Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

355/21.12.2017 година  град Хасково

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

на   двадесет и втори ноември две хиляди и  седемнадесета година

в публичното заседание в следния  състав:

                                                                                    

     Районен съдия: Гроздан Грозев

                                                                            

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

АН дело № 722 по описа за 2017 година установи

 

           Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.  

           Обжалвано  е  НП № K - 039720 /30.03.2017г. на  директора на  РД – КЗП за областите: Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на „ДЕЙЗИ НОВА" ЕООД с ЕИК: 126048665, със сдалище и адрес на управление: гр.Димитровград, бул. „България" № 7 , представляван от управителя Г.Д.Г., на основание чл.215 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение по чл.215, вр.чл.75, ал.3, вр. ал.1, т.1 от ЗЗП.   Недоволно от така наложеното наказание е останал жалбоподателя, поради което  обжалва НП в срок с оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост. Твърди се, че са на лице процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на НП, както и че е допуснато нарушение на материалния закон. За горните твърдения се излагат конкретни доводи в жалбата.  С оглед гореизложеното се настоява за отмяна на НП. Жалбоподателят, редовно призован, не се явява. Представлява се в съдебно заседание от адв.Г., която поддържа жалбата и в писмено становище излага доводи за отмяната на НП.

            Ответникът по жалбата –  редовно призовани,  не изпращат представител.

           Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното: На 27.06.2016г. е извършена проверка на магазин „Дейзи“ на бул.“Освобождение“ №6,  в гр.Хасково, стопанисван от жалбоподателя „ДЕЙЗИ НОВА" ЕООД. Проверката е извършена за установяване съответствието на стоките с нормативно установените изисквания за безопасност съгласно БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013 по повод на възникнали съмнения относно безопасността на предлаганите легла, обективирани в писмо №П – 01-382 на КЗП. Така на горната дата св.К. и св.Ш. извършили проверка в обекта. Проверката е обективирана с протокол от проверка КП № 2016К-0216358 от 27.06.2016г. С този протокол до колкото при проверката не били представени документи удостоверяващи съответствието на провирените легла в обекта с нормативно установените изисквания, на  жалбоподателя с горният констативен протокол на осн.чл.192,т.2 от ЗЗП, било разпоредено да представи протоколи от изпитване в АИЛ на детски легла с марка „Дизайн бейби" модели „Тони“ 70/140, „Тони" 60/120, „Деси макси" 80/185, „Симба" 60/120, „Лейди" 60/165, „Клео" 60/165, „Ния" 60/165, „Емили" 70/185, марка „BABY HOPE", модели „Емили" 80/185, модел „Мелани" 70/130, със заключение за съответствие с БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013. Тези легла били запечатани като проби № 1 при проверката. Срокът за представяне на тези документи съгласно КП № 2016К-0216358 от 27.06.2016г. е 30.06.2016г.

На 30.06.2016г. е извършена проверка по в РД КЗП – Пловдив, в офиса в гр.Хасково, за която е издаден протокол № К-0096915/30.06.2016г. Съгласно този протокол са представени от управителя на „ДЕЙЗИ НОВА" ЕООД, протоколи от изпитване №6592/17.04.2012г за детско легло „Лейди“ , протокол № 06-4263/07.06.2010г. за бебешка кошара „Деси Макси“, протокол №043375/24.04.2009г. за бебешко легло „Тони“ 60/120 и протокол № 06-4264/07.06.2010г. за мод.930. тези протоколи били издадени от „Алми тест“ – София. С протокол № К-0096915/30.06.2016г. На осн.чл.192, т.2 от ЗЗП на жалбоподателят е разпоредено на 28.07.2016г. да представи в КЗП –Хасково актуални протоколи от изпитване в АИЛ на детски легла с марка „Дизайн бейби" модели „Тони“ 70/140, „Тони" 60/120, „Деси макси" 80/185, „Симба" 60/120, „Лейди" 60/165, „Клео" 60/165, модел „Мелани" 70/130, „Емили" 80/185 и 70/185, със заключение за съответствие с БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013.

