П Р О Т О К О Л

 

13.12.2017 година                                                       гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             ІI-ри Наказателен състав

На тринадесети декември                                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Районен съдия: ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                                    Съдебни заседатели:         

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1490 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 198

ОДОБРЯВА сключеното на 08.12.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адв. А.П. ***, защитник на обвиняемия М.Х.Й., на основание чл. 381, ал. 1 от НПК, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемия М.Х.Й., роден на ***г***, български гражданин, турчин, със средно образование, неосъждан, работи като ЕТ „Е. – М.Й.”***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че към 03.08.2017 год., като ЕТ « Ели - М.Й.»***, без съгласието на притежателите на изключителните права - "All Star C.V. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 6453 USA”, “Nike Innovate C.V. One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005 6453 USA”, “Adidas AG Postfach 1120 D-91072 Herzogenaurach”,  използвал в търговската дейност на ЕТ «Ели - М.Й.» /по смисъла на чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. с ал. 1 от ЗМГО: “Използване в търговската дейност е: т. 2.... или съхраняването им с цел предлагане на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара.../ марки, обект на тези изключителни права, без правно основание, а именно: 1 бр. спортно горнище с марка “CONVERSE”, 1 бр. къси спортни панталони с марка “CONVERSE”, 1 бр. яке с марка “NIKE”, 6 бр. къси спортни панталони с марка “NIKE”, 5 бр. спортни комплекта /всеки, състоящ се от долнище и горнище/ с марка “NIKE”, 4 бр. спортни комплекта /всеки, състоящ се от тениска и 7/8 долнище/ с марка “NIKE’, 3 бр. къси спортни панталони с марка “ADIDAS”, 2 бр. спортни долнища с марка “ADIDAS”, 1 бр. спортен комплект /състоящ се от долнище и горнище/ с марка “ADIDAS”, 1 бр. блуза с дълъг ръкав с марка “ADIDAS”, 1 бр. спортен комплект /състоящ се от потник и 7/8 долнище/ с марка “ADIDAS, 4 бр. спортни комплекта /всеки, състоящ се от тениска и 7/8 долнище/ с марка „ADIDAS”- престъпление по чл. 172б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 55 ал. 1 т. 2 б "б" от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Пробация" със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 /шест/ месеца, като същата се изпълнява 2 /два/ пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 /шест/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева.

На основание чл. 172б, ал. 1 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението, а именно 1 бр. спортно горнище с марка CONVERSE, 1 бр. къси спортни панталони с марка CONVERSE”, 1 бр. яке с марка NIKE, 6 бр. къси спортни панталони с марка NIKE, 5 бр. спортни комплекта /всеки, състоящ се от долнище и горнище/ с марка NIKE, 4 бр. спортни комплекта /всеки, състоящ се от тениска и 7/8 долнище/ с марка NIKE, 3 бр. къси спортни панталони с марка ADIDAS”, 2 бр. спортни долнища с марка ADIDAS”, 1 бр. спортен комплект /състоящ се от долнище и горнище/ с марка ADIDAS”, 1 бр. блуза с дълъг ръкав с марка ADIDAS”, 1 бр. спортен комплект /състоящ се от потник и 7/8 долнище/ с марка ADIDAS”, 4 бр. спортни комплекта /всеки, състоящ се от тениска и 7/8 долнище/ с марка ADIDAS, които да се унищожат.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия М.Х.Й. ЕГН ********** *** да заплати, в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Хасково, направените на досъдебното производство разноски в размер на 220,50 лева,  произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1490/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия М.Х.Й. ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

АДВ. П. – Да се отмени мярката.

ОБВИНЯЕМ – Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

         О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия М.Х.Й. ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 09:43часа

Протоколът се изготви на 13.12.2017 г.

 

 

 

 

Съдия:   /п/ не се чете.

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.