Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   324/ 06.12.2017 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

на    осми ноември две хиляди и  седемнадесета година

в публичното заседание в следния  състав:

     Районен съдия: Гроздан Грозев

                                                                            

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

АН  дело № 958 по описа за    2017 година, за да се произнесе прие за установено следното:

 

             Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.  

 

          Образувано е по жалба от Й.Б.К. , ЕГН:**********,***,  чрез адв.М.Т. против НП № 17-1253-000660/18.07.2017г. на Началник група към Сектор ПП при ОД на МВР - Хасково, с което на осн. чл.183, ал. 5, т.2 от ЗДв.П му е наложено наказание глоба в размер на 100 лв.. В жалбата се релевират опла**ания за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното с нея наказателно постановление. Твърди се, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са спазени изис**анията на ЗАНН за минимално предвиденете ре**изити. Така било нарушено правото на защита на жалбоподателя, тъй като не можел да разбере  ка**о точно нарушение е извършил, а от там и да организира защитата си. С оглед горното се иска съдът да  отмени НП. В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят редовно призовано, не се явява лично и не изпраща представител. С молба от адв.Т., поддържа жалбата на посочените в нея основания и иска да се отмени атакуваното НП.

            Административно – наказващият орган, редовно призовани не изпраща  представител. 

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността на депозираната жалба и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено от фактическа страна следното:  На 06.07.2017г. около 07.57 часа на бул.“Раковски“ в гр.Хасково, на пешеходната пътека, веднага след кръговото движение, в посока гр.Димитровград, св.Т.Б., по негови данни, бил заплашен да бъде блъснат от  джип, черен на цвят с № *****. Той обаче се отдръпнал назад на пешеходната пътека където пресичал и за инцидента съобщил на телефон 112. Освен това подал и сигнал в КАТ – Хасково. По посоченият номер на автомобила и цвета била извършена справка в системата на МВР и незнайно как инспектор П. П.  преценил, че автомобилът отговарящ на описанието на св.Б. е лек автомобил с марка „Мазда“ и рег.№ ***** **, собственост на Й.Б.К. /жалбоподателя/. Така на 13.07.2017г. било извършено разпознаване на автомобила, като жалбоподателят бил извикан в КАТ – Хасково и автомобила бил показан на св.Б.. Той го разпознал и на жалбоподателя бил съставен АУАН № 404072/13.07.2017г. като в него като нарушение е описано, че на 06.07.2017г. около 07.57 часа на бул.“Раковски“, жалбоподателят управлява личният си автомобил „Мазда“ и рег.№ ***** **, в посока гр.Димитровград, като на пешеходна пътека М8.1 отнема предимството на пресичащият по нея от ляво на дясно пешеходец Т.Г.Б.. Това нарушение е квалифицирано като такова по чл.119, ал.1 от ЗДв.П. акта е съставен в присъствието на св.Б. и на жалбоподателя. Акта е предявен подписан и връчен на жалбоподателя, като последният е записал  че има възражения.

На база горният АУАН е издадено атакуваното НП, в което е възприета същата фактическа обстановка описана и в АУАН както и същото нарушение и същата правната  квалификация.

          Изложената дотук фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели св.В. и Б.. 

               При така установените факти съдът намира от правна страна следното: 

Съгласно  чл.119,ал.1 от ЗДвП- Чл. 119. (1) При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре. По силата на чл. 183, ал.5, т.2 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на наказателното постановление –чл.183, ал. (5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който: Т. 2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека.

Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

  Настоящият състав намира, че при съставянето на АУАН и НП са на лице съществени процесуални нарушения които водят до отмяната на атакуваното НП. Според съда в АУАН  и НП не са посочени всички изискващи се реквизити съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Съдът намира, че липсва точно описание на нарушение. Не е посочено точното място на пешеходната пътека където се твърди, че е извършено нарушението и е пресичал св.Б.. това на практика води до липса на обстоятелствата при които е извършено нарушението и до невъзможност жалбоподателя да узнае къде е извършил нарушението. Мястото на нарушението е от изключително значение, тъй като на бул.“Раковски“, има множество пешеходни пътеки и то с различна маркировка. Нещо повече след самото кръгово движение има две пешеходни пътеки с различно обозначение. Горното според съда е съществено процесуално нарушение които води до отмяна на НП.

Следва да се отбележи, че АУАН и НП са съставени и съответно издадени от компетентен орган в кръга на правомощията му съгласно притата по делото като доказателство Заповед №8121з-746/01.06.2017г. на Министъра на МВР.

По същество съдът намира, че не се доказа по безспорен начин жалбоподателят да е осъществил описаното в НП нарушение. Единствените твърдения за това, че именно жалбоподателят е осъществил описаното в НП нарушение се съдържат в показанията на св.Т.Б.. Последният обаче и пред съда заявява, че той е  автомобил от среден клас, черен на цвят с № *****, като не е запомнил последните букви от номера. Освен това свидетелят твърди, че в КАТ е разпознал автомобила веднага, но там е бил извикан за разпознаване само един автомобил.  Тези показания дадени от св.Б. в съдебно заседание не кореспондират с неговите обяснения в сигнала до полицията. Там той твърди, че е щял да бъде блъснат от джип, черен на цвят от висок клас. И на двете места не се цитира марка на автомобила. От изисканата служебна справка от съда за всички автомобили с рег.№ започващ с ***** се установява, че няма черен джип  с такъв рег.№. има тъмно сив металик, а именно автомобила на жалбоподателя и още два автомобила, които са черен металик и са съответно „Фолксваген Поло“  и „Фолксваген Голф“. Освен това има няколко светло сиви, сив, тъмно зелен и бордо металик автомобили. Нито един от тях обаче или поне тези които са били черни не е извикан за разпознаване. Избран е един и той е бил разпознат. Тоест според съда до колкото има противоречие в първоначалните твърдения на св.Б.  в сигнала до полицията и тези пред съда, няма как да се приеме за безспорно, че именно автомобила посочен в НП и собственост на жалбоподателя е отнел предимството на  св.Б.. първоначално се твърди, че автомобила е черен джип от висок клас, а след това се разпознава тъмно сив металик по-скоро от среден клас.  Освен всичко това са нарушени и всички изисквания при извършването на разпознаване, като на св.Б. е посочен само един автомобил. тоест съдът не кредитира показанията на св.Б., до колкото същите не се потвърждават и от събраните по делото доказателства, а именно справката за автомобилите с №*****, техният цвят и факта, че жалбоподателят видно от  представените по делото командировъчни заповеди, от което е видно, че на 05.07.2017г. е пристигнал в гр.Пловдив и е отпътувал от там на 06.07.2017г. Имайки предвид изложеното съдът намира, че по делото не се доказа по безспорен начин жалбоподателят да е извършил описаното в НП нарушение.

            Мотивиран така и на основание чл.63 ал.1 изр.І от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1253-000660/18.07.2017г. на Началник група към Сектор ПП при ОД на МВР - Хасково

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му.

 

Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.