О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  492

 

                                             28.12.2017 год.гр.Хасково

 

 

Хасковският Районен съд           Втори наказателен  състав

на двадесет и осми декември през две хиляди и седемнадесета  година

в закритото  заседание  в  следния състав:

 

                                                              Съдия: Даниела Николова

 

като разгледа  докладваното от съдията

ЧНД 1539 по описа за 2017г. 

 

             Производството е по реда на чл.244 ал.5 от НПК.

             С Постановление от 27.11.2017г. на прокурор в РП-Хасково на основание чл.244 ал.1 т.2 от  НПК е спряно досъдебно производство 759/2017г. по описа на РУП-Хасково, водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по  чл.194 ал.1 от НК.

             Недоволен от постановлението за спиране на наказателното производство е останал жалбоподателят като не излага конкретни оплаквания, освен че се касае до самоуправство и кражба. 

              Жалбата е подадена на 05.12.2017г., а препис от обжалваното постановление е връчено на пострадалото лице на 01.12.2017г., поради което се явява подадена в законовия 7-дневен срок, предвиден в разпоредбата на чл.244 ал.5 от НПК. Жалбата е подадена от лице, имащо качеството "пострадал", поради което се явява    допустима. Преценена по същество същата е основателна.

             Досъдебно производство 759/2017г. по описа на РУП-Хасково е образувано на 03.08.2017год. и водено срещу неизвестен извършител, за това че  в началото на 2017г. в с.Узунджово ,обл.Хасково   отнел чужда движима вещ, а именно помпа поливна  от  марка "RAIDER"  модел „RO- WP158“ със сериен номер ********  от владението на Г.В.Г. ***  без негово съгласие  с намерение противозаконно да я присвои - престъпление по чл.194 ал.1 от НК. В хода на производството са разпитани като свидетели пострадалият Г.В.Г.  и свидетелите П. В.Г. ,А. Г. С. и И. К. П. . След извършване на горните процесуално следствени действия водещия разследването е изпратил материалите на прокурора с мнение наказателното производство да бъде спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК, тъй като извършителя на престъплението не бил установен. С постановление от 27.11.2017г. на прокурор от РП-Хасково наказателното производство е спряно до разкриване на извършителя на престъплението. Прокурорът е приел, че на етапа, на който се намира развитието на досъдебното производство е налице основанието за спиране по чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, тъй като извършителят на престъплението не е разкрит. Последното означава, че не са събрани доказателства за извършителя на престъплението и той е неизвестен. Хипотезата е различна от тази, при която извършителят на престъплението е известен, но същият не е установен /не е установена самоличността му/ или не е издирен, не е установено местоживеенето му, при което положение не би било налице основанието за спиране по чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В обжалваното постановление   изобщо не е направен анализ на събраните в хода на воденото разследване  доказателства, като същото според съда се явява немотивирано.Единствено се  твърди  от прокурора след описание на приетата фактическа обстановка , че  въпреки проведените   оперативно - издирвателни мероприятия и действия по разследване  извършителят на деянието е останал неразкрит. Следва да се има предвид, че при проверка на материалите по досъдебното производство изобщо не се установява да са били извършвани оперативно - издирвателни мероприятия за установяване на конкретен извършител на деянието, който да е бил неизвестен, тъй като още от момента на подаване сигнала от пострадалия и извършената полицейска проверка  са били установени данните  на двамата  сочени от жалбоподателя възможни извършители на кражбата .Всъщност , според настоящият състав на съда не са извършени всички възможни действия по разследването,за да се направи  без да е лишен от категоричност  извод,че   извършителя на престъплението не е разкрит .

