Р Е Ш Е Н И Е

 

  327/  08.12.2017 г.          град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми наказателен състав,

На   осми ноември две хиляди и  седемдесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                    Съдия: Гроздан Грозев

 

секретар: Веселина Красева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД №1265 по описа на Районен съд - Хасково за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от  „Никодон“ ООД –Хасково, чрез управителя К.Е.Е., срещу Наказателно постановление № 72 от 09.10.2017г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, град Хасково, с което на основание чл.43, ал.2, вр.ал.1 от Закона за храните  на жалбоподателя по е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 18, ал.1, вр.ал.2  от ЗХ /Закон за храните/. В жалбата  се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление. Излагат се доводи за нарушение на процесуалните правила при съставянето на АУАН и издаването на НП, както и нарушения на материалият закон, които водели до незаконосъобразността на НП. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление. В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с адв.Д. В. . Последният поддържа жалбата и иска съдът да отмени атакуваното НП, като навежда доводи и за маловажност на нарушението.

            Административно – наказващият орган, редовно призован, се представляват от ст.юриск. Ч. . Последната иска съдът да потвърди наказателното постановление, като твърди, че същото е законосъобразно и следва жалбата да се остави без уважение.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното: На 22.06.2017г., била извършена проверка във връзка с жалба на потребител в обект Цех за производство на растителни масла, намиращ се в гр.Хасково, общ.Хасково, ул."*****" *****. Обекта е стопанисван от жалбоподателя - "Никадон" ООД и при извършване на проверката е бил в планов ремонт. При проверката извършена от св.Т.Д. и св.П.К. и двете служители в ОДБХ – Хасково било констатирано, че в проверявания обект, технологичната документация за производство на рафинирано слънчогледово олио 02/31.01.2006г., версия 2 от 2016г. не била съгласувана с действащото законодателство. Технологичната документация не била  в съответствие с прилаганите ДПП и НАССР. Не били разписани точни и ясни процедури за влагането на фосфорна киселина и натриева основа при производството на слънчогледово олио, съгласно Приложение на Регламент /ЕО/ 231 /2012г. и използването на пластмасови опаковки, съгласно чл.15 от Регламент /ЕО/ 10/14.01.2011г. Изготвен е и доклад от двете свидетелки извършили проверката.

За така описаното нарушение е съставен АУАН от св.Д. с № 02-26014/26.06.2017г., като в АУАН като нарушение е прието, че - в проверявания обект, технологичната документация за производство на рафинирано слънчогледово олио 02/31.01.2006г., версия 2 от 2016г. не била съгласувана с действащото законодателство. Технологичната документация не била  в съответствие с прилаганите ДПП и НАССР. Не били разписани точни и ясни процедури за влагането на фосфорна киселина и натриева основа при производството на слънчогледово олио, съгласно Приложение на Регламент /ЕО/ 231 /2012г. и използването на пластмасови опаковки, съгласно чл.15 от Регламент /ЕО/ 10/14.01.2011г.  Нарушението е квалифицирано по чл.18, ал.1, вр.ал.2 от ЗХ. При съставяне на АУАН е присъствала управителката на дружеството жалбоподател. Акта е бил предявен и връчен на същата срещу подпис. В акта е записано само, че управителя има особено мнение. В последствие срещу констатациите в АУАН е постъпило възражение.

           На база АУАН е издадено процесното НП. В него е възприета само една различна констатация, а именно, че търговското дружество не е в съответствие с прилаганите ДПП и НАССР. Правната квалификация в НП е същата каквато и в АУАН.

          Изложената  фактическа обстановка се  установи от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите Т.Д. и П.К. относно фактите, свързани с начина на извършване на процесната проверка,  констатациите, както и относно обстоятелствата, изложени в АУАН, и тези, свързани с неговото съставяне като еднопосочни с останалия събран  писмен доказателствен материал, непротиворечиви и обосновани, поради което ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

           При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

           Съгласно разпоредбата на чл.18 от Закона за храните – Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2003 г., изм., бр. 31 от 2006 г.)

ал.(1) Производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо - процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.

 Ал.(2) Производителите и търговците извършват преглед на системата по ал. 1 и я актуализират в случаите на извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап.

По силата на чл. 43, ал. 2, вр.ал.1  от Закона за храните  - Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г.) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 3000 до 5000 лв.

 (2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 7000 лв.

Съгласно чл.48, от ЗХ - Чл. 48. Ал.(1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г.) Който наруши разпоредбите на този закон или наредбите по прилагането му, извън случаите по чл. 38 - 47, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - с глоба от 1000 до 2000 лв.

 Ал.(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2006 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 4000 лв.

Следователно, деянието, за което е наложена глоба на жалбоподателя е обявено от закона за наказуемо с административно наказание.  

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът констатира множество процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на НП. Според настоящият състав на  съда описанието на нарушението в АУАН и НП и обстоятелствата при които то е извършено са непълни и неясни.

