М О Т И В И

     Към присъда №  67  / 01.12.2017 година, постановена по

 НОХД № 1206/2017 година по описа на РС-Хасково

 

                        Районна прокуратура / РП / - Хасково е повдигнала обвинение против подсъдимия  Д.Б.А. с ЕГН ********** роден на *** ***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живее в с.К. ул."**** „ № * ,Хасковска област ,към настоящият момент в Затвора гр.Ст.Загора, за това, че на 07.07.2017 година в гр. Хасково отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 215 лева и 1 брой дамско кожено портмоне на стойност 32 лева, всичко на обща стойност 247 лева от владението на Г.К.М. *** без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява опасен рецидив - престъпление по чл. 196 ал.1, т.1 вр. чл.194 ал.1 вр чл.29 ал.1 б.А" и б"Б" от НК.

В съдебно заседание РП - Хасково, чрез свой представител, поддържа изцяло повдигнатото обвинение, което се доказвало по категоричен начин от събраните по делото гласни и писмени доказателства, че подсъдимият е извършил престъплението, както и с оглед самопризнанията на същия и събраните по досъдебното производство доказателства. Прокурора иска от съда да бъде наложено на подсъдимия наказание Лишаване от свобода за срок от  2 /две / година и 3 /шест/ месеца, което да се редуцира с 1/3 и да се изтърпи при първоначален „строг” режим.

Защитника на подсъдимия, адв.Т. пледира, че подзащитният  му признава изцяло обстоятелствата и фактите, изложени в обвинителния акт, като иска съдът да му наложи наказание Лишаване от свобода  при хприложението на чл.55, ал.1,т.1 от НК, тъй като следвало да бъдат отчетени самопризнанията на подсъдимия,  съдействието на органите на разследването, изразеното съжаление, като многобройни смекчаващи вината обстоятелства. 

Подсъдимият  Д.Б.А. се признава за виновен, признава изцяло  обстоятелствата и фактите, изложени в обвинителния акт, иска делото да се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие, съжалява за случилото се , като се присъединява към казаното от адвоката си. 

По делото няма предявен граждански иск.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и във връзка със самопризнанията на подсъдимия, приема за установено от фактическа страна следното:  Обвиняемият Д.Б.А. е многократно осъждан ,като е адресно регистриран в с.Криво поле,Хасковска област.Към настоящият момент се намира в затвора гр.Стара Загора където изтърпява наказание „Лишаване от свобода".

На 7 юли 2017 година подс.Д.А. ***. Пешком той отишъл до сградата на Дирекция" Социално подпомагане" в гр. Хасково ,находяща се на ул."Патриарх Евтимий" № 2. Там свид.Г.К.М. *** заемала длъжността "социален работник" и същият ден била на работа. Около 14,30 часа на 07.07.2017 година тя излязла от служебният си кабинет,като в същият оставила дамската си чанта, в която имала кожено портмоне ,в което съхранявала парите си на стойност 215 лева в банкноти, както и свои лични документи. Използвайки отсъствието й от кабинета ,в помещението влязъл подс.Д.Б.А. . Последният се приближил до дамската чантата, отворил ципа и взел червено дамското кожено портмоне с което имало пари на стойност 215 лева, както и лични документи - лична карта,свидетелство за управление на МПС,контролен талон на името на пострадалата Г.М., 1 брой дебитна карта, 1 брой карта „Метро" за името на Т. К. Т. ,както и 1 брой разплащателен талон за „ЕВН" на името на Д. М.. На излизане обаче от кабинета подс.Д.А. се разминал и бил забелязан от свид. А., която също работела в тази дирекция, както и свид. виляла, че подсъдимия излиза от служебният кабинет на своята колежка свид.М.. След около 10 минути свид.М. се върнала в кабинета си и установила ,че ципа на дамската й чанта е отворен,като от същата липсвало портмонето,заедно с паричната сума и личните документи в него. След което пострадалата подала сигнал в полицията в гр.Хасково.

Още същият ден подс.Д.Б.А. изхарчил отнетите пари за собствени нужди. Част от предмета на деянието обаче, а именно червено дамско кожено портмоне, заедно с личните документи на пострадалата подс.А. оставил в двора на къща, находяща се с.Д., Хасковска област в дома на свид. А. П., с чиято майка обвиняемият живеел на семейни начала. Последната намерила няколко дни по късно в двора на дома си в с.Д., Хасковска област оставените вещите, а именно дамско портмоне ведно с лични документи, за които не знаела,че са крадени от подс.А.. С протокол от 29.07.2017 година свид. предавала доброволно на свид. -мл.експерт в група КП" към РУ"П"-Димитровград следните вещи: 1 брой дамско кожено портмоне,ведно с намиращите се в същото лични документи и карти на името на пострадалата . на ВД е извършен оглед с протокол за оглед, като коженото дамско портмоне заедно с личните документи са били описани, както и фотографирани и върнати на свид. Г.К.М. с приемо- предавателен протокол.

По делото е била назначена и изготвена съдебно оценъчна експертиза, според заключението на която, 1 брой дамско портмоне червено на цвят възлиза на сумата от 32 лева .

Видно от справката за съдимост подс. Д.Б.А. с ЕГН ********** *** многократно осъждан , като със споразумение №212/31.10.2011 година по НОХД № 1087/2011 година по описа на РС-Хасково за деяние по чл.196 от НК е осъден на наказание „Лишаване от свобода" за срок от 1 година и 6 месеца при първоначален „строг" режим. Споразумението е в законна сила на 31.10.2011 година.Наказанието е изтърпяно на 29.03.2013 година, видно от справката за съдимост /л.60/.

