Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

    338       /15.12.2017  година  град Хасково

 

                        В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 Хасковският районен съд,Втори  наказателен състав

   на петнадесети ноември   двехиляди и седемнадесета  година

   в публичното заседание в следния  състав:

                                                                              Районен съдия :Даниела Николова

                                                                            

секретар:Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД № 1253  по описа на съда за  2017 година

 

                     Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление №1032  от 02.10.2017 г. на Кмета на Община Хасково, с което на  Д.К.Н. *** е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл.34 т.5 от Наредба за обществения ред  при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково /НОРИППСОБДТОХ/.

         Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателят Д.К.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               , поради което обжалва същото с оплаквания за незаконосъобразност , допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание . В жалбата се навеждат   доводи ,че АУАН не отговорял на изискванията на чл.42 т.4 от ЗАНН относно необходимите реквизити,а НП били постановено в нарушение на чл.52 ал.4 и чл.54 от ЗАНН. Поради изложеното се  иска от съда да постанови решение, с което да отмени   атакуваното НП.

          Ответникът по жалбата-Община Хасково,чрез процесуалния си представител юрк.Митрев   счита обжалваното НП за правилно и законосъобразно,поради което моли същото да бъде потвърдено.

    

           Съдът,като взе предвид събраните по делото доказателства, във връзка с твърденията на страните приема за установено от фактическа страна следното:

           На 06.07.2017г., около 14.30 часа, в грасково в зоната на кръстовището между ул.»Васил Друмев» и ул.»Климент» бил паркиран лек автомобил  „********* ” с ДК№ *******,собственост на Д.К.Н. . Автомобилът не бил  паркиран в  клетка на «Синя зона» ,а  се намирал на 5 метра  от кръстовището на горепосочените  улици,където престоявал .По това време св.Д.Д.  и св.И.А./към онзи момент   служители на „Общинска полиция”-Хасково  извършвали обход в района  и забелязали паркирания  автомобил на  жалбоподателя.  Първоначално на жалбоподателя   бил  съставен  фиш №0033273/06.07.2017г.  за  глоба  ,срещу който  Д.Н. подал възражение от 07.07.2017г. ,с което  оспорил нарушението  ,описано във фиша. Поради това и на  основание чл.35 ал.2 от  НОРИППСОБДТОХ св.Д.Д.   съставил  на жалбоподателя  АУАН №2535/01.08.2017 г.  АУАН бил предявен на жалбоподателя за запознаване и  подпис,който той   подписал и  получил  екземпляр от него  . В АУАН нарушението е квалифицирано по чл.26, ал.1 от Наредба за обществения ред  при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково /НОРИППСОБДТОХ/. Въз основа на акта за административно нарушение е издадено Наказателно постановление №1032/02.10.2017 г. на Кмета на Община Хасково, с което  описаното в акта нарушение  също  е  квалифицирано като нарушение на чл.26 ал.1 от  НОРИППСОБД, за което   на жалбоподателя е  наложено административно наказание  глоба в размер на 50  лв., на основание чл. 34 т.5 от Наредба за обществения ред  при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково /НОРИППСОБДТОХ/.

                      Възприетата по-горе фактическа обстановка се потвърждава от показанията на  св.Д.С.Д. и И.Г.А. . Съдът изцяло кредитира тези показания до колкото същите са непротиворечиви, еднопосочни и се подкрепят от писмените доказателства по делото.

                      При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

                      Съгласно действащата към момента на нарушението  разпоредба на чл. 26  ал.1  от НОРИППСОБДТОХ  забранява се паркирането и престоя  на ППС в парковете, зелените площи, пешеходните зони, детските и спортните площадки, пред входовете на административните, здравните и социалните заведения, на места обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на ППС, както и на и 5 метра, преди и след кръстовище или пешеходна пътека. /доп. с Решение №302 от 22.04.2005 г. и Решение №587 от 28.03.2014 г./. Според чл. 34 т.5 от Наредба за обществения ред  при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково /НОРИППСОБДТОХ/ - с глоба в размер от 50 до 500 лева се наказват нарушителите по тази наредба за нарушения, за които няма предвидени наказания в чл.34, т.1, т.2, т.3 и т.4 от наредбата.

