П Р О Т О К О Л

 

04.12.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-и Наказателен състав

На четвърти декември                                                  две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1427 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10:00 часа, се явиха:

 

*****************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия М.Д.М. ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 192

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от Районен прокурор Румен Сираков и адвокат Д.Г. ***, защитник на подсъдимия М.Д.М., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия М.Д.М.   роден на ***г***, ***************, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.11.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „*************", с ДК № **********, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.74 на хиляда, установено по надлежният ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, МУ НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "Лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК НАЛАГА на подсъдимия М.Д.М. ЕГН ********** *** наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА, при изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, времето, през което подсъдимия М.Д.М. ЕГН ********** *** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 13.11.2017г.

На основание чл.189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия М.Д.М., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените по делото разноски в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1427/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия М.Д.М. , ЕГН **********.

          Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    

           ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

            АДВ. Г. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия М.Д.М., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия М.Д.М., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка” по БП № 1221/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът се изготви на 04.12.2017 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.