П Р О Т О К О Л

 

18.12.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                V-ти Наказателен състав

На осемнадесети декември                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1506 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,58 часа, се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимата Г.С.Х.,  ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 203

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адв. К.К. ***, защитник на подсъдимата Г.С.Х., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимата Г.С.Х. – ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че към 09.10.2017г. в гр. Хасково държала акцизни стоки без бандерол, а именно: 16.160кг тютюн нарязан тютюн, предназначен за консумация /пушене/ на обща стойност 4 040 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28 ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.” и чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове „На облагане с акциз подлежат: т. 2 - „тютюневите изделия” и случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро от НК, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, предл. 2-ро, във вр. чл. 55, ал. 1,  т. 1 от НК Й НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

ОТНЕМА, На основание чл. 234, ал. 3 от НК, в полза на Държавата, предметът на престъплението, а именно: 15.870кг нарязан тютюн, предназначен за консумация, представляващ остатък след изследване, който ДА СЕ УНИЩОЖИ.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА Г.С.Х., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на досъдебното производство разноски в размер на 219,40 лева /двеста и деветнадесет лева и четиридесет стотинки/.

              ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1506/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимата Г.С.Х., ЕГН ********** ***.

            Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимата наказание, моля да отмените взетата по отношение на нея мярка за неотклонение.

            АДВ. К. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМА – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него условно наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимата Г.С.Х., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимата Г.С.Х., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 1043/2017г. по описа на РУП гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 10,05 часа.

Протоколът се изготви на 18.12.2017г.

 

 

Председател :  /п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала:

Секретар: Д.В.