На 01.09.2016г. в офиса на КЗП с КП № 2016К-0233028 е извършена проверка на фирма „Дейзи нова" ЕООД по повод молба от управителя на фирма „Дейзи нова" ЕООД, постъпила в КЗП с вх.№ П-01-382 от 27.07.2016г. за удължаване, даден с КП № 2016К-0216358 от 27.06.2016г. срок за представяне на описаните вече по-горе протоколи от изпитване на детски легла в АИЛ. С КП № 2016К-0233028/01.09.2016г. на жалбоподателя е разпоредено на ост.чл.75, ал.3, вр.ал.1,т.1 от ЗЗП да извърши изпитване на детски легла с марка „Дизайн бейби" и  марка „BABY HOPE"  общо 11 броя запечатани като проби на 27.06.2016г. За тези изпитване не е даден срок. Със същият протокол КП № 2016К-0233028/01.09.2016г. обаче на осн.чл.192,т.2 от ЗЗП е разпоредено и жалбоподателят да представи в КЗП – Хасково на 27.09.2016г. протоколи от изпитване на детски легла с марка „Дизайн бейби" и  марка „BABY HOPE"  общо 11 броя запечатани като проба №1 на 27.06.2016г. и заключение за  съответствие с БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013. КП № 2016К-0233028/01.09.2016г. е съставен и връчен на упълномощено лице от жалбоподателя.

На 30.09.2016г. по електронна поща в КЗП е постъпи молба от управителя на „Дейзи нова" ЕООД да бъдат приети, приложени към молбата документи: Протокол от изпитване № 5274459210675 от 19.08.2016г. на проба, запечатана от КЗП на 27.06.2016г. на детско легло „Симба", производител „Дейзи нова" ЕООД и експертно мнение, издадени от Изпитвателен център „Алми тест" София. Експертното заключение (мнение) е, че детско легло „Симба" не отговаря на физико-механичните изисквания за безопасност, отразени в БДС EN716-1:2008+A12013 „Мебели. Сгъваеми и несгъваеми детски легла за използване в домашни условия. Част 1: Изисквания за безопасност"; Протокол от изпитване № 04-3379 от 24.04.2009г., издаден от ИЦ „Алми тест".

С писмо с вх.№ Ц-02-1073 от 12.10,2016г. от ИЦ „Алми тест" в КЗП са получени протоколи от изпитване: № 5196452410602 от 08.07.2016г. за бебешко легло „Тони" люлка 60/120, съгласно който стоката не издържа изпитванията; № 5197452510603 от 08.07.2016г. за детско легло „Лейди" 60/160, съгласно който стоката не издържа изпитванията; № 5216454110621 от 13.07.2016г. за бебешко легло „Тони" люлка 60/120, съгласно който несъответствията са отстранени; № 5217454210622 от 13.07.2016г. за детско легло „Лейди" 60/160, съгласно който несъответствията са отстранени; № 5275459110674/19.08.2016г. за детско легло „Ния", съгласно който стоката не издържа изпитванията; № 5274459210675 от 19.08.2016г., съгласно който стоката не издържа изпитванията; № 5275466910754 от 21.09.2016г., съгласно който несъответствията са отстранени. Детските легла са изпитвани за съответствие със стандарти БДС EN716- 1:2008+А1:2013 и БДС EN716-2:2008+Al :2013.

На 07.11.2016г. с писмо изх.№ П-01-382 управляващият „Дейзи нова" ЕООД е поканен да представи в КЗП на 16.11.2016г. протоколи и експертни заключения от Акредитирана изпитвателна лаборатория на детски легла с марка „Дизайн бейби" с изключение на модел „Симба" и марка „BABY HOPE", запечатани като проба № 1 на 27.06.2016г. Освен това управителят на жалбоподателя е предупреден, че при не представяне на 16.11.2016г. на исканите протоколи, ще се състави на същата дата АУАН, за констатираните нарушения.

