П Р О Т О К О Л

 

29.11.2017 година                                                    гр. Хасково

Хасковски районен съд                                          ІІ-ри Наказателен състав

На двадесет и девети ноември                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                                       Съдебни заседатели:Мария Русева

                                                                                                            Петя Шопова

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 649 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

 


Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: №  190

ОДОБРЯВА сключеното на 29.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Христина Жисова и адв. К. ***, защитник на подсъдимия Т.Й.А., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.Й.А. - роден на ***г***, български гражданин, турчин, със средно образование, неженен, осъждан, безработен, живущ ***-Б, ЕГН **********, за ВИНОВЕН за това че на 25.03.2017г., в гр. Хасково отнел чужда движима вещ, а именно: 1 брой мобилен телефон марка „Sony Xperia M4 Аqua Black” с IMEI:*************** на стойност 222,00 /двеста двадесет и два лева/ от владението на А.Г.И. ***,  с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила - престъпление по чл.198 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК, му ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година, което на основание чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален „общ“ режим.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимия Т.Й.А., ЕГН **********,*** да заплати направените на досъдебното и съдебното производства разноски в общ размер на 218,77 лева, произтичащи от възнаграждения за вещи лица.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 649/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  Т.Й.А., ЕГН **********,***-Б.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да потвърдите мярката за неотклонение.

АДВ. К. – Предоставям на съда.

ПОДСЪДИМ– Предоставям на съда.    

С оглед така одобреното споразумение и определеното с него ефективно наказание „Лишаване от свобода”, съдът счита, че взетата по отношение на подсъдимия Т.Й.А. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде потвърдена, поради което

            О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА взетата по отношение на подсъдимия Т.Й.А., ЕГН **********,***-Б мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението да се уведоми Началника на РУП-Хасково за потвърждаване мярката за неотклонение.

 

Председател:/п/ не се чете

 

Съдебни заседатели:

1. /п/ не се чете         2. /п/ не се чете

 

 

 Производството продължи по реда на чл.383, ал.2 от НПК вр. чл. 25, ал. 1 от НК.

 ********************************************************************************************************************************************************************************************************************

След съвещание, настоящия състав на съда намира за установено следното: Видно от приложената на досъдебното производство справка за съдимост и заверени копия от бюлетини за съдимост подсъдимия Т.Й.А. е осъждан два пъти, като с влязло в сила на 11.03.2016г. определение по НОХД №187/2016г. на Районен съд - Хасково за извършено на 22 срещу 23.08.2015г. престъпление по чл. 195, ал. 1 , т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК му е определено наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от 3 години. Второто осъждане на подсъдимия е с влязло в сила на 01.09.2016г. по НОХД № 1020/2016г. по описа на Районен съд - Хасково определение, с което за извършено на 30.10.2015г. престъпление по чл. 197, т. ч, вр. 194, ал. 1 от НК му е определено отново наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, изпълнението на което по реда на чл. 66, ал. 1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години. Престъплението по чл. 98, ал.  1 от НК, за което подсъдимия А. беше признат за виновен и определено наказание „Лишаване от свобода” с одобреното от съда в днешно съдебно заседание споразумение безспорно се явява извършено в изпитателни срок на цитираните по- горе две предходни осъждания на подсъдимия  по  НОХД № 187/2016г. и НОХД №1020/2016 г. и двете по описа на Районен съд - Хасково. Безспорно е и, че престъпленията по тези наказателни дела са в отношение на реална съвкупност, съобразно разпоредбите на чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК и като такива престъпленията по тях подлежат на групиране, за които следва да се определи общо и най- тежко наказание в размер на 6 месеца „Лишаване от свобода”. В този случай, обаче поради обстоятелството, че в изпитателните срокове на предходните две осъждания подсъдимия е извършил настоящото ново умишлено престъпление, за което му бе определено наказание „Лишаване от свобода” не може да се определи начин на изтърпяване на общото наказание различен от ефективния, което се явява и пречка за отлагане на изпълнението на така определеното общо наказание „Лишаване от свобода”. Поради юридическата невъзможност изпълнението на така определеното общо наказание да бъде отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК и защото с извършване на настоящото престъпление, за което бе одобрено споразумение е нарушен изпитателния срок, който е изгубил своето юридическо значение, то същевременно прави невъзможно приложението на чл. 68 от НК, а на основание чл. 25, ал4 от НК, така определеното общо и най- тежко наказание „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, настоящият състав на съда постанови да се изтърпи от подсъдимия ефективно, като по силата на чл. 57 ал. 1 т. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража първоначалния режим за изтърпяване следва да бъде общ.

С тези мотиви съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал. 1 от  НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Т.Й.А. с ЕГН **********,*** едно общо наказание, измежду наложените му с влезли в сила съдебни актове по НОХД №187/2016г. и НОХД № 1020/2016г. по описа на Районен съд – Хасково общо наказание  „Лишаване от свобода” за срок от шест месеца, което на основание чл.25, ал. 4 от  НК да се изтърпи ефективно отделно при първоначален общ режим на изтърпяването.

 Определението подлежи на обжалване и протест в 15- дневен срок от днес пред Окръжен съд – Хасково.

АДВ. К.: Моля за копие от всички съдебни протоколи.

С оглед искането на служебния защитник адв.К., съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗДАДАТ на служебния защитник адв. К. заверени копия от протоколите от проведените открити съдебни заседания.

Заседанието приключи в 14:48 часа.

Протоколът се изготви на 29.11.2017г.

                                                           Председател:/п/ не се чете

 

Съдебни заседатели:

1. /п/ не се чете         2. /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Сверил:М.Т.