П Р О Т О К О Л

 

05.12.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На пети декември                                                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                 Районен съдия:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1426 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 194

ОДОБРЯВА сключеното на 27.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от Районен прокурор Румен Сираков и адв. С. ***, защитник на обвиняемия Д.И.С., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.И.С. - роден на ***г***, български гражданин, турчин, неграмотен, неженен, осъждан, безработен, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 30.05.2017г. в игрална зала в гр.Хасково противозаконно унищожил чужда движима вещ, а именно монитор с тъчскрийн на игрален автомат Vega Vision Multi 9, тип EGT-VS 3, на стойност 300 лева, собственост на „ФСО ООД София - престъпление по чл.216, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Пробация със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес - с продължителност 1 /една/ година, и периодичност на явяване и подписване е два пъти седмично;

„Задължителни периодични срещи с пробационен служител - с продължителност 1 /една/ година;

„Безвъзмезден труд в полза на обществото - 100 часа в продължение на 1 /една/ година.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Д.И.С. ЕГН ********** ***, да заплати, в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Хасково, направените на досъдебното производство разноски в размер на 95,22 лева,  произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1426/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия Д.И.С. ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

АДВ. С. – Да се отмени мярката.

ОБВИНЯЕМ – Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

            О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Д.И.С. ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 10:45часа

Протоколът се изготви на 05.12.2017 г.

 

 

 

 

Съдия:  /п/ не се чете.

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.