С присъда №66/14.08.2013 година на РС-Димитровград по НОХД №448/2013 година по описа на РС-Димитровград подс.А. отново е осъден за извършена кражба при условията на опасен рецидив извършена на 12.05.2013 година на наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година и 4 четири месеца, при „строг" режим.Присъдата в законна сила на 30.08.2013 година ,като наказанието е изтърпяно от подс.А. на 08.08.2014 година /л.61/.

Тези осъждания обуславят деяние по настоящото дело да е извършено от подсъдимия при условията на опасен рецидив по чл.29 ал.1 б. А" и "Б" от НК. От всичко гореизложено следва изводът, че с деянието си  подс.Д.Б.А. *** осъществил състава на престъпление по чл. 196, ал.1, т.1 вр. чл.194, ал.1 вр. чл.29, ал.1, б."А" и „Б" от НК. Осъжданията описани по горе на подс.Д.А. покриват състава на чл.29 ал.1 б."А" и „Б" от НК ,тъй като същия е извършил престъплението,след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от 1 година ,чието изпълнение не е отложено по чл.66 ал.1 от НК,както и е бил осъждан два или повече пъти на наказание „лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер,като изпълнението на наказанието не е било отложено по чл.66 от НК , и в срока по чл.30 от НК. Настоящото деяние е извършено при условията на опасен рецидив ,като обвиняемият се характеризира с по- висока степен на обществена опасност предвид обремененото си съдебно минало.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена на база събраните по делото гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, самопризнанията на обвиняемия дадени в присъствието на защитника му в съдебно заседание; от обясненията на обвиняемия по ДП; разпит на свидетели, протокол за доброволно предаване,разпознаване, оценъчна експертиза , протокол за оглед на ВД,фотоалбум, приемо предавателен протокол, справка за съдимост, характеристика, декларация ,карта.

Предвид горното съдът намира за доказано по несъмнен и категоричен начин, че подс. Д.Б.А. *** осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.196 ал.1 т.1 вр чл.194 ал.1 вр чл.29 ал.1 б."А" и б "Б" от НК, а именно на 07.07.2017 година, в гр. Хасково отнел чужди движими вещи - парична сума в размер на 215 лева и 1 брой дамско кожено портмоне на стойност 32 лева, всичко на обща стойност 247 лева от владението на Г.К.М. *** без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява опасен рецидив.

От обективна страна на горната дата подсъдимият А. е отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерението противозаконно да ги присвои.

От субективна страна подсъдимият е извършил престъплението при пряк умисъл. Съзнавал е, че с деянието си лишава от фактическа власт владелеца на чужда  вещ, няма  неговото съгласие за това, предвиждал е  преминаването на вещите в своя фактическа власт, и е целял да установи тази власт върху предмета на престъплението, с цел последващо разпореждане без правно основание и е обективирал присвоително намерение.  Налице е формиран пряк умисъл от подсъдимия обхващащ всички елементи на извършеното престъпление. Субективната страна се доказва от обективно установените факти по делото.

Във връзка с горното съдът държи да отбележи, че от събраните  и описани по горе доказателства по безспорен начин се доказва  по делото, че подсъдимият А. е извършил престъплението за което е предаден на съд. Всички свидетели в хода на досъдебното производство и най-вече, св. А.и пострадалата св.М., сочат за извършител именно подсъдимия. Косвено в тази насока са и показанията на св.П., която е предала вещите предмет на престъплението.  Всички тези показания се подкрепят от събраните писмени доказателства по делото и не са противоречиви, поради което и съдът ги кредитира изцяло. Показанията на свидетелите по делото се подкрепят и от направените самопризнания на подсъдимия както в Дп така и в хода на съдебното следствие. Той категорично заявява, че е отнел вещите предмет на обвинението за което съжалява. Всичко това налага извода, че подсъдимият е извършил престъплението за което му е повдигнато обвинение.

При определяне вида и размера на наказанието по отношение на подс. Д.Б.А., съдът  взе предвид степента на обществената опасност на деянието и на дееца, както и подбудите за извършването на деянието, смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Съдът отчете като смекчаващи вината му обстоятелства самопризнанията на подсъдимия, съдействието на разследващите органи при разследването на деянието и разкриването на обиктивната истина и съжалението за извършеното деяние, както и ниската стойност на предмета на престъплението, който е няколко пъти понисък от минималната работна заплата. Отегчаващи отговорността обстоятелства са многократните му осъждания.

Поради горното съдът определи наказанието при многобройни смекчаващите вината обстоятелства и при приложението на чл.55, ал.1,т.1 от НК, наложи на подс. Д.Б. А.с ЕГН ********** роден на *** ***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живее в с.****, ул."****”** ,Хасковска област ,към настоящият момент в Затвора гр.Ст.Загора наказание Лишаване от свобода” за срок от  1 /една / година и 4 /четири/ месеца, което да изтърпи при първоначален „строг” режим.

Съдът осъди  Д.Б. А. с ЕГН ********** роден на *** ***, ром, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, безработен, живее в с.К., ул."А. Х. „ № 20 ,Хасковска област ,към настоящият момент в Затвора гр.Ст.Загора да заплати  в полза на държавата, по сметка на ОДМВР– Хасково деловодни разноски в общ размер на  63.48 лв.

Така индивидуализираните по вид и размер наказания,наложени на подсъдимия, съдът счете,че ще съдействат за поправянето му и за постигане на поставените от закона превантивни цели,както по отношение на същия,така и по отношение на останалите членове на обществото- чл.36 ал.1 от НК.

          Мотивиран така,съдът постанови присъдата си.

 

                                                                                 Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.