А.н.д. № 1361 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия В.С.С. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 31.08.2017г., в с.Узунджово, обл.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет с неустановена марка и без видим номер на рама, с двигател марка „SUZUKO", с № ****************, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК.

        В съдебно заседание РП-Хасково редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

        Подсъдимият В.С.С. признава фактическата обстановка, изложена в постановлението по чл.78а от НК.

        Моли съда за минимална глоба.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена от фактическа страна възприетата от обстоятелствената част на постановлението по чл.78а от НК, а именно :

        В първата половина на месец август 2017г. подсъдимият В.С. ***. В гараж, в близост до пазара, забелязал кросов мотоциклет с надпис „SUZUKI", бяло-червен на цвят, който бил изложен за продажба. Двигателя бил с надпис „SUZUKO", с № ***********.

        Подсъдимият С. харесал мотоциклета и попитал свидетеля П. А. С. от гр.Димитровград за цената и характеристиките на същия. Последният обяснил на подсъдимия, че мотоциклета бил сглобка от различни части на мотоциклети, като същите били закупувани от морга между гр.Хасково и гр.Димитровград, като двигателя бил закупен от гр.Стара Загора.

        Мотоциклетът не бил регистриран, като нямало и как да бъде поради тези причини, като нямал никакви документи. Мотоциклетът имал лепенки „SUZUKI", които св.П. С. бил поставил, но не бил от тази марка. Свидетелят С. обяснил също така на В.С., че двигателя бил китайски, реплика на „Хонда", с обем 200 кубически сантиметра. Рамата също била втора употреба, като нямала видим номер. Обяснил също така, че мотоциклетът не е предназначен за управление по републиканската пътна мрежа.

        С подсъдимия С. се договорили за цена 700 лева, която била заплатена веднага в брой.

        На 31.08.2017г. с закупения и посочен по-горе мотоциклет В.С. решил да отиде на работа.

        В същото това време свидетелите Д. Н. Т. и Д. Б. К. - полицейски служители в РУ на МВР Хасково били на работа, като участвали в специализирана полицейска операция свързана с противодействие на криминалните престъпления, като били разпределени в с.Узунджово, обл.Хасково.

        При обход в селото, на ул.“Петко войвода", в изпълнение на своите служебни задължения спрели за проверка водача на кросов мотоциклет с мадпис „SUZUKI", бяло-червен на цвят, без регистрационни табели.

        При извършената проверка на място, около 13.00 часа на 31.08.2017г. в с.Узуджово, било констатирано, че мотоциклета се управлява от подсъдимия В.С.С.. При проверка в системата констатирали, че мотоциклета не е регистриран, като установили също така, че С. е неправоспособен водач и никога не е притежавал СУМПС.

        В.С. обяснил, че мотоциклета не е регистриран и няма документи за него. За установените нарушения св.Т. съставил АУАН №007606/31.08.2017г., като подс.С. подписал акта без възражения.

        От приложените по делото справки от Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР Хасково безспорно се установява, че мотоциклетът няма регистрация и че В.С.С. е неправоспособен водач.

        От заключението на изготвената по делото техническа експертиза се установява, че процесния мотоциклет не е предназначен за движение по републиканската пътна мрежа. На мотоциклета липсвало оборудване, което е задължително за МПС, за да се движат по републиканската пътна мрежа, а именно - преден фар с габарити, къси и дълги светлини и заден фар с габаритна и стоп светлина.

        В.С.С. не е осъждан, не е освобождаван по чл.78а от НК и няма криминални регистрации.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира, че В.С.С. ЕГН ********** *** от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК, като на 31.08.2017г., в с.Узунджово, обл.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотоциклет с неустановена марка и без видим номер на рама, с двигател марка „SUZUKO", с № **********, което не е регистрирано по надлежния ред.

        Деянието е извършено при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните му последици.

        Съгласно чл.140 ал.1 изр. 1-во от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно чл.140 ал.2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.

        Наредба №1-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в чл.3 ал.1, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган. Срокът по ал.1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца. Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й. Разпоредбата на ал.4 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация.

        За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се заплащат такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

        Освен това чл.4. ал.1 от същата наредба задължава собственикът да представи превозното средство и необходимите документи определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

        Съгласно чл.10 ал.3 табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, а ал.4 – предвижда, че табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя. Монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция" се извършва по реда на чл. 6.

        По отношение на мотопедите чл.10 ал.6 и чл.7 разпореждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

        Съгласно § 6 т.18а от ДР на ЗДвП, регистрацията се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

        Поради изложеното следва да се приеме, че подсъдимият В.С.С. е управлявал моторно превозно средство – мотоциклет, което не е регистрирано по надлежния ред.

        Съдът определи наказанието на В.С. при условията на чл.78а НК, тъй като са налице предпоставките за това – подсъдимият не е осъждан, не е освобождаван по чл.78а от НК, няма имуществени вреди и за деянието по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК се предвижда наказание в пределите, посочени в 78а ал.1 от НК.

        При определяне на наказанието съдът взе в предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства - добрите характеристични данни на подсъдимия, липсата на минала съдимост и криминални регистрации, признанията за вината и пълните обяснения за извършеното по време и място още от досъдебното производство, младата възраст и оказаното пълно съдействие на органите на досъдебното производство и полицията. Съдът прие, че липсват отегчаващи вината обстоятелства. Ето защо наказанието следва да се определи при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства. По тази причина съдът определи глобата на минималния размер – а именно 1 000 лв.

       Така мотивиран съдът постанови решението си.

 

  

                                                                                                              Районен съдия:/п/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.