О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 491                                        22.12.2017 г.                         град Хасково

         

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на двадесет и втори декември две хиляди и седемнадесета година,

в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Георгиев

 

Секретар:

Прокурор:

като рагледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

Частно наказателно дело № 1555 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 243, ал. 3 от Наказателно – процесуалния кодекс.

          Образувано е по жалба от адв. Х. Г. И.  от АК - Пловдив в качеството му на пълномощник на пострадалата, какъвто израз е употребил М.А.А. *** срещу Постановление за прекратяване на досъдебно производство от 30.11.2017 г. на прокурор в Районна прокуратура – Хасково, с което е прекратено наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея постановление на РП – Хасково. Твърди се от жалбоподателя, че неправилен бил изводът на прокуратурата относно правната квалификация на деянието, за което следвало да се води наказателното производство, която следвало да бъде за престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 6 и по чл. 255, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс. Дори обаче да се приемело, че не било налице извършено визираното данъчно престъпление, то правната квалификация на деянието на била подбраната от прокурора, а по чл. 316, вр. чл. 308 , ал. 2 от НК. Излагат се конкретни доводи и във връзка с продължителност на разследването, която не кореспондирала с виждането за разумни срокове. С оглед изложеното моли съда да постанови определение, с което да отмени атакуваното постановление на РП – Хасково за прекратяване на наказателното производство и да върне делото на разследващите органи с конкретни указания относно прилагането на закона.

Жалбата е подадена срещу подлежащ, на основание чл. 243, ал. 3 от НПК, на обжалване акт, но след изтичане на законния 7 – дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 НПК, поради което е процесуално недопустима. Същият е преклузивен и започва да тече от връчване на препис от постановлението на прокурора, което действие, видно от приложената разписка, удостоверяваща датата на връчване е осъществено на дата 11.12.2017 г. лично срещу подпис на адресата, а жалбата е подадена чрез РП - Хасково на дата 20.12.2017 г., с вх. № 2312/13, като липсват доказателства това да е станало на друга по – ранна дата в рамките на срока з а депозирането й – 18.12.2017 г. – присъствен ден по пощата или чрез куриер. Така също жалбата е подадена от участник в процеса, който не е легитимиран да атакува постановлението на РП – Хасково за прекратяване на наказателното производство, което е самостоятелно основание за извод за нейната недопустимост. Съображенията в тази насока са следните:

          Досъдебно производство № 11/2014 г. по описа на ОД на МВР - Хасково, представляващо преписка № 2312/2013г. по описа на Районна прокуратура. - Хасково, е образувано по реда на чл. 212, ал.1 от НПК с Постановление на прокурор при РП - Хасково на 06.06.2014 г. и е водено срещу Неизвестен извършител за това дали на 08.05.2009г. в гр.Хасково, съставил неистински официален документ - фактура № 0000000067/08.05.2009 г. с издател ЕТ „Марияна Мишонова“ - Хасково и получател ЕТ "ЕСИ-ЕВ-М.А.“, с цел същият да бъде използван - престъпление по чл.308 ал.1 от.

          Съгласно разпоредбата на чл. 308, ал.1 от НК, който състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван, се наказва за подправка на документ с лишаване от свобода до три години.

          Разпоредбата от специалната част на НК, с която е криминализирано деянието, за което се води наказателното производство – чл. 308, ал. 1 НК, систематически се намира в Глава девета, озаглавена „Документни престъпления“ и има предвид дейност, при която се засягат обществени отношения, свързани със съставянето, съхранението и използването на документи, засягащи реда и сигурността на документирането и по този начин засягащи дейността на държавните органи, както и отношенията между тях и гражданите. Това престъпление няма имуществен характер и от него не биха могли да настъпят, като пряка последица имуществени вреди. Следователно, престъплението е формално, тъй като реализирането на наказателна отговорност не е обвързано от обективна страна с настъпването на определени общественоопасни последици. Тоест в състава на престъпление не се предвижда настъпването на съставомерни вредни последици, в които да се изразява и конкретният престъпен резултат, независимо, че в теорията се застъпва и образното становище. А именно, че престъплението е резултатно и престъпният резултат се състои в узнаването за документа от лицето, на което се представя, без значение е дали последното е било заблудено или не относно неговата автентичност и съдържание. В случая със състава на престъпление по чл. 308, ал. 1 НК се криминализира, състави неистински официален документ или преправи съдържанието на официален документ с цел да бъде използуван.

          В този ред на мисли, предвид факта, изтъкнат по – горе, че цитираният текст е включен в глава девета от Наказателния кодекс, озаглавена „Документни престъпления”, от една страна и изхождайки от общата характеристика на този вид деяния, определящи се като противоправни и умишлени посегателства спрямо документите, които се явяват и предмета на престъпление, изключва извода, че в настоящата хипотеза е възможна фигурата на „пострадал” по воденото досъдебно производство с оглед квалификацията на престъпния състав, като по този пункт съдът не разполага с възможност да дава указания или да ревизира извода на прокурора за какво престъпление да се образува и води досъдебното производство.

          Същевременно в разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от НПК е предвиден кръгът от участници в процеса, на които се изпраща препис от постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство, съответно легитимирани да обжалват същото. Сред тях попадат и пострадалия или неговите наследници, респ. ощетеното юридическо лице, каквито обаче в настоящото проиозводство с оглед гореизложеното относно характера на престъплението не биха могли да участват.

          Предвид тези съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за недопустима, тъй като жалбпоподателят М.А.А. *** не притежава качеството пострадал. Следователно не налице и съответна активна легитимация, съобразно разпоредбата на чл. 243, ал. 3 от НПК да атакува постановлението на РП – Хасково за прекратяване на наказателното производство, независимо, че е разпоредено препис от постановлението да й бъде връчено.

          Ето защо жалбата ще следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима, а производството, образувано въз основа на нея – прекратено, поради ненадлежното сезиране на съда. Последното е аргумент да не се изследва по същество правилността на изводите на прокурора, мотивирали преценката му за прекратяване на наказателното производство, като ревизиране на същата е възможна все пак, но по реда на институционалния контрол от горестоящия прокурор, което всъщност е и редът за защита и на лицето, подало сигнала за извършено престъпление, респ. настоящата жалба.

 

        Мотивиран така, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от адв. Х. Г. И.  от АК - Пловдив в качеството му на пълномощник на М.А.А. *** жалба срещу Постановление за прекратяване на досъдебно производство от 30.11.2017 г. на прокурор в Районна прокуратура – Хасково, с което е прекратено наказателното производство, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 308, ал. 1 от НК.

          ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 1555 по описа на РС - Хасково за 2017 г.

          Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Хасково в 7 – дневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                              Съдия:         /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.