П Р О Т О К О Л

 

06.12.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-и Наказателен състав

На шести декември                                                     две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Христина Жисова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1443 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10:05 часа, се явиха:

 

**************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Г.Е.К. ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 195

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от Районен прокурор Христина Жисова и адвокат Г.Х. ***, защитник на подсъдимия Г.Е.К., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.К.   роден на ***г. в гр.К., с постоянен и настоящ адрес ***, ********** ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2017 г. в с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково управлявал моторно превозно средство- лек автомобил "*********", с рама № *********, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с наказателно постановление № 16-1253-001343/19.10.2016 г. на Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково, влязло в законна сила на 14.06.2017 г. - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК, поради което и на основание чл.343в ал.2 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 и ал.2 от НК МУ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 (четири) месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "Лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Е.К.   роден на ***г. в гр.К., с постоянен и настоящ адрес ***, ************** ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2017 г. в с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково управлявал моторно превозно средство - лек автомобил "*********" с рама №: *********, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345 ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.345 ал.2 вр. ал. 1 от НК вр. чл.55 ал.1 т.1 и чл. 57 ал.2 от НК МУ НАЛАГА наказание „глоба" в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева.

На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.Е.К.  едно общо наказание, явяващо се най-тежкото от наложените по-горе наказания, а именно "Лишаване от свобода" за срок от 4 (четири) месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното общо наказание "Лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.23 ал.3 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното наказание „Лишаване от свобода“ и наказанието „Глоба в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1443/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Г.Е.К. , ЕГН **********.

          Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    

           ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

            АДВ. Х. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Г.Е.К., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Г.Е.К., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” по БП № 1229/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

Протоколът се изготви на 06.12.2017 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.