                      При съставяне на АУАН съдът не констатира процесуални нарушения по чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето на акта за установяване на административно нарушение в присъствие на жалбоподателя, който, след като е бил запознат със съдържанието му го е подписал респ.е получил екземпляр от него, удостоверено в съответствие с изискванията на закона.Процесният АУАН обаче не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност и конкретно на т. 4 на цитираната разпоредба, поради следните съображения: Разпоредбата на чл. 42, т. 4 от ЗАНН вменява изискване при съставяне на акта за установяване на административно нарушение да бъдат въведени съответни твърдения относно съставомерните признаци от състава на визираното нарушение, така, че да бъдат обезпечени, както правото на защита на жалбоподателя, така и възможността за съдебен контрол. В конкретния случай, прави впечатление, че в съставения АУАН единствено  са изложени твърдения за паркирано МПС в зоната на кръстовището на две улици . Изложение, изразяващо се в пълно, точно, макар и лаконично  описание на конкретните обстоятелства и в какво се изразява съставомерното действие  на лицето, привлечено към административнонаказателна отговорност обаче, не се съдържа в акта за административно нарушение, а освен  това  липсват   твърдения за  всички факти, включени като обективни признаци в състава на конкретното нарушение – в случая  по чл. 26 ал.1 от  НОРИППСОБДТОХ. В случая актосъставителят се е задоволил да впише единствено , че МПС е паркирано в зоната на кръстовището на ул.“Васил Друмев“ и ул.„Климент“   законосъобразното налагане на административно наказание за неизпълнение на установената  в цитираната за нарушена разпоредба на чл.26  ал.1   от   Наредбата   забрана  изисква   нарушителят  в качеството си на водач  да  е  паркирал ППС   на някое от  упоменатите по-горе места,между които и кръстовище . Когато става реч за кръстовище обаче разписаното от сочената за нарушена  норма от Наредбата изисква   това да е  на и 5 метра, преди и след кръстовище ,каквито фактически обстоятелства  липсва в  констативната  част на АУАН при описание на вмененото на жалбоподателя нарушение . Този порок междувпрочем   е пренесен и в санкционния акт  при фактическото описание на нарушението от страна на наказващия орган . В процесния АУАН  и НП  нарушението ,което се вменява на жалбоподателя  е твърде  общо посочено ,като е    недопустимо и от него не могат, по тълкувателен или логически път, да бъдат извличани твърдения  дори по административнонаказателната  преписката да е бил приложен снимков материал  ,указващ на местонахождението на процесния автомобил , като по този начин се запълва дефицитът в дейността на актосъставителя в тази насока.Допуснатото процесуално нарушение е съществено по своя характер, доколкото липсата на надлежно, ясно, пълно и точно описание, при това релативно на предложената правна квалификация води до невъзможност и привлеченото към административнонаказателна отговорност лице да разбере какво точно деяние му е вменено във вина. Това лице следва да знае и да е наясно с всички факти от състава на съответната правна норма, която се твърди, че е нарушена, за да може да организира защитата си срещу тези факти. Нещо, което в случая не е изпълнено по изложените съображения и освен упражняването на правото на защита, препятства възможността и за осъществяване на съдебен контрол. Поради това и доколкото визираното нарушение при съставяне на процесния АУАН е възпроизведено изцяло при издаване на НП, е налице основание за отмяна на санкционния акт на процесуално основание, без да се обсъждат въпросите по същество.Като взе предвид горното съдът намира, че НП е незаконосъобразно и следва да се отмени .

            Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1   от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

           

            ОТМЕНЯ Наказателно постановление на основание №1032  от 02.10.2017 г. на Кмета на Община Хасково, с което на  Д.К.Н. *** е наложена глоба в размер на 50 лв. на основание чл.34 т.5  от Наредба за обществения ред  при използване на пътни превозни средства  и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково

       Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                                                                   Съдия: /п/ не се чете.

 Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.