", с рама ******, което не е регистрирано по надлежния ред и по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.345 ал.2,вр.ал.1 от НК, на основание чл.9 ал.2 от НК и чл.378 ал.4 т.2  от НПК, го оправда. 

      Водим  от горното, съдът постанови решението   си.

 

                                                                                                                                                                                               

                                                 Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.