П Р О Т О К О Л

 

28.12.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На двадесет и осми декември                                        две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                 Районен съдия:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели:

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Антон И.

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1551 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 205

ОДОБРЯВА сключеното споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Антон И. и адв. П. ***, защитник на обвиняемия П.Д.А., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което: ПРИЗНАВА П.Д.А. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***,безработен, с ЕГН **********, обвиняем по Досъдебно производство № 72/2016 год. по описа на ОСлО при ОП-Хасково, представляващо преписка вх. № 1132/2016 год. по описа на Районна Прокуратура- Хасково за ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2016 год. в с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково причинил на О. Т. Е.от с. Елена, обл. Хасково средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение на движението на лявата ръка, което се дължи на счупването на метакарпална кост - престъпление по чл. 129 ал. 2 пр. 2 вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 54 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца.

            На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия П.Д.А., с ЕГН ********** ***, да заплати  в полза на държавата направените разноски по досъдебното производство в размер на 86,94 лева /осемдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки/, по сметка на ОСлО при ОП-Хасково.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1551/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия П.Д.А., ЕГН с ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия условно наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ. П. – Предоставям на съда.

            ОБВИНЯЕМ – Предоставям на съда.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него условно наказание, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия П.Д.А., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за сведение.

 

Заседанието приключи в 09:44  часа

Протоколът се изготви на 28.12.2017 г.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.