Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

Номер  342                                      18.12.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                            наказателен състав

На седми декември                               през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                     Председател: Мартин Кючуков                      

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1340 по описа за 2017 година

                     Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

                     Обжалвано е Наказателно постановление №Е-НП-22/21.09.2017г. на Зам.Министъра на енергетиката, с което за нарушение по чл.87 ал.1 и 2 вр.чл.77 от ЗПБогатства и на осн.чл.94 ал.1 от ЗПБогатства е наложил на „Артескос“ АД – гр.Пловдив ЕИК 126093393 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 50 000 лв.

                     Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя „Артескос“ АД-гр.Пловдив, поради което го обжалват в срок. НП било неправилно и незаконосъобразно. В съгласувания годишен работен проект за 2016г. допустимото за едно взривяване в кариера „Чуките“ количество взривно вещество било 8 925 кг., а не 3400 кг. В изработването на паспорта за пробивно-взривните работи се залагали параметрите, описани в съгласувания годишен проект за 2016г. Проектът за пробивно-взривните работи не бил част от цялостния работен проект. За 2016г. този проект бил добавка към годишния проект и бил изработен от проектант 1-ва степен, като бил съобразен с развитието на технологиите при пробивно-взривните работи през 2015г. и 2016г. Дружеството „Галдив“ ЕООД, извършило пробивно-взривните работи в кариера „Чуките“ се съобразило със съгласувания годишен работен проект за 2016г. Това дружество имало специализирана апаратура за определяне на степените на сеизмично въздействие на взривните работи. То извършило оценка на сеизмичното въздействие на взривните работи в кариера „Чуките“. Излагат се и доводи за маловажен случай по чл.28 ал.1 от ЗАНН. С оглед конкретните обстоятелства се касаело именно за хипотеза на чл.28 ал.1 от ЗАНН.   

Искат от съда да отмени атакуваното наказателното постановление.

Ответникът по жалбата - Министерство на енергетиката, редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 23.02.2017г., по повод Заповед №Е-РД-23-33/20.02.2017г. на Министъра на Енергетиката, била извършена проверка на място, в находище за строителни материали в местността „Чуките“, находящо се в близост до с.Гарваново, Хасковска област.

Проверката била извършена от св.Л.Х. – главен инспектор и св.Х.К. – главен инспектор и двамата служители в отдел „Контрол“ на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ към Министерството на енергетиката.

Не е спорно по делото, че това находище на латитоандезити в Хасковска област е било отдадено с Договор за концесия от 04.05.2001 на „Артескос“ АД.

На място в кариера „Чуките“, инспекторите установили, че в момента не се извършва добив на латитоандезити. От представените документи установили, че през 2016г. били извършени 2 броя взривявания в карирерата, за осигуряване на ритмичен добив от находището.

Били представени паспорти от проведените взривни работи –а именно паспорт за пробивно-взривни работи №1 от 11.07.2016г. и паспорт за пробивно-взривни работи №2 от 19.07.2016г. / в админ.преписка/, изготвени от инж.Г.К./ който е правоспособен проектант – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег.№17055/ от фирма „Галдив“ ЕООД – гр.Велико Търново.

Същият е бил и ръководител на пробивно-взривните работи.

Видно от паспортите за пробивно-взривни работи, според които са извършени и взривяванията в кариера „Чуките“ през 2016г., е предвидено и изпълнено общото количество взривно вещество да бъде 10 500 кг. за първото взривяване и 10 400 кг. за второто взривяване.

В съгласувания цялостен проект за разработка на находището е предвидено при единично взривяване, да не бъдат използвани повече от 3 400 кг. взривно вещество / в адм.преписка Годишен работен проект за експлоатация 2016г./

Бил е съставен Констативен протокол от 23.02.2017г., в който двамата инспектори са отразили горните констатации. Въз основа на КП е бил издаден АУАН №12/21.03.2017г., съставен в присъствието на упълномощен представител на дружеството и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното Наказателно постановление.

Тази фактическа обстановка не е спорна по делото. Тя се установява документално от представените в административна преписка писмени доказателства, както и от разпита на свидетелите Л.Х. и св.Х.К..

