МОТИВИ

 

Към решение №323/06.12.2017г. по АНД №1359/2017 г. на РС – Хасково

 

            Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

            С постановление на прокурор при РП – Хасково за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е внесено в съда  предложение, обвиняемия П.Н.Н., ЕГН:**********, род. на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това че на 19.10.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед Aprilia", модел „SR 50 LC BASIC", 49 кубически сантиметра, с рама №******, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал.2 вр. ал.1 от НК.

В съдебно заседание пред Районен съд- Хасково ,РП- Хасково ,редовно призовани не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

            Обвиняемият П.Н.Н., редовно призован ,се явява лично ,  признава  изцяло фактите и обстоятелствата изнесени от прокурора в постановлението, признава се за виновен и моли да му бъде наложено минимално наказание. В дадената  му възможност за последна дума заявява ,че съжалява за случилото се.  

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства ,а именно доказателствата по бързо производство №1096/2017г. по описа на РУ-Хасково , приобщени към настоящото дело, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна: На 19.10.2017г. свидетелите С, В. С. и П. Й. П. - служители на РУМВР - Хасково, изпълнявали служебните си задължения със служебно МПС. Същия ден, около 11:30 часа, на ул. „***" в гр.Х., те забелязали, че пред тях се движел черно - червен мотопед без надлежна задължителна регистрация. Те последвали мотопеда и застигайки го св.С. разпоредил устно на водача да спре с цел извършване на проверка. Водача на мотопеда отбил и спрял в дясната част на улица „****" до № **, посока кв. „****". Полицаите се легитимирали и извършили полицейска проверка на водача и мотопеда, който управлявал. Те установили, че мотопеда е марка Aprilia" модел „SR 50 LC BASIC", с рама № *****, без регистрационни табели и бил управляван от обвиняемия П.Н.Н.. Полицейските служители пристъпили към проверка на документите за правоуправление на водача и за регистрация на МПС. Обв.П.Н. представил личната си карта, но не представи свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и заявил, че не притежавал такова. Не предоставил и документи за мотопеда. На место били извикани служители от сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково - свидетеля Д. Т. Л. и неговия колега В. Д. Г.. Пристигайки на место св.Л.  è В. Д. установили, че техните колеги са спрели за проверка мотопед марка Aprilia" модел „SR 50 LC BASIC", с рама № ******, без регистрационни табели управляван от обв.Н.. След извършена справка в информационния масив в РУМВР - Хасково установили, че обв.П.Н. е неправоспособен водач, не е притежавал СУМПС и никога не е имал правоспособност. Въпросния мотопед бил без регистрационна табела и не бил регистриран по надлежния ред. Констатирайки това св.Лозев написал акт за установяване на административно нарушение бланков №009120/19.10.2017г. който обв.Н. подписал без възражения. Междувременно обвиняемият П.Н.Н. се обадил на свой роднина, който му донесъл документите за покупко-продажба на мотопеда и той ги представил на полицаите. Осведомил ги, че мотопеда не е регистриран по надлежния ред и затова го управлява без табели. Полицаите сравнили номера на рамата със документите и марката и модела и и всичко съвпадало. Установили че мотора не бил обявен за издирване. Пристигнала дежурна оперативна група(ДОГ), която извършила оглед на местопроизшествието.

В случая е нарушен от обвиняемия и чл.140 ал.1 изр. 1-во от ЗДвП

Гореизложената фактическа обстановка  съдът прие на база събраните по делото гласни и писмени доказателства:  - протокол за оглед на местопроизшествие (л.7-11); - справки(л.35-39); - протоколи за разпит на свидетелите Д. Л., П. П.и С. С.; справка съдимост, декларация, привличане в качеството на обвиняем, разпит на обвиняем и др.

 С оглед изложеното,настоящия съдебен състав намира,че при така  възприетата фактическа обстановка и след обсъждане на направените изводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние , обвиняемият  е осъществил деянието, което може да бъде субсумирано по състава на престъпление по чл. 345 ,ал.2, вр.ал.1 от НК.

Тоест при така изяснената фактическа обстановка обвиняемия П.Н.Н. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК, а именно: на 19.10.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед Aprilia", модел „SR 50 LC BASIC", 49 кубически сантиметра, с рама № ****** , което не е регистрирано по надлежния ред.

От субективна страна обвиняемия е осъществил престъплението умишлено, с пряк умисъл - съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и настъпването на обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

За да приеме горното съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Д. Л., П. П. и С. С. дадени в хода на ДП. Те са еднопосочни,  непротиворечиви и изцяло пресъздават описаната и възприета от съда фактическа обстановка. Тези показания изцяло се подкрепят от обясненията на обвиняемия дадени в хода на ДП и самопризнанията му дадени в съдебното следствие. Всички тези доказателства взети заедно и отделно едно от друго потвърждават извода на съда, че обвиняемия е извършил престъплението за което е предаден на съд. Същият безспорно е знаел, че моторното превозно средство което управлява не е регистрирано по надлежният ред, но въпреки това е предприел това управление. Затова и съдът го призна за виновен в престъплението по чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК.

    Предвид изложеното,съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно, за извършеното престъпление   по чл.345,ал.2, вр.ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода" до една година или  глоба от петстотин до хиляда лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, и от престъплението не са причинени имуществени вреди. Ето защо,предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обв. П.Н.Н. към извършеното престъпление, съдействието в хода на ДП, самопризнанията му в ДП и в съдебно следствие, както и чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства са другите нарушения на правилата за движение.

Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете,че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а ал.1 от НК в минималния размер от 1000 лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно,както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Съдът осъди П.Н.Н., ЕГН:**********, род. на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан да заплати направените по делото деловодни разноски в размер на 90.004 лева за ВЛ по сметка на ОД МВР-Хасково.

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.