Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

325/ 06.12.2017 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  НАРОДА

 

 Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

   на  осми  ноември две хиляди и   седемнадесета  година

   в публично заседание в следния  състав:

                                                                                                Районен съдия:Гроздан Грозев

 

   Секретар:Веселина Красева

   прокурор

   като разгледа докладваното от съдията Гроздан Грозев

   АН дело № 1086 по описа за 2017 година, установи:

                         

                     Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 480/11.05.2017 год. на Началника на Митница -Пловдив, с което на  Т.М.М. *** е наложена глоба в размер на 2000 лв. на основание чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата откритите процесни цигари с надпис „Duty Free”.

Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателя, който го   обжалва  в   срок. В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че са на лице процесуални нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП. Освен това не била отразена правилно фактическата обстановка, при която се твърдяло да е извършено нарушението. Жалбоподателят бил заедно с майка си и твърди, че на всеки от тях се полагало да внесат в Р.България по две кутии цигари. Тоест от тези десет кутии цигари които били предадени доброволно от жалбоподателя следвало да се извадят четири кутии цигари и нарушението да е за шест а не за осем кутии цигари. В тази връзка иска съдът да отмени атакуваното НП.

Ответникът по жалбата Митница - Свиленград, чрез процесуалния си представител  юрисконсулт Г. в писмено становище, оспорва жалбата ,като счита издаденото Наказателно постановление за правилно и законосъобразно, поради което моли да бъде потвърдено. Процесното административно нарушение се доказвало по категоричен начин от събраните по делото доказателства.

Жалбата е подадена в законоустановения срок, до колкото АНО не е ангажирал никакви доказателства в обратна насока и дори не се твърди, същата да е просрочена. В тежест на АНО е да представи всички доказателства по преписката, или казано по друг начин цялата административно наказателна преписка в оригинал. След като липсват доказателства за датата на връчване на НП съдът приема, че същата е подадена в срок. Подадена е срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Съдът, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното: На 30.11.2016г. около 14.00 часа свидетелите О.Б., Х.Х. и А.О. ***, извършили проверка в гр.Хасково на ул."Акация" лек автомобил марка «Опел», модел «Зафира», с рег.№ Х****КВ, управляван от Т.М.М., ЕГН **********. При проверката се установило,  че лицето държи в жабката на автомобила, акцизни стоки-цигари, марка „Asoss slims''-общо 10 бр.кутии /по 20 бр. къса/, като девет от кутиите били цели а в едната имало 17 къса цигари, или общо късовете цигари били 197 къса. C Протокол за доброволно предаване от 30.11.2016г.  жалбоподателя предал откритите при проверката акцизни стоки цигари на св.Х.Х.-***. жалбоподателят записал в протокола, че е закупил цигарите от  безмитният магазин при връщане от Р.Турция, като в дадените обяснения твърди, че са за лична употреба.

С Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 22.12.2016г. писмо вх.№19703М-11869/16/27.12.2016г. на РУ-Хасково / М.И.К.-прокурор при Районна прокуратура-Хасково, отказва да образува досъдебно производство и прекратява пр.преписка №2186/2016г. по описа на Районна прокуратура-Хасково. Постановява материалите по случая да се предадат на началника на РУ-Хасково, за вземане на отношение с оглед извършено административно нарушение по ЗАДС. С писмо вх.№32-19717/24.01.2017г. на ТМУ Пловдив, материалите по случая са предадени от началника на РУ-Хасково на началника на Митница Пловдив за реализиране на административнонаказателна отговорност срещу Т.М.М., ЕГН **********. Дължимият акциз за общо 8 бр.кутии-общо 160 бр.къса цигари с надпис на кутиите, който съдържа „Duty free", предмет на нарушението, изчислен съгласно чл.41, във връзка с чл.29, ал.1 и чл.39, ал.1 от ЗАДС, е в размер на общо 34,00 /тридесет и четири/лв., видно от служебна бележка рег.индекс №32-106191/20.04.2017г. На 18.01.2017г. Т.М.М., ЕГН ********** *** за съставяне и връчване на АУАН.

