Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

    330/            11.12.2017 година  гр.Хасково

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

              Хасковският районен съд                                      Втори наказателен състав

              на тринадесети ноември две хиляди и седемнадесета година

              в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                   Районен съдия: Даниела  Николова

 

              секретар: Цветелина Станчева

              прокурор

              като разгледа докладваното от   съдията

              АНД № 1059 по описа за 2017 година

 

   Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалвано е Наказателно постановление № 16-1253-001115 от 01.09.2016 г.  на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Хасково, с което на Д.Д.Ф. ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 102 от ЗДвП.

Недоволна  от горепосоченото наказателно постановление е останала жалбоподателката Д.Д.Ф., която го обжалва в законоустановения срок, с оплаквания за неправилност, незаконосъобразност и допуснати нарушения на материалния закон и на процесуалните правила. В съдебното заседание, защитникът на жалбоподателката, адвокат Г. излага доводи за допуснати нарушения при издаване на АУАН и НП, както и за недоказаност на извършеното нарушение. Моли за отмяна на НП.

Ответникът по жалбата – ОД на МВР - Хасково не изпраща представител и не взема  становище по жалбата.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 10.08.2016г., около 14.00 часа, по улица „Г. Д.”***,св. Д.С.Д.,***,заедно с  негов колега, установили непълнолетния и неправоспособен водач Г. Д. Ф.,  ЕГН-**********,  да управлява мотопед „ЦПИ Попкорн”,  с номер на рама *****, без регистрационни табели. Към този момент св.Д.С.Д. и неговия колега нямали  правомощия да  изпълняват контролни функции по Закона за движение по пътищата,поради което на  12.08.2016г. водачът и майка му -Д.Д.Ф. били призовани в сградата на РУП – Хасково, където свидетелят Ж.Г.Ж., на длъжност «младши автооконтрольор» в сектор „Пътна полиция”  към ОД на МВР – Хасково, съставил акт за установяване на административно нарушение серия Г бл. №125442 на жалбоподателката Д.Д.Ф. за това, че на 10.08.2016г., около 14.00 часа, в село Малево, област Хасково е предоставила за управление мотопед ЦПИ Попкорн, без регистрационна табела, с номер на рама *****, на неправоспособния водач Г. Д. Ф. – нарушение по чл. 102 от ЗДвП. АУАН бил съставен от актосъставителя Ж.Г.Ж. в присъствието на свидетеля при установяване на административното нарушение Д.С.Д. и жалбоподателката, посочена като нарушител, Д.Д.Ф., като тя го подписала без възражения. При издаване на наказателното постановление, административнонаказващият орган е възприел изцяло фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение, квалифицирайки нарушението по чл.102 от ЗДвП.

Изложената  фактическа обстановка се установява  от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитания в хода на делото свидетел Ж.Г.Ж.. Съдът кредитира показанията на свидетеля, относно обстоятелствата, изложени в АУАН, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал, поради което ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

При  така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

 Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което е   допустима. АУАН и обжалваното НП са издадени от органи в кръга на правомощията им, видно от приложените писмени доказателства. При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното на процесуално основание. Административнонаказателното производство срещу жалбоподателката е започнало със съставяне на АУАН два дни след установяване на нарушението и нарушителя, което е в рамките на срока, предвиден в чл. 34, ал. 1 от ЗАНН. Не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето на акта за установяване на административно нарушение в присъствие на свидетел, който е присъствал при установяване на нарушението, както и в присъствие на жалбоподателката, която подписала акта и получила препис от същия, надлежно удостоверено с подписа и в съответната графа. Процесният АУАН отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН за неговата редовност, съдържайки дата и място на нарушението и описание на обстоятелствата по неговото извършване. На следващо място спазени са формата и реда за издаването на НП, а по съдържанието си то отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити.

От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства, не се установяват по категоричен начин. Действащата към момента на извършване на нарушението разпоредба на чл. 102 от ЗДвП гласи, че на водача, собственика или упълномощения ползвател на МПС се забранява да предоставя МПС на водач, който е под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества, или на неправоспособен водач. Текстът на чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗДвП санкционира собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление, употребило е алкохол или друго упойващо вещество с наказание "глоба" в размер от 100 до 300лв. С процесните АУАН и НП е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателката Д.Д.Ф. за извършено нарушение в качеството й на собственик , който виновно е предоставил за управление МПС, а именно мотопед с номер на рама ******, без регистрационна табела, на неправоспособния водач Г. Д. Ф.. Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът достига до извода, че не са налице всички признаци  на вмененото на жалбоподателката нарушение. По делото не се събраха никакви доказателства, удостоверяващи посоченото в АУАН и в НП  качество на нарушителката „собственик” на процесното МПС,установяването на което е в тежест на административно-наказващия орган.Безспорно процесния мотопед   е бил без  регистрационна табела,но  към административно-наказателната преписка  липсва  приложена справка от масивите на МВР за неговата регистрация на територията на страната,или  договор за покупко-продажба, което осуетява възможността да се установи правото на собственост  върху него. Ето защо съдът намира, че процесното НП е издадено в нарушение на материалния закон, а именно неосъществен фактически състав на вмененото нарушение, поради недоказано авторство на нарушението.

            По изложените съображения, настоящият съдебен състав намира подадената жалба за основателна, поради което същата следва да бъде уважена, а атакуваното с нея наказателно постановление - отменено.

            Водим от изложеното  и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

                     Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1253-001115 от 01.09.2016 г.  на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Хасково, с което на Д.Д.Ф. ***, на основание чл. 177, ал. 1, т. 3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 102 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд -Хасково  в 14 дневен срок от съобщението.

 

                                                                                 Съдия: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.