Още в жалбата си  от 18.04.2017 год. до Директора на ОД на МВР-Хасково,а впоследствие  и  при  разпита  си  в качеството на свидетел,   пострадалия Г.В.Г.   е съобщил пред органа на разследване  обстоятелства за индивидуализация на  извършителя/те/ на деянието ,сочейки  поименно лицата „А.-зет на И./  установен като свидетеля А. С./   и  на К. сина И./установен   като св.И. П./. В  показанията на св.С. и П.  също се съдържат  данни,че на  два пъти те са посещавали имота на пострадалия,за да носят ракия на брат му св.П. Г.. За тези посещения в имота на пострадалия и тяхната цел потвърждава  при разпита си  и св.П. Г. . Като цяло  обаче по делото са  били налице  противоречиви свидетелски  показания,които е следвало да бъдат  подложени от прокурора  на задълбочен и прецизен  анализ относно  тяхната  правдоподобност,достовереност  в т.ч.  и  проверени  посредством други  допустими  и относими  към предмета на доказване доказателствени средства ,което в настоящия случай не е било сторено  . На първо място следва да се отбележи, че е на лице съществено противоречие между  показанията на  св.А. С.  и И. П. от една страна и тези на жалбоподателя Г.Г. от друга. Подобно противоречие  съдът констатира   относно факта дали първите двама свидетели в периода от месец октомври 2016г.,когато жалбоподателят е прибрал поливната помпа в коридора на къщата си  до м.април 2017г. , когато е установена  липсата й от мястото ,където е оставена  св.С. и П. са влизали  в дома на пострадалия  .Това е така, защото в показанията си пред разследващия орган св.С.и П.   отричат да са влизали  вътре в къщата на  жалбоподателя, като   твърдят ,че поръчаната им  ракия са  носели  и предавали само в двора на къщата ,където  св.П. Г.  ги е чакал. В показанията си  св.П. Г.   потвърждава  ,както  предаването на ракията от св.С. и П.  през оградата на къщата , така и  влизането  им  в къщата ,  но  като цяло показанията  на този свидетел  са  изключително бегли , повърхностни ,неясни и    бедни откъм фактология  ,което  налага разследващия орган да извърши повторен разпит на св.П. Г.  относно интересуващите  предмета на доказване   факти.   Коментираното от съда   противоречие  в доказателствената маса  на практика  въобще не е обсъждано  от прокурора  при анализа на доказателствата в постановлението за  спиране,поради което  следва за бъдат взети мерки за отстраняването му, евентуално посредством  очни ставки между св.С. и  П.  от една страна и тези на жалбоподателя  и св.П. Г. от друга.

Освен това съдът намира, че не са положени и достатъчно усилия за установяването на  още един изнесен от св.И.П.и пострадалия  Г.Г. факт. В тази връзка доколкото в разпита на жалбоподателя  се изнасят  данни, че предполагаемия  извършител на кражбата  -св.И. П. през месец януари 2017 г. му е предлагал за продажба  поливна помпа ,собственост на баща му . Тези данни  подсказват необходимостта от разпит в качеството на свидетел на бащата на св.И. П. , който би могъл да изясни  заявените от сина му обстоятелства -притежавал ли е поливна помпа и каква ,предлагал ли е сина му тази помпа за продажба и реализирана ли е разпоредителна сделка с нея и на каква цена ,за да се провери  достоверността в показанията на св.П..

         След като разследването към настоящия момент не е всестранно и пълно, като не са изчерпани възможните процесуални-следствени действия, то и прокурорския извод се явява необоснован и незаконосъобразен. Едва след реализацията на поне оптимален обем от действия по разследването, би могло отново да се преценя, дали събраният доказателствен материал е достатъчен, за да се ангажира наказателната отговорност досежно инкриминираното деяние на конкретно лице, или следва производството да бъде спряно за продължаване издирването на автора на деянието. Поради горното  съдът счита, че не са  били налице предпоставките на чл.244, ал.1, т.2 от НПК  и постановлението за  спиране  на наказателното производство следва да бъде отменено ,а  делото върнато на  РП-Хасково.

        Мотивиран така и на основание чл.244 ал.5 от НПК, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОТМЕНЯ  Постановление на Районна прокуратура-Хасково от 27.11.2017г., с което наказателното производство по досъдебно производство 759/2017г. по описа на РУП-Хасково, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194 ал.1 от НК, е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.

          ВРЪЩА делото на РП-Хасково за изпълнение на посочените в определението  указания .

          Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

                               Съдия : /п/ не се чете.

 Вярно с оригиниала!

Секретар: Ц.С.