П Р О Т О К О Л

 

 

13.12.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На тринадесети декември                                                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1468 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 12:37 часа се явиха:

 

**********************************************************************************************************************

 


 

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 200

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от Районен прокурор Румен Сираков и адв. В.Л. ***, защитник на подсъдимия М.О.П., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият М.О.П., с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, осъждан, месторабота - ЕТ „П."***, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че към 24.11.2017г. в гр.Хасково, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - марихуана /копон,канабис/ съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към Списък №1 на чл.З, т.1 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/ с нетно тегло 0.5264 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.3% /тегловни проценти/ на стойност 3.16 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, вр. чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА наказание „Глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

ОТНЕМА в полза на Държавата, на основание чл.354а, ал.6 от НК, предмета на престъплението, а именно остатъка от високорисково наркотично вещество - марихуана с тегло 0.4262 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6.3% /тегловни проценти/, находящи се на съхранение в ЦМУ, които да се унищожат.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият М.О.П. с ЕГН: ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- Хасково разноските по делото в размер на 74,45 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1468/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  М.О.П. с ЕГН: ********** ***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.  

АДВ.Л. – Моля да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на М.О.П. с ЕГН: ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 12:47 часа.

Протоколът се изготви на 13.12.2017 година.

 

 

Председател: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.