Р Е Ш Е Н И Е

 

365                 29.12.2017 г.           град Хасково

         

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори наказателен състав,

на двадесет и девети ноември две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

                                                                                                    Съдия: Даниела Николова

секретар: Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД 1240 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от Едноличен търговец „Имсеф-М.М. ”,представлявано от М.М.М. със седалище и адрес на управление: град Хасково срещу Наказателно постановление 45-0000193 от 25.09.2017 г. издадено от Началник ОО“АА“,гр.Хасково , с което на жалбоподателя  е наложена  на основание чл.96 ал.1 т.8 от Закона за автомобилните превози  имуществена санкция в размер на 3000 лева нарушение на чл. 30, т.7 от Наредба 2 от 15.03.2002 г. на МТ. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление, поради допуснати съществени процесуални нарушения. Твърди се ,че при описание  на нарушението в АУАН и НП не била описана пълната фактическа обстановка. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло, като незаконосъобразно и неправилно, атакуваното наказателно постановление.

           Административнонаказващият орган , редовно призован, не се явява и не взема становище по жалбата. 

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

            ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

Свидетелите Д.М.П. и Н.К.А. и двамата инспектори в ОО "АА"-Хасково  извършили на 04.08.2017 г. в сградата на ОО“АА“-Хасково  проверка по документи на лицензирания превозвач ЕТ“Имсеф-М.М.“*** . В хода на проверката от страна на проверявания  били представени Договор от 04.04.2011  г., сключен между Община Минерални бани , като възложител и  ЕТ“Имсеф-М.М. „ гр.Хасково   като изпълнител с предмет на договора: обществен превоз на пътници по автобусна линия Хасково-Сусам и обратно , включваща и  маршрутните разписания по линията -гр. Хасково –с.Сусам. Видно от пътен  лист 726764 от 26.07.2017г.  на водачите от същите дати, от реклама на сайта на търговеца и на водачите Х. Н. и М.М. , проверяващите установили, че едноличният търговец е допуснал извършване на превоз на посочената  дата  26.07.2017г.  по автобусна линия  от гр.Хасково до с.Сусам  , за която няма  валиден  договор с  възложителя Община Минерални  бани , като превозът е бил извършен с автобус "******** " с рег.******* -собствен .Св.Д.П.  преценил, че представения договор е с изтекъл срок на действие и съставил срещу ЕТ“Имсеф-М.М.“  акт за установяване на административно нарушение 221015/04.08.2017 г., затова че на 26.07.2017 г. около 05.50 часа в гр.Хасково лицензирания превозвач претежаващ  лиценз 03028  за  превоз на пътници  на територията на РБългария ,валиден до 20.06.2025г. е допуснал извършването на превоз на пътници по   автобусна линия от гр.Хасково до с.Сусам /видно от пътен  лист 726764 от 26.07.2017г./с    автобус марка "******** " с рег.******* –собствен,без валиден договор с възложителя Община Минерални бани   . Курсът е извършен на 26.07.2017 г. с час на тръгване от гр.Хасково в 05:50 часа, видно от пътен лист 726764/26.07.2017 г. Актът бил съставен в присъствието на С.Р.М.  -упълномощен представител от ЕТ, който подписал същия и срещу разписка получил екземпляр от него . В срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН

 било депозирано писмено възражение срещу АУАН. Въз основа на така съставения АУАН, на 25.09.2017 г. било издадено и обжалваното наказателно постановление 45-0000193 от Началник ОО"АА" – Хасково , с което при идентичност на описание на нарушението и правната му квалификация, на жалбоподателя  била наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

Изложената фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена от писмените доказателства, приложени към АНП ,както и от гласните доказателствени средства. Съдът кредитира с доверие показанията на свидетелите Д.П. и Н.А.  относно извършената проверка и направените констатации, които са обективирани и в съставения АУАН.