В негово присъствие и в присъствието на св.О., св.А.Д. е съставил АУАН с бланков № 187547/18.01.2017г. при съставянето на акта от общото количество намерени цигари в процесният автомобил са били извадени две кутии, като същите са  разрешени за държане по закон. Ето защо като нарушение в акта е посочено, че жалбоподателя на 30.11.2016г. държи в жабката на лек автомобил марка «Опел», модел «Зафира», с рег.№ Х****КВ, намиращ се в гр.Хасково на ул. *****, акцизни стоки общо 8 бр.кутии-общо 160 бр.къса цигари с надпис на кутиите, „Duty free". Това нарушение е квалифицирано като такова по чл.123, ал.6 от ЗАДС. Актът е предявен и връчен на жалбоподателя, като той не е направил възражения в него. В законоустановения срок с писмо вх.№32-39632/13.02.2017г. е постъпило писмено възражение по акта.

Въз основа на горният акт е издадено и атакуваното НП. В него е възприета същата фактическа обстановка и нарушение и същата правна квалификация.

Като свидетели по делото се допуснаха и разпитаха А.Д., О.Б., Х.Х. и А.О.. О.Б., Х.Х. и А.О., потвърждават изнесеното в АУАН и НП. Те са категорични, че при проверката  на автомобила управляван от жалбоподателя са намерили в жабката на същия общо 10 кутии цигари като от една от тях са липсвали три цигари. Жалбоподателят е предал цигарите с протокол за доброволно предаване, като е обяснил, че ги е закупил същият ден от безмитен магазин при връщане от Турция. Освен това е заявил, че цигарите са за негова лична употреба. Тези показания на свидетелите изцяло се кредитират от съда, като непротиворечиви, еднопосочни и подкрепящи се от останалите събрани поделото доказателства, в това число и от обясненията на жалбоподателя. 

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:                       По силата на чл.123, ал.6 от ЗАДС - (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Лице, което държи, пренася, превозва, предлага или продава алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказва с глоба или с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв. - за физическите лица, и не по-малко от 4000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци, а при повторно нарушение - не по-малко от 6000 лв. Следователно, деянието, за което е наложена глобата на жалбоподателя, е обявено от закона за наказуемо с административно наказание.

Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН и НП не са на лице съществени процесуални нарушения които да водят до отмяната на атакуваното НП. Според съда в АУАН  са посочени всички изискващи се реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН по отношение на АУАН. Освен това съвсем точно и ясно е описано нарушението и обстоятелствата при които е извършено, както и датата и мястото на нарушението. Правилно нарушението е било квалифицирано по чл.123, ал.6 от ЗАДС до колкото в последната санкциона разпоредба се включва и изпълнителното деяние на забраната по чл.99, ал.2, т.4 от ЗАДС. Тоест включено е и самото нарушение. В НП е възприета същата фактическа обстановка и същото нарушение, както и същата правна квалификация. Тоест от горното се налага извода, че и при издаването на НП са на лице всички изискващи се реквизити по чл.57 от ЗАНН и не са на лице съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяната на НП на това основание.

