П Р О Т О К О Л

 

06.12.2017 година                                                           гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  VІІІ-ми Наказателен състав

На шести декември                                                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател:  ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                         Съдебни заседатели:          

 

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1436 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09.22 часа се явиха:

 

***********************************

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: №  196

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Мая Кьосева и адв. ***, защитник на подсъдимия, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият М.Н.М., роден на *** ***, , ***********, с постоянен, настоящ адрес ***, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН за това, че към 15.11.2017г., в гр.Хасково, без надлежно разрешително, държал високо рискови наркотични вещества - амфетамин, с нетно тегло 0. 4463 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 38.9 % /тегловни проценти/ на стойност 13.39 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр.ал.3, т.1,от НК, поради което и на основание чл.354а, ал.5, вр. ал.3, т.1, във вр.чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА наказание „Глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия М.Н.М., ЕГН: **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - Хасково направените разноски на досъдебното производство в размер на 74,45 лв., произтичащи от възнаграждение за вещо лице по физико-химична експертиза.

На основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53, ал. 2, б.а от НК, ОТМЕНА в полза на държавата, веществените доказателства, а именно амфетамин, с нетно тегло 0. 4263 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 38.9 % /тегловни проценти/, като ПОСТАНОВЯВА същите да бъдат унищожени.            

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1436/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  М.Н.М.,  ЕГН: **********,***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение.

АДВ.ИКОНОМОВ – Моля да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

            О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на М.Н.М.,  ЕГН: **********,*** мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 09:40 ч.

Протоколът се изготви на 06.12.2017 г.

 

 

Председател:/п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.