О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 473 / 07.12.2017 г.          град Хасково

         

       

 ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми наказателен състав,

на   седми декември две хиляди и седемнадесета година,

в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                   Съдия: Гроздан Грозев

 

Секретар:

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

Частно наказателно дело № 1339 по описа на Районен съд - Хасково за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 243, ал. 5 от Наказателно – процесуалния кодекс.

          Образувано е по жалба от М.И.Д. с ЕГН **********,от гр.Д., качеството му на ЕТ„Детелина МИ 91-М.И.", срещу Постановление за частично прекратяване и спиране на наказателно производство от 27.10.2017г. на прокурор при РП – Хасково, с което е прекратено частично наказателното производство по Досъдебно производство №74/2017г. по описа на ОДМВР – Хасково, представляващо преписка вх. № 324/2017г. по описа на РП- Хасково за престъпление по чл.206, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител и е спряно същото срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

            В жалбата се излагат доводи за необоснованост и незаконосъобразност  на постановлението за прекратяване на наказателното производство, както и за нарушение  на процесуалните правила ,а разследването било непълно и не обективно. Твърди се, че неправилно е прието в обжалваното постановление, че липсват елементите както от обективна, така и от субективна страна на състава на чл. 206 , ал.1 от НК. От доказателствата, събрани по ДП се установявало по несъмнен начин, че от обективна страна свидетелят К. е присвоил инкриминираните вещи, като се е разпоредил с тях в свой интерес. Разпореждането се изразявало в това, че свидетелят безспорно е променил отношението си към чуждите вещи като към свои и е продължил да ги владее като негови вещи. Налице било фактическо разпореждане с предмета на престъплението обсебване. Този извод произтичал от това, че свидетелят не само не е върнал вещите в сроковете по договорите, в които е бил длъжен да стори това, но и в последствие след като има влязло в сила Решение по гр.д. № 3822/2013 год. на ДРС същият отново не е върнал вещите, и не е изпълнил съдебното решение. Той не върнал вещите и след разпита му в качеството на свидетел. В тази връзка не следвало да бъде кредитирана декларацията на К., че бил готов да ги върне.

С оглед горното се иска отмяната на процесното постановление.

Жалбата е подадена в законния срок, срещу подлежащ, на основание чл. 243, ал. 3 от НПК, на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува постановлението на РП – Хасково за прекратяване на наказателното производство, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното постановление, намира за установено следното:

Наказателното производство е било образувано на 01.02.2016г. по реда на чл.212 ал.1 от НПК с Постановление на прокурор при РП Добрич и се води  срещу Неизвестен извършител за това, че е попречил на изпълнението на  решение по гр.дело №3822/2014г. по описа на РС-Добрич, в сила от 13.10.2014г. - престъпление по чл.296 ал.1 от НК. С оглед данни за престъпление по чл.206 ал.1 от НК, материалите от проведеното разследване са били изпратени по компетентност в гр.Хасково, като производството се води срещу неизвестен извършител.  

Между св. К. Ц. К. от гр.Хасково и М.И.Д. в качеството му на ЕТ „Детелина МИ 91-М.И." е имало договорни отношение свързани с товарен автомобил марка „Ивеко" с рег.№******** и ремарке с рег.№********.  С решение по гр.дело № 3 822/2014г. по описа на РС-Добрич, в сила от 13.10.2014г. К. Ц. К. от гр.Х., бул.********** бил осъден да заплати на М.И.Д. в качеството му на ЕТ „Детелина МИ 91-М.И." със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Калиакра"№95, с ЕИК 834011684 сумата от 8471,24 лева, представляваща договорно задължение по договор за лизинг от 09.04.2012г., включваща четири неплатени лизингови вноски от по 2000лв., платими до 15-то число на месеците септември , октомври, ноември и декември 2012г. и 471,24 лв. -трета вноска за застраховка „Каско" от05.10.2012г. К. К. бил осъден с това съдебно решение да предаде на М.И.Д. в качеството му на ЕТ „Детелина МИ 91-М.И." със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул. „Калиакра"№95, с ЕИК 834011684 лизинговите вещи поради прекратяване на договора за лизинг от 09.04.2012г., а именно товарен автомобил марка „Ивеко" с рег.№******** и ремарке с рег.№********. Въз основа на издаден изпълнителен лист е било образувано изпълнително дело №20147370401812 при ЧСИ Л. Т. с рег.№737 на КЧСИ с район на действие ОС-Добрич , което с изх.№29372/11.09.2015г. е било изпратено на ЧСИ З. Г. З., за продължаване на изпълнителното производство като е било образувано изп.дело №20158750400966 по описа на ЧСИ З. З. - рег.№875 на КЧСИ с район на действие ОС-Хасково. Въпреки образуваните изпълнителни дела, К. Ц. К. не е погасил задълженията си, както и не е върнал на М.И.Д. вещите - товарен автомобил марка „Ивеко" с рег.№********. Сприемо-предавателен протокол от 18.08.2017г ремарке с рег.№******** е било предадено на М.И.Д. в качеството му на ЕТ „Детелина МИ 91-М.И." от водещият разследването.