С оглед на събраните по делото доказателства съдът счита, че констатираното в АУАН и НП нарушение е извършено от жалбоподателя, като мотивите за това са следните: По категоричен начин се установи, че жалбоподателя на описаната в АУАН и НП дата в  жабката на лек автомобил марка «Опел», модел «Зафира», с рег.№ Х****КВ, намиращ се в гр.Хасково на ул. *****, акцизни стоки общо 10 бр.кутии /по 20 бр. къса/, като девет от кутиите били цели а в едната имало 17 къса цигари, или общо късовете цигари били 197 къса. с надпис на кутиите, „Duty free". Последното се потвърждава от показанията на свидетели разпитани в съдебно заседание – О.Б., Х.Х. и А.О., от обясненията дадени от самия жалбоподател, както и протокола за доброволно предаване на цигарите, както и постановлението на РП-Хасково. в случая безспорно се доказва, че в процесният автомобил управляван от жалбоподателя, той е държал описаните по-горе цигари с надпис  „Duty free". Съвсем превилно от общото количество цигари са извадени две кутии, а именно едната която е била разпичатана и от която са липсвали три къса цигари и още една цяла кутия, като АНО е приел, че те са законопритежавани за лична употреба от жалбоподателя. тоест жалбоподателят е държал в  жабката на лек автомобил марка «Опел», модел «Зафира», с рег.№ Х****КВ, намиращ се в гр.Хасково на ул. *****, акцизни стоки общо 8 бр.кутии, или общо 160 бр.къса цигари с надпис на кутиите, който съдържа „Duty free", чийто акциз, е в размер на общо 34,00 лева. Както вече бе отбелязано всичко това не се и отрича от жалбоподателя, просто се твърди, че от общото количество цигари следвало да се извадят не две кутии а четири, тъй като и майка му била с него в Турция. Последното обаче по никакъв начин не се потвърди от събраните по делото доказателства и съдът приема изложеното в жалбата като една нормална защитна реакция от жалбоподателя, която остава изолирана от събраният доказателствен материал.

От служебната бележка с рег.индекс №32-106191/20.04.2017г. се установява, че размер на акциза е общо 34,00 /тридесет и четири/лв. Тоест с горният акциз жалбоподателят е ощетил бюджета.

Съдът намира, че определеното спрямо жалбоподателя наказание е в съответствие с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН и отговаря на целите по чл. 12 ЗАНН, като не са налице основания за прилагане разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, т.е. не е налице "маловажен случай" на административно нарушение. Според Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на ОСНК ВКС по т.н.д. № 1/2007 г., преценката на административнонаказващия орган за "маловажност" на случая по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. В случая, административно-наказващия орган е приел, че случая не е маловажен. Предвид липсата на легално определение в ЗАНН на "маловажен случай" и с оглед разпоредбата на чл. 11 ЗАНН, според която норма, по въпросите на вината, вменяемостта, обстоятелствата, изключващи отговорността, формите на съучастие, приготовлението и опита се прилагат разпоредбите на общата част на НК, доколкото в този закон не се предвижда друго, за "маловажен случай" следва да се приеме този, при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушение от съответния вид (чл. 93, т. 9 НК).

Съгласно разпоредбата на чл. 28, б."а" ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Преценката за маловажност следва да се прави на база на фактическите данни за всеки конкретен случай, при съобразяване характера и целите на административнонаказателното производство. В случая правилно АНО е приел, че не се касае за маловажен случай. Това е така, защото изрично разпоредбата на чл. 126б ЗАДС предвижда за кои нарушения е допустима преценката за маловажност - Чл. 126б от ЗАДС - (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 109 от 2007 г.) ал. (1) (Предишен текст на чл. 126б - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) За маловажни случаи на нарушения по чл. 118, 122, 123, 126 и 126а, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл. 39, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. Ал. (2) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) Маловажни случаи по ал. 1 са тези, при които двойният размер на акциза за стоките - предмет на нарушението, не надвишава 50 лв. Тоест като се има в предвид, че двойният размер на акциза в случая е над 50 лева, а именно 68 лева, то не е на лице и „маловажен случай”.

Съдът след като прие че е на лице описаното в АУАН и НП нарушение счита че правилно и законосъобразно е ангажирана и отговорността на жалбоподателя като му е наложено наказание на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС в предвиденият от закона размер за физически лица а именно  глоба в размер на 2000 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата описаните в НП цигари. 

Водим от горното съда счита че атакуваното НП е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

            Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 480/11.05.2017 год. на Началника на Митница –Пловдив.

        Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

Районен съдия:/п/ не се чете.

 

                                    Вярно с оригинала!

 

                                    Секретар: Д.С.