На първо место съвсем общо се говори за несъгласуване на технологичната документация за производство на рафинирано слънчогледово олио 01/31.01.2006г., версия 2 от 2016г. с действащото законодателство. Технологичната документация не била  в съответствие с прилаганите ДПП и НАССР. Не били разписани точни и ясни процедури за влагането на фосфорна киселина и натриева основа при производството на слънчогледово олио, съгласно Приложение на Регламент /ЕО/ 231 /2012г. и използването на пластмасови опаковки, съгласно чл.15 от Регламент /ЕО/ 10/14.01.2011г. Тоест не става ясно дали цялата технологична документация не е съгласувана и с кое точно от законодателството и цитираните Регламенти или само - влагането на фосфорна киселина и натриева основа при производството на слънчогледово олио, съгласно Приложение на Регламент /ЕО/ 231 /2012г. и използването на пластмасови опаковки, съгласно чл.15 от Регламент /ЕО/ 10/14.01.2011г. Освен това при проверката е констатирано, че технологичната документация за производство на рафинирано слънчогледово олио 02/31.01.2006г., версия 2 от 2016г. не е съгласувана с действащото законодателство, което се потвърждава от свидетелите в съдебно заседание, а в акта и наказателното постановление е посочена друга документация, която се оказва, че не е била предмет на проварката. Това се вижда и от съставеният при проверката констативен протокол, а се и твърди от свидетелите при предяваване на представената технологичната документация за производство на рафинирано слънчогледово олио 02/31.01.2006г., версия 2 от 2016г. Тоест описаното в НП не е било обект на проверка и такова нарушение на практика не е установено от контролният орган.

На следващо место и в АУАН и в НП се цитира абривиатурата ТД, ДПП и НАССР. Видно от разпитите и на свидетелите самите служители на ОДБХ / Областна дирекция по безопасност на храните/, които предполага се са запознати с това което са написари, се затрудняват или по-точно не могат да възпроизведат какво означава НАССР, а едва ли съдът и жалбоподателят да могат да разберат тази абривиатура и съответно от там и самото нарушение. Оказва се, нещо повече, че НАССР всъщност е абривиатура дори не на български език а на латиница и по-скоро се привежда като /ХАСЕП/. Или за незапознатите като настоящият състав на съда -  HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, което в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки".

Освен изложеното, в подкрепа на това, че цитирането на абривиатури на различни езици води до невъзможност да се разбере какво точно нарушение е извършил жалбоподателят е и факта, че самият административно наказващ орган е попаднал в тази клопка, като вместо ТД /технологична документация/ в случая е посочил в НП, че /ТД/  търговското дружество не е в съответствие с прилаганите ДПП и НАССР. Тоест  самият наказващ орган  заради абривиатурите на практика е въвел нови факти и обстоятелства в НП, различни от тези в акта за установяване на административно наказания. Заменил е ТД /технологична документация/ с ТД /търговско дружество/.

Неяснотите и несъответствията в акта и наказателното постановление продължават и с несъответствието между описанието на нарушението с думи и неговата правна квалификация. Сочи се за нарушена разпоредбата на чл.18 ал.1 и ал.2 от ЗХ, но никъде не се сочи, че в настоящият случай има извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап, което от своя страна да води до актуализиране на системата за управление на безопасността на храните или на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки, както изисква чл.18, ал.2 от ЗХ.

Всичко това е от изключително значение за индивидуализиране на нарушението и неговата квалификация, което пък се отразява на приложението на санкционната разпоредба. Това така, защото нарушенията по чл.18, ал.1 от ЗХ се санкционират по чл.43от Закона за храните ,  но нарушенията по чл.18, ал.2, вр.ал.1 от ЗХ каквато е правната квалификация в настоящият случая се санкционират по чл. чл.48, от ЗХ.

Ето защо освен, че в случая от акта и наказателното постановление не може да се разбере в какво точно се състои нарушението и при какви факти и обстоятелства е извършено, не може да се прецени и дали правилно е санкционирано.

Всичко до тук, всяко едно от описаните по-горе нарушения на процесуалните правила по отделно е основание за отмяна на НП.

Съдът намира, че по делото не се доказа жалбоподателят да е извършил описаното нарушение, до колкото съдът е в невъзможност и да го индивидуализира точно. Намира обаче, че в НП се сочи документация която на практика не е проверявана от контролният орган и той не е констатирал такова нарушение, още по-малко извършено от жалбоподателя. Липсата на идентичност в текстовото описание и неговата правна квалификация още повече затвърждава извода на съда, че жалбоподателят не е извършил описаното в НП нарушение. Тук следва да се посочи и факта, че не се изисква търговското дружество да е в съответствие с прилаганите ДПП и НАССР, а самото производство и в частност технологичната документация по която се извършва производството. Тоест според настоящият състав на съда намира, че в случая с оглед описаното в НП липсва и състав на нарушение, поне така както е описано.

Неправилно в случая до колкото се доказа по делото, че не описаната в НП документация, а тази която в действителност е била обект на проверка, частично не отговаря или по-точно не е актуализирана е приложена санкционната разпоредба на чл.43 от ЗХ. Това е така защото последното, естествено с уговорката ако се приеме, че процесната документация описана в НП е тази която е била обект на проверката то тогава и само тогава би могло да се приеме, че е на лице нарушение и то на чл.18, ал.2, вр.ал.1 от ЗХ, но относимата санкционна разпоредба в този случай, а и така както е квалифицирано в НП нарушението е чл.48 от ЗХ.

Последното е още едно основание за отмяната на атакуваното НП.

            Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 72 от 09.10.2017г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, град Хасково.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              Съдия: /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.