Установено  е също, че в определен период от време, който не е конкретизиран , товарен автомобил марка „Ивеко" с рег.№ ******* и ремарке с рег.№******** са се намират на паркинг в гр.Хасково, кв. „Република, тир паркинг „Златно руно". Там последният товарен автомобил е бил ремонтиран и е останал дълго време на паркинг. Последното се доказва от показанията на св.К., св.Т. и св.Х.. факта, че камиона е бил за ремонт и е докаран в гр.Хасково отчасти се потвърждава и от показанията на св. М.И.Д.. В последствие според показанията на св.Т. камионът е бил взет от паркинга стопанисван от неговото дружество от две лица, които той не познавал. Ремаркето останало там, като след известно време било преместено на паркинг, намиращ се на ханче „Клокотница" в землището на гр.Хасково, където работел св. Х. П. Х.. Именно там било открито и ремаркето от разследващите и било върнато на собственика. Въпреки постановеното издирване на товарният автомобил същият няма данни да е открит. По делото няма привлечено в качеството на обвиняем лице и спрямо което да е била взета мярка за неотклонение или процесуална принуда.

            Приблизително при горната фактическа обстановка, тъй като такава не е възприета от прокурора, а са възпроизведени свидетелските показания и очните ставки,  прокурора е прекратил наказателното производство по Досъдебно производство №74/2017г. по описа на ОДМВР – Хасково за престъпление по чл.206, ал.1 от НК и го е спрял за престъпление по чл.209, ал.1 от НК, като е приел, че св.Т. е бил въведен в заблуждение от неизвестен извършител да предаде товарният автомобил - „Ивеко" с рег.№********.

На първо место съдът намира, че по делото не са извършени всички възможни процесуално следствени действия. На първо место следва да се установят разпитат още свидетели в насока дали действително товарният автомобил „Ивеко" с рег.№******** е бил ремонтиран в сервиза на „Златно руно"ООД и от кога до кога е бил на паркинга на дружеството.

На следващо место следва да се направят още опити да се издири товарният автомобил „Ивеко" с рег.№********. При намирането на автомобила, биха се установили и лицата които към момента го владеят, а от там и да се установи, как този автомобил е попаднал при тези лица. Последното би спомогнало да се установи по досъдебното производство, дали св.К. има отношение  и дали той сее разпоредил с процесният камион или не, поне както твърди св.Т. в очната ставка със св.М., че лицата които са дошли за камиона са твърдели, че са се разбрали със св.К.. Тоест ще се установи налице ли е престъпление по чл.206, ал.1 от НК или не. Отговора на този въпрос ще доведе и до отговора на въпроса дали се касае изобщо до престъпление по чл.209, ал.1 от НК, за каквото престъпление е спряно наказателното производство.

Съдът намира, че до колкото самият жалбоподател - М.И.Д. в качеството му на ЕТ „Детелина МИ 91-М.И." твърди в очната ставка със св.К., че те не са говорили кога и къде св.К. да му върне процесният автомобил и ремарке, то по делото не може да се приеме по безспорен начин, че св.К. е отказал да стори това. Тоест у него е бил на лице умисъл да присвои веща, като с бездействието си осъществи формата на изпълнителното деяние на престъплението по чл.206, ал.1 от НК. Или пък фактически се е разпоредил с веща предавайки я на неустановените по делото лица, които според св.Т. са дошли от името именно на св.К.. в случая на практика юридическо разпореждане е невъзможно с оглед специалният режим на при който се извършва промяната в собствеността на МПС.

Ето защо с оглед изложеното съдът намира, че следва да отмени процесното постановление изцяло.

След връщането на прокурора, следва да се установят лицата извършили ремонт на товарният автомобил в сервиза на „Златно руно"ООД, като се установи кога точно е станало това. Следва да се установят и лицата които евентуално са работели на паркинга на „Златно руно"ООД, ако има такива и да се разпитат относно обстоятелството, бил ли е и от кога до кога е бил там товарният автомобил „Ивеко" с рег.№********, както и ремарке с рег.№********. Кой и кога ги е докарал и съответно кой ги е взел, как. Следва да се положат усилия и в насока издирването на товарният автомобил „Ивеко" с рег.№********. Следва да се установи и приятеля на св.М.Д., а именно – Н., за който се твърди, че е бил в гр.Хасково, когато са теглили повреденият камион и същият да се разпита относно обстоятелствата поделото, като се изясни въпроса дали при разговорът им със св.К. и Д. е станало ясно къде ще се ремонтира товарният автомобил и дали този Н. е присъствал при транспортирането на автомобила до това место/сервиз/ и дали с тях е бил св.Д..

Едва след извършването на горните действия по разследването съдът намира, че би могло да се направи извод налице ли е извършено престъпление по чл.206, ал.1 от НК, от кого или не. Както такъв извод би могло да се направи и по отношение на евентуално извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

                    Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ Постановление от 27.10.2017 година на прокурор при РП – Хасково, с което наказателното производство по Досъдебно производство №74/2017г. по описа на ОДМВР – Хасково, представляващо преписка вх. № 324/2017г. по описа на РП- Хасково е прекратено за престъпление по чл.206, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител и е спряно същото срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.209, ал.1 от НК.

          ВРЪЩА делото на РП – Хасково с дадените указания относно прилагането на закона.

          Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд - Хасково в 7 – дневен срок от връчването му на страните. 

 

                                                                                                                                    Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.