Въз основа на така възприетата фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

                 Жалбата   е  подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и  до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради  което е   допустима. Съдът при извършената служебна проверка не констатира наличието на  допуснати  съществени процесуални  нарушения  при издаването на акта за административно нарушение и  НП, изразяващи се в неспазване императивните изисквания на нормите на чл.42 от ЗАНН  и нормата на  чл.57   от ЗАНН. Не са допуснати нарушения на  предписанията на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето на акта за установяване на административно нарушение в присъствие на упълномощен представител на жалбоподателя, който подписал акта и получил препис от същия, надлежно удостоверен с подписа му в съответната графа. Процесният АУАН отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност.      На следващо място, наказателното постановление, предмет на обжалване е издадено от компетентен орган и също съдържа изискуемите по  чл.57 ал.1 от ЗАНН  реквизити .

Безспорно е доказано по делото, че от името на едноличния търговец, с автобус "********"  рег.******* - негова собственост на 26.07.2017г. е извършен автобусен превоз  на пътници от гр.Хасково до с.Сусам  . На практика санкционираният търговец не оспорва, че е допуснал на визираните в АУАН и НП дата  и час да бъде извършен обществен превоз на пътници по автобусна линия "Хасково -Сусам".

Спорният въпрос, който търговецът  повдига  пред районния съд, е дали този превоз следва да се счита за извършен без валиден договор с община-възложител , при сключения от него Договор за обществен превоз на пътници34-П от 04.04.2011 г. с възложител Община Минерални бани . От писмените доказателства по делото се установява, че като изпълнител по договора  търговецът има право да осъществява превоз по действащо   маршрутно разписание  на автобусна линия Хасково  – Сусам  в делнични дни  /тръгва 5.50 АГ Хасково  и  пристига в 7.10 в с.Сусам/ . Вмененото на търговеца административно нарушение е за допускане извършването на превоз по автобусна линия град Хасково  с.Сусам  без валиден договор с община възложител  и то е описано ясно и недвусмислено както в съставения АУАН, така и в издаденото въз основа на него наказателно постановление. Изложените от административно-наказващият орган факти кореспондират напълно с посочената като нарушена норма на чл. 30, т.7 от Наредба 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, според която лицето, притежаващо лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България, е длъжно да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с възложителя и/или без валидно маршрутно разписание.

Настоящият съдебен състав намира, че административно - наказващият орган без да събере и анализира необходимите доказателства с цел установяване на релевантни за спора юридически факти, е издал един незаконосъобразен административен акт - обжалваното наказателно постановление.

В хода на проведеното съдебно следствие се установи, че съгласно чл. 2 ал.1 към договор 34-П от 04.04.2011 г. срокът за действие на последния е до провеждане на процедура ,но не по- късно от 6 месеца . След проведена процедура по реда на ЗОП за изпълнител е избран ЕТ"Имсеф-М.М. .Последващият  договор между Община Минерални бани  и посочения ЕТ е сключен на 26.09.2017 г., като влиза в сила от момента на подписването му, поради което и предвид разпоредбата на чл. 2 от цитирания по -горе  договор 234/01.08.2012 г., сключен между Община Минерални бани  и ЕТ е бил в сила до 26.09.2017 г., т.е. към момента на извършване на проверката дружеството жалбоподател е притежавало действащ договор с възложителя за извършване на превоз на пътници по посочената автобусна линия, както и валидно маршрутно разписание за това. По тези съображения обжалваното НП следва да бъде отменено,поради неправилно приложение на закона.

Водим от гореизложеното, съдът

 

 

                                             Р Е Ш И:

 

 

             ОТМЕНЯ  Наказателно постановление 45-0000193 от 25.09.2017 г. издадено от Началник ОО“АА“,гр.Хасково , с което на ЕТ"Имсеф-М. ***   е наложена  на основание чл.96 ал.1 т.8 от Закона за автомобилните превози  имуществена санкция в размер на 3000 лева нарушение на чл. 30, т.7 от Наредба 2 от 15.03.2002 г. на МТ.

              Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Хасково  в 14 дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                               Съдия:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.