Р Е Ш Е Н И Е

 

  326                                        07.12.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Г.

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1207 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от А.С.Е. *** срещу Наказателно постановление № 2091 от 21.09.2017 г., издадено от Кмета на Община Хасково, с което на основание чл. 16, ал. 1 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 10, т. 4 от цитираната наредба. В подадената жалба, се сочи несъгласие с атакуваното наказателно постановление и наложеното с него административно наказание и се отправя искане за неговата отмяна от съда, след като се подлага на анализ осъществената фактическа обстановка.

            В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и заявява, че поддържа подадената жалба и в хода по същество заявява твърдения във връзка с процесния случай и за противоправно поведение на останалите участници в инцидента, за който бил подаден сигнал до прокуратурата.

            Административнонаказващият орган – Кмета на Община Хасково, редовно призован, не се явява и не изпраща представител, чрез който да заявил становище по жалбата и атакувнаото с нея наказателно постановление.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт,  от лице, което е легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното от фактическа страна:

          При извършена от свидетелите К.Г.Д. и А.Г.А., двамата на длъжност „главен специалист“ и двамата на длъжност „главен специалист ЕРР“ в Сектор КОРЗ при Община Хасково проверка по повод подадена на 14.08.2017 г. от лице с имена Р.Ш.С. жалба с оплаквания за лаене на кучето на съсед на това лице на дата 13.08.2017 г. в около 21:45 часа. След като посетили на място адреса на жалбоподателя А.С.Е. *** и достигнали до извод, че към дата 13.08.2017 г. в 21.45 часа последният, като собственик на куче порода „БОК“ не бил осигурил условия и поведение на кучето, ненарушаващи спокойствието на живущите на ул. „Захари С.“ № 68А, на дата 14.09.2017 г. бил съставен срещу жалбоподателя, в негово присъствие, Акт за установяване на административно нарушение  № 1987/14.09.2017 за нарушение по чл. 10, т. 4 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково. След предявяването му жалбоподателят подписал съставения АУАН, без да впише в съответната предвидена за това графа възражения или обяснения.

          Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са постъпили и допълнително в рамките на законоустановения срок от връчването на екземпляр, осъществено на датата на съставяне на процесния АУАН, според отразеното в приложената разписка.

          При издаване на наказателното постановление, наказващият орган възприел изцяло отразената в АУАН фактическа обстановка, като след израза на 13.08.2017 г. в 21:45 часа добавил израза „при извършена проверка“ и на основание чл. 16, ал. 1 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите К.Г.Д. и А.Г.А. относно обстоятелствата, свързани начина на извършване на процесната проверка и относно следващата група факти, а именно тази свързана с обстоятелствата около процедурата по съставяне, предявяване и връчване на процесния акт за установяване на административно нарушение. Що се касае до изводите за

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

          Съгласно разпоредбата на чл. 10, т. 4 от Наредба за придобиване , притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, всеки собственик на куче е длъжен да осигури условия и поведение на кучето, ненарушаващи спокойствието на гражданите. По силата на чл. 16, ал. 1 на цитираната наредба, За констатирани нарушения по настоящата Наредба без чл.10 /1/, /6/ и /8/ на нарушителите се налага глоба от 50 лв. до 100 лв., а при установено повторно нарушение – глоба от 100 лв. до 200 лв. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

          При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът констатира допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените, които  налагат отмяна на последното на процесуално основание. Необходимо о е най – напред да се направи уточнението, че не са допуснати пропуски по чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето и връчването на АУАН на жалбоподателя, които да се характеризират като съществени. В дейността по отпочване на административнонаказателното производство, след като актът за установяване на административно нарушение е бил съставен в присъствие, предявен и връчен на лицето, сочено в него като нарушител и привлечено към отговорност са спазени изискванията на ЗАНН за гарантиране правото на защита в пълен предоставен от закона обем в аспекта на узнаване за съставяне на акта и осигуряване на възможност за подаване на възражения срещу него. Съставеният акт за установяване на административно нарушение не отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН относно необходимите реквизити и конкретно на т. 4 от цитираната разпоредба – да се опише нарушението и обстоятелствата, при които е извършено от гледна точка дадената правна квалификация. Изискването по чл. 42, т. 4 от ЗАНН за пълно, точно и ясно описание на нарушението, в какъвто смисъл следва да се разбира тази норма, не е самоцелно. То включва в себе си необходимостта описанието на нарушението да съдържа твърдения за всички съставомерни признаци от обективна страна, които да се изложени по ясен и разбираем за нарушителя начин, без вътрешни противоречия. Такава неяснота в случая е налице и по този начин се е стигнало до ограничаване правото на защита на лицето, сочено като нарушител. Същото следва да знае и да е наясно за всички факти от състава на нарушение, които е необходимо да са конкретно и безпротиворечиво вписани. В случая актосъставителят се е задоволил при описание на нарушението единствено да възпроизведе съдържанието на разпоредбата от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково, но липсват твърдения за конкретни факти, съобразно основните белези, характеризиращи всяко нарушение, в това число и визираното по чл. 10, т. 4 от цитираната наредба. В случая не става ясно с какво точно действие или бездействие от страна на адресата на визираното задължение се е стигнало до неговото неизпълнение, с оглед изискванията на фактическия състав на цитираната норма и изчерпателното изброяване в нея на формите на изпълнителното деяние, за да се прецени налице ли е противоправно поведение, виновно извършено.  Твърдения в тази насока, при това релативни с дадената правна квалификация е необходимо да се съдържат, както с цел гарантиране правото на защита на лицето, вписано като нарушители, така и за обезпечаване възможността за съдебен контрол на фактическите и правни изводи на контролните органи, като недопустимо е същите да се извеждат по логически или тълкувателен път, включително и от събраните по делото доказателства, каквато впрочем е и еднопосочната към настоящия момент съдебна практика. Допуснатото процесуално нарушение следва по изложението по – горе съображения да се квалифицира като съществено. Констатираното несъответствие на АУАН с изискванията за неговата редовност, изтъкнато по – горе, е неотстранимо, а така или иначе не е и било отстранено при издаване на наказателното постановление по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, което съставлява друго самостоятелно основание за отмяна на санкционния акт, поради неговото несъответствие с изискванията за реквизити по чл. 57 ЗАНН, без да се обсъждат въпросите по същество. Всъщност с добавяне в НП на израза „при извършване на проверка се констатира“ е внесена допълнителна неяснота относно датата на деянието, респ. на извършване на проверката и констатиране на процесното нарушение, а отделно от това налице е изначална невъзможност за проверка от съда на конкретни фактически положения във връзка с твърденията за неосигуряване на условия и поведение на кучето, порода „БОК“, чрез което да бъде постигнато спокойствието на гражданите, живущи на адрес: град Х., ул. „З.С.“ №          

          Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И:

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2091 от 21.09.2017 г., издадено от Кмета на Община Хасково, с което на основание чл. 16, ал. 1 от Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково на А.С.Е. *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева за нарушение по чл. 10, т. 4 от цитираната наредба.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                              Съдия:    /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.