О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                      

№ 470/04.12.2017 година  град Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

на  четвърти  декември две хиляди и  седемнадесета    година 

в закритото  заседание  в  следния състав:

 

 

 Районен съдия: Гроздан Грозев

        

секретар

прокурор 

като разгледа докладваното от съдията

ЧНД №1428   по описа за 2017 година 

                 

                    Производството е по чл.111 ал.3   от НПК.

           Образувано е по жалба „Лена 2008" ООД - клон Хасково, чрез  Л.Л.Т. в качеството му на управител, против Постановлението на Районна прокуратура-Хасково  от  13.11.2017г., с което е отказано връщането на лек автомобил марка Мицубиши Паджеро" с рама *****************, иззет като веществено доказателство  по досъдебно производство  № 110/2014г.по описа на ОД на МВР-Хасково. Жалбоподателя твърди, че постановлението на РП-Хасково е немотивирано. Прокурорът не бил посочил за изясняването на кои конкретни факти и обстоятелства от предмета на доказване по делото е необходимо това веществено доказателство, както и какви конкретни процесуално-следствени действия ще бъдат извършвани спрямо лекият автомобил в хода на досъдебната и съдебна фаза на производството. Така разследващите органи със своите действия лишавали дружество от възможността да използва ВД /МПС/, съгласно неговото предназначение, като същевременно чрез задържането му го поставят в условия при които е изложена на метеорологичните влияния / на открито/ и веща се уврежда до степен да не може да се използва.

Също така  при произнасянето си прокурорът следвало да мотивира своят акт, не произволно, а съобразно изискванията на чл.199, ал.2 от НПК и след внимателна преценка на въпросите касаещи съществуващата необходимост от използване на веществените доказателства по съответното дело с цел да бъдат извършени други действия по разследване, освен предприетите, към които процесният автомобил да е пряко относим, като тази необходимост не можела да бъде\ предполагаема и обща, а конкретна и ясно заявена и очертана, а също така и на въпросите за наличие

В настоящият случай, разпоредбата на чл. 111, ал.2 от НПК била напълно приложима,  тъй като по отношение на процесното МПС били извършени всички необходими експертизи и справки и за в бъдеще, както в досъдебната, така и в съдебна фаза същото нямало да е необходимо и следователно нямало да се затрудни разкриването на обективната истина по делото. твърди се още, че дружеството, което било придобило процесното МПС на годно законово основание, винаги е съдействало за разкриване на обиктивната истина по делото и  не е давало повод за притеснения, че ще цели укриване на доказателства по делото или по какъвто и да е друг начин ще възпрепятства разследването.

Във връзка с горните мотиви се иска съдът да отмени Постановление на РП-Хасково от 09.08.2017г. постановено по досъдебно производство  № 110/2014г.по описа   на ОД на МВР-Хасково, както и да възобнови разследването по горното ДП.

            Съдът, като прецени събраните на досъдебното производство доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, както и във връзка с доводите и оплакванията на жалбоподателя, прие за установено от фактическа страна следното: 

Досъдебно производство № 110/2014 г. по описа на ОД на МВР - Хасково, преписка вх. № 1732/2014 г. на РП - Хасково е образувано по реда на чл. 212, ал. 1 НПК с Постановление на прокурор от РП - Хасково и водено срещу неизвестен извършител за това, че към месец май 2014 г., в гр. Хасково, в нарушение на установения за това ред заличил и подправил идентификационен номер на моторно превозно средство - товарен автомобил марка „Мицубиши", модел „Паджеро", с видим номер на рамата***************** - престъпление по чл.345а, ал.1 от Наказателния кодекс.

В хода на досъдебното производство с Протокол за доброволно предаване от 14.05.2014 г., посоченият товарен автомобил, заедно с ключ за стартиране на двигателя и придружаващи заявлението на първоначална регистрация в Република България са предадени от упълномощено от представляващия по закон лице дружеството с ограничена отговорност „Лена 2008" и е приобщен като веществено доказателство, извършени по отношение на него са и процесуално - следствени действия - оглед, назначени са трасологични и техническа експертиза, изследвани са документи, приобщени като писмени доказателства и са събрани гласни доказателства с разпит на свидетели, за които действия са съставени съответни протоколи.

