Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер 334                                            13.12.2017г.                               град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                               наказателен състав

На седми декември                                 през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                        Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

А.н.дело 1380 по описа за 2017 година

                     Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №284176-F312357/21.08.2017г. на Директор на офис-Хасково при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което за нарушение по чл.92 ал.2 вр.ал.1 от  ЗКПО и на основание на чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО на З.Д.С. ***, в качеството й на управител и представляващ „Булплод” ЕООД - гр.Свиленград, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева.

Недоволна от така наложеното наказание е останала жалбоподателката З.С., поради което го обжалва в срок. Жалбоподателката сочи, че наказателното постановление било неправилно, незаконосъобразно, постановено в нарушение  на  закона и при съществени  процесуални  нарушения. Нито АУАН, нито НП съдържали задължителните реквизити, посочени в ЗАНН. Макар и С. да била управител на ЕООД цялата дейност на дружеството се извършвала от сина й, а след смъртта му жалбоподателката нямала ангажименти във връзка с дейността на дружеството и пропуснала да подаде декларацията по чл.92 ал.2 от ЗКПО. На практика след смъртта на сина й, ЕООД не извършвало никаква търговска дейност. Излагат се доводи за наличие на предпоставките на чл.28 ал.1 от ЗАНН. Случаят бил маловажен. Това било първо нарушение. С. била пенсионер и имала пенсия в минимален размер. Съпругът й също бил пенсионер и тежко болен. Съдът следвало да приеме наличие на маловажен случай.

Жалбоподателката иска от съда да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.

Ответникът по жалбата – ТД на НАП-гр.Пловдив оспорват жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно и следвало да се потвърди.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

                     На 05.06.2017г., св.Ж.Д.М., инспектор  по приходите при ТД  на  НАП-Пловдив, офис Хасково, извършила справка в информационната система на ТД на НАП и установила, че жалбоподателката З.С. е управител и представляващ на „Булплод” ЕООД - гр.Свиленград ЕИК 126614800, като същата не е подала до 31.03.2016г. годишната данъчна декларация на „Булплод” ЕООД - гр.Свиленград.

                      На 01.04.2016г. същата вече е била в нарушение на задължението по чл.92 ал.2 от ЗКПО.

                      При тези факти АНО е достигнал до извод за административно нарушение на задължението по чл.92 ал.2 от ЗКПО и е поканил З.С. *** за съставяне на АУАН. Същата не се е явила.

                      На 29.06.2017г. е бил съставен АУАН №F312357/29.06.2017г. в отсъствие на нарушителя, в последствие връчен лично. Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

      Тази фактическа обстановка не е спорна в жалбата и се подкрепя от  събрания по делото  доказателствен  материал и разпитите на свидетелите Ж.М., Г.Т. и М.К..

      При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

                      По делото не е спорно, че „Булплод” ЕООД - гр.Свиленград ЕИК 126614800 е с управител и представляващ дружеството жалбоподателката З.Д.С..

                      Съгласно чл.92 ал.2 вр.ал.1 от ЗКПО, данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец  за данъчния финансов  резултат и дължимия  годишен  корпоративен  данък в срок до 31 март на следващата  година в ТД на НАП  по регистрация на данъчно задълженото лице.

       В конкретният случай се касае за подаване на годишната данъчна декларация по образец, която е трябвало да бъде  депозирана  в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково най-късно до 31-ви март 2016г. или пък, ако е била подадена по пощата е следвало да носи пощенско клеймо с дата 31 март 2016г..

       На 01.04.2016г. „Булплод” ЕООД – гр.Свиленград вече е било в нарушение на задължението по чл. 92 ал.2 от ЗКПО.

       Касае се за едно формално административно нарушение, което се осъществява чрез бездействие и с изтичане на предвидения в закона срок за подаване на декларацията и неподаването й, то е напълно  довършено от субективна и обективна страна.

                 Ето защо съдът приема за осъществено описаното в АУАН и НП административно нарушение.

                 Разпоредбата на чл.261 ал.1 от ЗКПО гласи, че данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.

                 От своя страна разпоредбата на чл.264 ал.1 от ЗКПО конкретизира, че управител, ликвидатор/синдик или лице, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик, който с действие или бездействие е допуснал нарушение, посочено в чл.261, 262 или 263, се наказва с имуществена санкция или с глоба в размер от 200 до 1000 лв.

                 На З.С., в качеството й на управител и представляващ ЕООД е била наложена глоба в размер на 200 лева, тоест минималната възможна. АНО е обсъдил нарушението и е издал наказателното постановление, определяйки наказанието, при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства. Това е максимално благоприятния за жалбоподателката вариант. Няма как съда да наложи по-леко по вид или размер наказание.

                Излагат се доводи за маловажност на случая по чл.28 ал.1 от ЗАНН, като аргументите са, че жалбоподателката била пенсионер с минимална пенсия, същата имала тежко болен съпруг пенсионер – също с минимална пенсия. След смъртта на сина й, на практика ЕООД не извършвало вече никаква дейност.

               Тук следва да се посочи, че задължението по чл.92 ал.2 от ЗКПО е едно формално задължение и съответно нарушаването му – с бездействие или комбинация от действие и бездействие – едно формално нарушение. При тези нарушения законодателят изтегля защитата напред и е достатъчно изтичането на срока и адм.нарушение е напълно довършено от обективна и субективна страна. Няма значение дали е настъпил или не някакъв вредоносен резултат, който е несъставомерен за нарушението, а аргументите на жалбоподателката имат значение при индивидуализация на наказанието и според съда АНО ги е отчел, определяйки глобата на минималния размер от 200 лв., който е и минимума в санкционната разпоредба на чл.264 ал.1 от ЗКПО.

                Ето защо не е налице маловажен случай по чл.28 ал.1 от ЗАНН, а атакуваното НП се явява правилно и законосъобразно.

                     Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №284176-F312357/21.08.2017г. на Директор на офис-Хасково при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което за нарушение по чл.92 ал.2 вр.ал.1 от  ЗКПО и на основание на чл.264 ал.1 вр.чл.261 ал.1 от ЗКПО на З.Д.С. ***, в качеството й на управител и представляващ „Булплод” ЕООД - гр.Свиленград, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                           Районен съдия:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.