А.н.д. № 1370 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

       С постановление на РП – Хасково от 15.11.2017г. е направено предложение за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК на подсъдимия Г.Б.К. ЕГН ********** ***, който към 31.10.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно - марихуана, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в количество 8,6 % теглови процента и нетно тегло 4,8674 грама, на стойност 29,20 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл.354а ал.5 вр.ал.3 т.1 предл.1 от НК.

        В съдебно заседание РП - Хасково редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

        Подсъдимият Г.К. редовно уведомен, се явява, разбира в какво е обвинен, признава се за виновена и е съгласен с изложената в обстоятелствената част на Постановлението по чл.78а от НК, фактическа обстановка.

        Защитникът на подсъдимия пледира за минимална глоба, след приложението на чл.78а от НК.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства по отделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна обстановката, изложена в Постановлението по чл.78а от НК, а именно :

        На 31.10.2017г., около 15.00 часа, при обход в района на ж.к.„Бадема" в гр.Хасково, свидетелите Д.К.И.и К.М.Ш.- полицейски служители в Сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОД на МВР Хасково, забелязали лек автомобил марка „**********", с ДК № **********, маркиран във вилната зона над жилищния комплекс, в близост до гробищния парк, на черен път. В изпълнение на своите служебни задължения се приближили до автомобила и установили, че на шофьорското място седяло лице от мъжки пол - подсъдимия Г.Б.К.. Легитимирали се и разпоредили на К. да представи документи за самоличност. Попитали го дали има в себе си или в управлявания от него автомобил забранени от закона вещи и предмети. Г.К. отговорил утвърдително, като бръкнал в ниша, до волана в ляво на автомобила и изкарал от там прозрачно полиетиленово пликче, съдържащо суха листна маса, като заявил, че съдържанието е марихуана.

        С протокол за доброволно предаване подсъдимият К. предал намиращите се в колата му вещи, а именно - найлоново пакетче с размери 5/5 см. съдържащо кафяво- зелена изсушена листна маса. Г.К. пояснил собственоръчно в протокола за доброволно предаване, че пакетчето съдържа марихуана, закупена от него за лична употреба, като в пакетчето имало около 5 грама. Инкриминираното вещество предадено с протокол за доброволно предаване е било приобщено по делото с неговия оглед, като е било надлежно запечатано в бял хартиен плик с подписите на разследващ полицай, поемни лица и експерт, като  условно е било обозначено като обект №1.

        При изготвената по делото физико-химическа експертиза №481/02.11.2017г. е било установено, че растителната маса от обект №1 е марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 8,6% /тегловни проценти/ с нетно тегло - 4.8674 грама преди изследването. Остатък неизразходван канабис след анализ - 4.7673 грама.

        Остатъкът от наркотичните вещества са били върнати на водещия разследването. С писмо на разследващ полицай остатъка от наркотичното вещество е било изпратено на ЦМУ за съхранение.

 

 

 

        Съгласно чл.3 ал.2 от ЗКВНП вр.с Приложение №1 определящо наименованията на растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина марихуаната е наркотично средство, което няма легална употреба, пазар и производстов и е под забрана и  представляваа именно високорисково вещество.

       Съгласно чл.3 ал.1 т. 1 на ЗКНВП, законът се прилага както за наркотични вещества, така и за препаратите, в които се съдържат.

       Съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството / ДВ брой 14/18.02.2000г., в сила от 18.02.2000г./ се определя стойността на намереното количество високорисково наркотично вещество, а именно - марихуана, съдържаща активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в количество 8,6 % теглови процента и нетно тегло 4,8674 грама, на стойност 29,20 лева.

       Подсъдимият не е осъждан.

       Не е освобождаван по реда на чл.78а от НК.

       Няма криминални регистрации. С добри характеристични данни е.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че Г.Б.К. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.354а ал.5 вр.ал.3, т.1 предл.1 от НК, като към 31.10.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно - марихуана, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в количество 8,6 % теглови процента и нетно тегло 4,8674 грама, на стойност 29,20 лева, като случаят е маловажен.

        От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл -  подсъдимият е съзнавала обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици. Умисълът на дееца е обхващал обстоятелствата, че упражнява трайно фактическа власт върху високорисково наркотично вещество без надлежно издадено разрешение за това.

        Случаят е маловажен защото са налице признаците на чл.93 ал.1 т.9 от НК, според който „маловажен случай” е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

        Съдът обсъди отговорността на Г.К., като разгледа фактическите положения посочени в прокурорското постановление при наличието на законоустановените предпоставки за реализиране на съдебно производство по освобождаване от отговорност.

        В предвид данните по делото за извършеното престъпление държане на високорисково наркотично вещество съдът наложи наказанието, предвидено в чл.354а ал.5, вр.ал.3, т.1 предл.1, като определи същото при условията на чл.78а от НК. За деянието по чл.354а ал.5 във вр. ал.3, т.1 предл.1-во от НК се предвижда наказание „глоба” в размер до 1 000 лв. Г.К. е неосъждан, не е освобождаван е по реда на чл.78а от НК. Няма причинени невъзстановени съставомерни имуществени вреди. Следователно е приложима разпоредбата на чл.78а от НК, поради което съдът освободи подсъдимия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „глоба”.

        В тази връзка съдът обсъди съотношението на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства.

        Като смекчаващи  вината обстоятелства съдът прие младата възраст на подсъдимия, пълните самопризнания, направени още от досъдебното производство, доброволното предаване на наркотика, оказаното съдействие на органите на досъдебното производство и съда, изразеното критичното отношение към деянието.

        Отегчаващи вината обстоятелства липсват.

        Ето защо съдът прие пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства и индивидуализара административното наказание глоба” на минимума в чл.78а от НК – а именно глоба в размер на 1 000 лв.

        С така наложеното наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздейства възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

        Мотивиран така съдът постанови решението си.

 

 

                                                                                          Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.