Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 335                                         14.12.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на седми декември две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Георгиев

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1379 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от “Булплод” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, ул. „Лозица” № 12, представлявано от управителя З.Д.С. срещу Наказателно постановление № 284179 – F312353/21.08.2017 г. на Директора на офис Хасково при ТД на НАП, град Пловдив, с което на основание 261 от Закона за корпоративно подоходно облагане на дружеството - жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на състава на чл. 92, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗКПО. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност на атакуваното с нея наказателно постановление, което се твърди, че било издадено от административнонаказващия орган при неправилна оценка на фактите от гледна точка наличието на хипотеза по чл. 28 от ЗАНН, като излага подробни съображения в подкрепа на доводите, че се касае за маловавен случай. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление на Директора на офис Хасково при ТД на НАП, град Пловдив.

            В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, дружеството - жалбоподател, редовно призовано, не изпраща представител по делото.

            Административнонаказващият орган - Директорът на ТД на НАП, град Пловдив, чрез упълномощения по делото представител – юриск. Р. Б. – Х. оспорва жалбата и в хода по същество и ве редставени писмени бележки развива конкретни съображения за неоснователност на същата. Моли атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 05.06.2017 г. била извършена от свид. Ж.Д.М. - инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково проверка, в хода която се установило, че “Булплод” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, ул. „Лозица” № 12 не било изпълнило задължението си за подаване на годишната данъчна декларация за финансовата 2016 г. към 01.04.2017 г. Това обстоятелство е констатирано на 05.06.2017 г. и след като било установено от данните ш информационната система на НАП, че през 2016 г. е имало дейност, срещу дружеството – жалбоподател бил съставен Акт за установяване на административно нарушение № F312353 на 29.06.2017 г.

          Актът за установяване на административно нарушение е съставен от свид. Ж.Д.М. в отсъствие на законния представител на дружеството – жалбоподател, която след като била известена по реда на юл. 40 от ЗАНН с Покана, изх. № 023 – 581/05.06.2017 г., не се явила и не изпратила представител в указания в поканата срок.

          Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не били депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от него, осъществено на дата 08.08.2017 г., според отбелязването в пиложената разписка.

          При издаване на наказателното постановление, административнонаказващият орган възприел изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение и на основание юл. 261, ал. 1 ЗКПО наложил процесната административна санкция.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетеля Ж.Д.М. относно обстоятелствата, изложени в АУАН, както и тези, свързани с неговото съставяне като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал. Поради това, ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи, а относно последната група факти, свързани с процедурата по съставяне на процесни АУАН по целия комплекс от съображения по – горе, съдът дава вяра на изложеното и от свидетелите Г.Р.Т. и М.П.К..

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

          Съгласно разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, а в ал. 2 е предвидено, че годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. По силата на чл. 261, ал. 1 ЗКПО, данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена имуществена санкция на “Булплод” ЕООД, град Свиленград, е обявено от закона за наказуемо с административна санкция.

          При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното. Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, не са допуснати нарушения във връзка със съставянето му в отсъствие на законния представител на санкционираното дружество - “Булплод” ЕООД, град Свиленград, след като се установи наличието на законните предпоставки за това. Препис от АУАН е надлежно връчен на управителя на дружеството. Факт, удостоверен с нейния подпис в приложената разписката. На следващо място, обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването му, а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяваща изискуемите реквизити.

          От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, се установяват по недвусмислен и категоричен начин. Доказано е че “Булплод” ЕООД, град Свиленград, в качеството си на задължено по ЗКПО лице не е подало за финансовата 2016 г. в ТД на НАП - Пловдив, офис Хасково годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък към 01.04.2017г. Това действие не е предприето и на по – късен етап, след изтичане на законоустановения срок.

          Изложеното обосновава извод за осъществяване от обективна страна признаците на състава на административно нарушение по чл. 261, ал. 1, вр. чл. 92, ал. 2, вр. ал. 1 ЗКПО, както правилно деянието е квалифицирано от административнонаказващия орган, като съдът намира за уместно да отбележи, че в случая при квалифициране на нарушението не би било погрешно, но не е необходимо препращане към ал. 1 на чл. 92 ЗКПО. Вмененото нарушение е формално, на просто извършване чрез неизпълнение на задължение за предприемане на определено действие, в хипотези като настоящата, когато данъчно - задължено по ЗКПО лице следва да подаде в съответния срок годишния отчет за дейността данъчната декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък в срок до 31 март на следващата година за периода, за който се отнася – за финансовата 2016 г., т.е. в срок до 31.03.2017 г.

          В случая не са представени доказателства за наличие на обективна причина, възпрепятствала точното изпълнение на задължението, което не е отстранено и на по – късен етап към момента на издаване на акта за установяване на админстративно нарушение и издаване на наказателното постановление и са събрани данни, че са допускани и други нарушения на данъчното законодателство от дружеството – жалбоподател, поради което не би могло да се сподели довода, че същото се отличава с липсата или с явно незначителна степен на обществена опасност в сравнение с други случаи. Следователно, не са налице материалноправните предпоставки за квалифициране на случая като маловажен и за приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН, въпреки факта, че няма данни с деянието да са причинени щети за бюджета. Поради тези съображения, аргументите в насоката, изложена от страна на жалбоподателя се явяват несъстоятелни. Смъртта на сина на управителя на „Булплод“ ЕООД, град Свиленград действително разкрива сериозен аргумент да се приеме сътресение в нейната лична сфера, но доказателства за настъпване на това събитие и датата, на която се е случило, за да се оцени неговото въздействие върху правната сфера на съответния правен субект, не са представени. Наложената административна санкция се явява справедлива и съответстваща на извършеното нарушение, което още веднъж следва да бъде отразено, че не е отстранено  и е индивидуализирана съобразно установения в закона минимум, което е и най – благоприятният за санкционираното дружество режим.

          С оглед тези съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за неоснователна, поради което същата следва да бъде оставена без уважение, а атакуваното с нея наказателно постановление - потвърдено.

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 284179 – F312353/21.08.2017 г. на Директора на офис Хасково при ТД на НАП, град Пловдив, с което на основание 261 от Закона за корпоративно подоходно облагане на “Булплод” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, ул. „Лозица” № 12 е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева за нарушение на състава на чл. 92, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗКПО.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                              Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.