Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер  354                                                20.12.2017г.                              град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На единадесети декември                    през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                       Председател: Мартин Кючуков                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1058 по описа за 2017 година

               Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №16-1253-001535/08.11.2016 година на Началник на сектор ПП към ОД-МВР-град Хасково, с което за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ е наложил на Х.З.Х. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

Недоволен от така наложеното наказание е останал жалбоподателя, поради което го обжалва в срок. Описаното в АУАН и НП не отговаряло на действителността. АНО пренебрегнал факта, че още същия ден почти незабавно след проверката, жалбоподателят сключил договор за застраховка „Гражданска отговорност“. Били нарушени изискванията на чл.42 т.4 от ЗАНН. Касаело се за маловажен случай по чл.28 ал.1 от ЗАНН. Излагат се доводи в тази насока.

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата – ОД-МВР-Хасково не оспорват и не изпращат представител.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 12.10.2016г., около 09,40 часа, в гр.Хасково, на бул.“Васил Левски“, до Цигарена фабрика, св.Ж.И. и св.А.К. – мл.автоконтрольори спрели за проверка преминаващ от там товарен автомобил „***************“ с рег.№***************, собственост на З. С.Х. и управляван от Х.З.Х. ***. При проверката се установило, че водача не може да представи и няма у себе си полица на задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. Св.И. и св.К. извършили допълнителна проверка он-лайн чрез служебния си таблет, като се свързали с Гаранционния фонд и така установили, че за товарния автомобил няма сключена застраховка „Гражданска отговорност” за 2016г.

При тази фактическа обстановка на жалбоподателя Х.Х. е бил е съставен АУАН №679087/12.10.2016г. в негово присъствие и връчен лично.

Въз основа на АУАН е издадено атакуваното НП.

Тази фактическа обстановка се потвърждава и от разпита на св.К. и св.И.. Жалбоподателят Х.Х. де факто не отрича тази фактическа обстановка. В жалбата и в с.з. се излагат правни доводи.

                     При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Министерството на вътрешните работи, чрез своите органи е длъжно да осъществява цялостен контрол и kогато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание в съответствие с разпоредбата на чл. 53 от ЗАНН.

Разпоредбата на чл.438 ал.1 т.1 от КЗ предвижда, че договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи застрахователния договор.

Жалбоподателят Х.З.Х. не е собственик на управлявания от него товарен автомобил „***************“ с рег.№***************, който е притежаван от З. С.Х. ***.

По делото не е спорно, че към момента на проверката - 12.10.2016г., около 09,40 часа, в гр.Хасково, за този товарен автомобил е нямало сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

Това е така, защото последната застрахователна полица на „Олимпик“ АД №BG 28/115002461459 е покривала периода от 02.10.2015г. – до 01.10.2016г. / в адм.преписка/. След това, без да има застрахователно покритие на 12.10.2016г. товарният автомобил се е управлявал от жалбоподателя Х.З.Х. в гр.Хасково.

За такива хипотези разпоредбата на чл.638 ал.3 от КЗ предвижда, че лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв.

Тази разпоредба означава две неща.

Първо - задължението за сключване на застраховката „Гражданска отговорност“ за регистрирано в РБ и в движение МПС е задължение на неговия собственик – в случая лице, различно от жалбоподателя - водач.

Второ - водач, който не е собственик на МПС, няма право да го управлява без валидна застраховка „Гражданска отговорност“, не е длъжен той да я сключва и плаща, но ако управлява чуждото МПС без застраховка – както в конкретния случай, носи административно-наказателна отговорност съгл.чл.638 ал.3 от КЗ.

Ето защо съдът прие за установено извършването описаното в АУАН и НП административно нарушение.

Санкцията, определена в чл.638 ал.3 от КЗ е в твърд размер. Няма възможност за индивидуализация. Наказанието е правилно определено – глоба в размер на 400 лв.

Съдът намира НП за правилно и законосъобразно.

Веднага след проверката – около час по-късно на същия ден е бил сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност“ за товарния автомобил, който е осигурил застрахователно покритие от 10,49 часа на 12.10.2016г. – до 24,00 часа на 11.10.2017г. – полица на „Олимпик“ АД  BG/28/116002643130

Това фактическо обстоятелство, настъпило по-късно не прави изводите и констатациите на АНО, че към момента на проверката – около 9,40 часа на 12.10.2017г. жалбоподателят е управлявал МПС без застраховка „Гражданска отговорност“ неверни.

Те са верни и правилни.

И следователно административно нарушение има извършено.

Отстраняването му един час по-късно, не може да се цени дори като смекчаващо вината обстоятелство, защото процесът на формиране на вината протича до започване на изпълнителното деяние, а не един час след извършването му, не може да се цени и като изключващо отговорността обстоятелство.

Според съда няма маловажен случай по чл.28 ал.1 от ЗАНН.

Случаят на Х.Х. е като всички други случаи от този вид и съда не вижда нищо специално в него, нито някакво особено основание за прилагане на чл.28 ал.1 от ЗАНН. По-късното сключване на договора за застраховка не е обстоятелство, което дава основание да се приеме приложение на чл.28 ал.1 от ЗАНН.

В Кодекса за застраховането няма текст, подобен на чл.415в ал.1 от Кодекса на труда.

Изискването за застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС по републиканските пътища е толкова важно, тъй като при ПТП компенсира другия водач и при милион и половина МПС в РБ водещо до съответната гъстота на МПС в пътната мрежа, катастрофите на са рядкост, а ежедневие.

Ето защо НП се явява правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

             Предвид изложеното съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1253-001535/08.11.2016 година на Началник на сектор ПП към ОД-МВР-град Хасково, с което за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ е наложил на Х.З.Х. ЕГН ********** *** административно наказание „глоба” в размер на 400 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                            Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.