О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

475/11.12.2017 година гр.Хасково

Хасковски районен съд, Осми наказателен състав

на  единадесети декември две хиляди и  седемнадесета година

в закрито заседание в състав:

 

 

Районен съдия:Гроздан Грозев

секретар

прокурор

като изслуша докладваното от съдията Гроздан Грозев

ЧНД № 1475 по описа на Районен съд - Хасково за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

          Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от Наказателно – процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба от  Adidas AG/Ддидас АГ, c адрес Ади Даслер Плац 1-2, Херцогенаурах 91074, Германия, Adidas International Marketing B.V./Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В., с адрес Кьонингин Вилхелминаплайн 30,1062 KR, Амстердам, Холандия, и Nike Innovate C.V./Найки Иновейт Си Ви със седалище Бауърман Драйв 1, Бийвъртън, щата Орегон, САЩ, и Louis Vuitton Malletier SA/Луи Вюитон Малетие С.А., с адрес Рю дю Пон-Ньоф 2, 75001 Париж, Франция, чрез „АРСИС Консултинг" - юридически представител за Р България, с управител В. . С., ЕГН **********, с адрес *** Чрез адвокат А. Й. А. – САК, срещу Постановление от 06.11.2017 г. на Районна прокуратура - Хасково по пр. пр. № 726/2017 г., с което се спира ДП № 83/2017 г. по описа на ОД на МВР - Хасково за престъпление по чл. 172б от Наказателния кодекс/НК/.  В жалбата се твърди, че атакуваното постановление е изцяло необосновано и незаконосъобразно, като се иска отмяната му и връщане на делото на РП-Хасково с задължителни указания за продължаване на разследването по горното досъдебно производство.

Хасковският районен съд, като взе предвид жалбата, обжалваното постановление и материалите по ДП № 83/2017 г. по описа на ОД на МВР - Хасково, констатира следното:

Жалбата е постъпила в законовия 7-дневен срок, предвиден в разпоредбата на  чл.244 ал.5 от НПК. Същата е подадена представляващ ощетените юридически лица.  За да се изясни допустимостта на жалбата, следва да се отбележи, че ощетените юридически лица описани по-горе не са включено в кръга от лица, които могат да обжалват постановленията на прокурора за спиране на наказателното производство, визирани в чл.244, ал.5 от НПК. Съгласно последният член право на обжалване на постановлението за спиране на наказателното производство от прокурора имат обвиняемият, пострадалият или неговите наследници. В разглеждания случай жалбата пред РС-Хасково срещу постановлението за спиране на наказателното производство от Районния прокурор на РП - Хасково е подадена от лице, което няма нито качеството на обвиняем по смисъла на чл. 54 във връзка с чл. 219 и сл. от НПК, нито качеството на пострадал от престъпление по чл. 74, ал. 1 от НПК, поради което жалба е процесуално недопустима съгласно чл. 244, ал. 5 от НПК. При липсата на качеството на пострадал от престъплението на жалбоподателя,  подадената от него жалба следва да бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.

Доколкото останалите доводи в жалбата са по същество, настоящият съдебен състав счита, че те не следва да бъдат обсъждани.

Водим от горното,съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Adidas AG/Ддидас АГ, c адрес Ади Даслер Плац 1-2, Херцогенаурах 91074, Германия, Adidas International Marketing B.V./Адидас Интернешънъл Маркетинг Б.В., с адрес Кьонингин Вилхелминаплайн 30,1062 KR, Амстердам, Холандия, и Nike Innovate C.V./Найки Иновейт Си Ви със седалище Бауърман Драйв 1, Бийвъртън, щата Орегон, САЩ, и Louis Vuitton Malletier SA/Луи Вюитон Малетие С.А., с адрес Рю дю Пон-Ньоф 2, 75001 Париж, Франция, представлявани от „АРСИС Консултинг" - юридически представител за Р. България, с управител В. Д. С., ЕГН **********, с адрес ***, чрез адвокат А. Й. А. – САК, срещу Постановление от 06.11.2017 г. на Районна прокуратура - Хасково по пр. пр. № 726/2017 г., с което се спира ДП № 83/2017 г. по описа на ОД на МВР - Хасково за престъпление по чл. 172б от Наказателния кодекс/НК /,образувано срещу неизвестен извършител. 

          ПРЕКРАТЯВА производството по Частно наказателно дело № 1475 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.