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

Съгл.чл.87 ал.2 т.2 от ЗПБогатства рационалното използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка включва спазване на утвърдения с работните проекти ред за усвояване на запасите на подземни богатства.

Съгл.чл.88 т.4 от ЗПБогатства за спазване на изискванията по опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства всеки титуляр на разрешение за търсене и проучване и за проучване и концесионер е длъжен да спазва утвърдения с работните проекти ред за промишлено усвояване на запасите и ресурсите на подземни богатства, за първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда.

Това означава, че концесионерът на находище „Чуките“ в близост до село Гарваново, Хасковска област – „Артескос“ АД ЕИК 126093393 е бил длъжен да спазва цялостния работен проект за добив и преработка и годишния работен проект за добив и преработка за 2016г., като не надвишава допустимото с едно взривяване количество от 3400 кг. взривно вещество.

Дружеството е извършило 2 взривявания в кариера „Чуките“ през 2016г. като за едното взривяване е употребило 10 500 кг. взривно вещество, а за второто – 10 400 кг. взривно вещество, което и за двете взривявания е почти 3 пъти повече количество от максимално допустимото, съгласно цялостния работен проект за добив и преработка в находището и годишния работен проект за 2016г.

Така „Артескос“ АД са нарушили задължението си по чл.88 т.4 от ЗПБогатства.

Съдът прие за установено описаното в АУАН и НП административно нарушение.

По-насетне – съгласно чл.94  ал.1 от ЗПБогатства който не изпълнява задълженията по опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства или извършва действия по управление, включително, но не само по депониране, преработване, използване и обезвреждане на минни отпадъци без разрешително по чл. 22д ал.3 и/или план за управление по чл.22г ал.5, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв.

Именно такъв е конкретния случай.

Като е нарушило задължението си по чл.88 т.4 от ЗПБогатства дружеството не е изпълнило задължението си по опазване на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства, което се постига именно чрез спазване на утвърдения с работните проекти ред за усвояване на запасите на подземни богатства – в случая утвърденото максимално количество взривно вещество за едно взривяване.„

Санкционният текст е правилно определен от АНО.

На дружеството-концесионер е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. Това е минималния предвиден в закона размер. Означава, че АНО е обсъдил отговорността на АД при пълен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства. Това е най-благоприятния за жалбоподателя вариант. Нарушението е извършено за първи път. Няма как съда да определи по-леко по вид или размер наказание. Ето защо съдът счете административното наказание за правилно определено по вид и размер.

Излага се довод за маловажност на случая по чл.28 ал.1 от ЗАНН.

Съдът не споделя този довод по няколко причини.

Първо – използването на почти тройно по-голямо количество взривно вещество за едно взривяване се е отразило на начина на усвояване на природното богатство – в конкретния случай латитоандезити.

Второ – използването на тройно по-голямо количество взрив за едно взривяване е довело до напукване на стените на къщите и стопанските постройки – при това пукнатини с големи размери и дълбочина, в намиращото се наблизо до кариера „Чуките“ село Гарваново, което е предизвикало и жалбата, подписана от 43 собственици на къщи и стопански постройки от селото / в адм.преписка/.

В последствие това пък е довело и до извършената проверка на находището.  

Трето – проведени така, взривните работи са предизвиквали силен тътен, който е предизвикал дискомфорт и безпокойство у жителите на с.Гарваново, както и опасения за сигурността и целостта на имотите им в селото.

Това не са някакви незначителни последици, а според съда доста сериозни такива, довели до засягане на правно значими и защитени интереси на хората. Отделно е засегната и природната среда, както и рационалното използване на природните богатства в кариерата.

Ето защо маловажен случай по чл.28 ал.1 от ЗАНН няма.

                     Съдът счита атакуваното НП за правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

                     Предвид изложеното, съдът

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

                      ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №Е-НП-22/21.09.2017г. на Зам.Министъра на енергетиката, с което за нарушение по чл.87 ал.1 и 2 вр.чл.77 от ЗПБогатства и на осн.чл.94 ал.1 от ЗПБогатства е наложил на „Артескос“ АД – гр.Пловдив ЕИК 126093393 административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 50 000 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                 Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.