С Постановление за спиране на наказателно производство от 12.07.2017 г. на прокурор при РП - Хасково, наказателното производство по Досъдебно производство № 110/2014 г. по описа на ОД на МВР - Хасково, преписка вх. № 1732/2014 г. на РП - Хасково, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 345 от НК е спряно на основание чл. 242, ал. 1, вр. чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК. С постановление на РП-Хасково от 09.08.2017г. по молба на „Лена 2008" е отказала връщането на процесното ВД - товарен автомобил марка „Мицубиши", модел „Паджеро", с видим номер на рамата*****************. С Определение №364/30.08.2017г. по ЧНД 1044/2017г. по описа на РС-Хасково,  съдът отменя атакуваното постановление на РП-Хасково от 09.08.2017г., като връща делото на прокурора за ново произнасяне по искането за връщане на веществените доказателства.

На 11.09.2017г.  с постановление на РП-Хасково Досъдебно производство № 110/2014 г. по описа на ОД на МВР – Хасково е възобновено. След това възобновяване е извършен разпит на Л.Л.Т., като към настоящият момент Досъдебно производство № 110/2014 г. по описа на ОД на МВР – Хасково няма данни да е спряно.

При тези данни, съдът намира следното от правна страна:

Както бива отбелязвано във всички случаи на осъществяван контрол за законосъобразност на произнасянето на прокурора по реда на чл. 111 и сл. НПК, принципът, въведен с ал. 1 на цитираната разпоредба е, че предметите иззети като веществени доказателства по делото се пазят до приключване на наказателното производство. Те следват делото и са на разположение на решаващия орган във всяка фаза на наказателния процес. Като изключение от тази възможност е предвидено иззетите като веществени доказателства предмети да бъдат върнати на собственика им преди приключване на наказателното производство, ако това няма да затрудни изясняване на обстоятелствата по делото - чл. 111, ал. 2 от НПК. Законодателят, следователно, е предвидил временното ограничаване в правото на собственост да бъде допустимо и възможно при обективно съществуваща необходимост от използване на веществените доказателства по конкретното дело и за обстоятелства, чието изясняване е невъзможно по друг начин или ще бъде затруднено. Следователно произнасянето на прокурора с атакуваното постановление е произнасяне по доказателствата и конкретно по въпроса с разпореждането с веществени доказателства преди приключване на разследването.

Необходимо е в случая да се отбележи, че искането на жалбоподателя за отмяна на постановление на РП-Хасково от 09.08.2017г. по Досъдебно производство № 110/2014 г. по описа на ОД на МВР – Хасково на практика е осъществено с Определение №364/30.08.2017г. по ЧНД 1044/2017г. по описа на РС-Хасково. нещо повече както бе отбелязано по-горе Досъдебно производство № 110/2014 г. по описа на ОД на МВР – Хасково е възобновено на 11.09.2017г.  с постановление на РП-Хасково. Тоест и двете искания на жалбоподателя вече са уважени.

Ето защо настоящият състав на съда намира, че следва да се остави без уважение жалбата на „Лена 2008" ООД - клон Хасково с която се иска съдът да отмени Постановление на РП-Хасково от 09.08.2017г. постановено по досъдебно производство  № 110/2014г.по описа   на ОД на МВР-Хасково, да върне на жалбопадателя ВД - товарен автомобил марка „Мицубиши", модел „Паджеро", с видим номер на рамата***************** както и да възобнови разследването по горното ДП.

 

 Досъдебното производство № 110/2014 год. по описа на ОД МВР - Хасково, пр. пр. №

Водим от горното,съдът :

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Лена 2008" ООД - клон Хасково, чрез  Л.Л.Т. в качеството му на управител, жалба против  Постановление на РП - Хасково от 09.08.2017г., с което е отказано връщането на лек автомобил марка Мицубиши Паджеро" с рама *****************,иззет като веществено доказателство  по     досъдебно производство  № 110/2014г.по описа   на ОД на МВР-Хасково.

          ПРЕКРАТЯВА производството по Частно наказателно дело № 1428 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.