На 16.11.2016г. по електронна поща в КЗП са получени протоколи от изпитване: № 5216454110621 от 13.07.2016г. за бебешко легло „Тони" люлка; протокол № 5419475810843 от 07.11.2016г. за детско легло „Калина"; № 5217454210622 от 13.07.2016г. за легло „Лейди" люлка; № 5275466910754 от 21.09.2016г. за детско легло „Ния"; № 5418475710842 от 07.11.2016г. за легло „Тони" - подвижна решетка. В протоколите е отразено начин на вземане на пробите „Изпитаната проба е взета и представена от възложителя". Изпитваните проби не са запечатани от КЗП.

На 16.11.2016г. управителят на фирма „Дейзи нова" ЕООД или упълномощено от него лице не се явило в КЗП и не представило в т.ч. по електронна поща документи, доказващи извършени изпитвания: протоколи от изпитване в АИЛ и заключение за съответствие с изискванията за безопасност съгласно БДС EN716-1:2008+A1:2013 и БДС EN716-2:2008+Al:2013 на детски легла с марка „Дизайн бейби, модели „Деси макси" 80/185, „Клео" 60/165, „Емили" 80/185, марка „BABY HOPE" модел „Мелани" 70/130 и „Емили" 80/185.

Анализирайки горното контролният орган в лицето на св.К. стигнал до извода за извършване на нарушение от „Дейзи нова" ЕООД, състоящо се в неизпълнение на разпореждане на контролен орган от КЗП за предприемане на мерки за осигуряване на безопасност на стоките по чл.75, ал.3 от ЗЗП, анализ на мостри пуснати на пазара. Последното било нарушение на чл.215, вр.чл.75, ал.3, вр.ал.1,т.1 от ЗЗП. За това нарушение на 29.11.2016г. е съставен АУАН №К-039720 в отсъствието на нарушителя.

На базата на горният АУАН е издадено и атакуваното НП. В него е отразена същата фактическа обстановка, нарушенията и обстоятелства при които са извършени, като е дадена и същата правна квалификация. НП е връчено на жалбоподателя на 05.06.17г.

Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства и свидетелските показания на св.К., св.Ш., св.Х. и св.П.. Показанията на последните относно  описаните констатации в АУАН и съставянето на АУАН съдът кредитира изцяло. 

               При така установените факти съдът намира от правна страна следното:   

Съгласно чл.75, ал.1,т.1 и ал.3 от ЗЗП - Чл. 75. Ал. (1) Когато е подходящо, производителят на стоки или лицето, предоставящо услуга, предприема по собствена инициатива превантивни мерки, като: т. 1. вземане на проби и анализ на мостри на стоките, пуснати на пазара;

Ал.3 -(3) Контролните органи могат да разпоредят на производителя на стоки или на лицето, предоставящо услуга, да предприеме мерките по ал. 1 и 2.

Съгласно чл.230а от ЗЗП - Чл. 230а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., бр. 18 от 2011 г.) За възпрепятстване на длъжностни лица при осъществяване на правомощията им по чл. 192 и 192а и за неизпълнение на разпореждане по чл. 192а, ал. 1, т. 2 и ал. 2 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 1000 до 3000 лв.

 По силата на чл. 215 от ЗП - Чл. 215. Който не изпълни разпореждане или задължително предписание на контролен орган за предприемане на мерки за осигуряване безопасността на стоките и услугите по чл. 75, ал. 3, чл. 84, 85, чл. 86, ал. 1, чл. 87, чл. 88, ал. 1, чл. 89, ал. 1, 2 и 3, чл. 92, 93 и 100, се наказва с глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция, в размер от 3000 до 15 000 лв. Следователно, деянията, за които е наложена имуществена санкция на жалбоподателя, са обявени от закона за наказуеми с административна санкция.       

На първо  место, съдът счита, че  видно от заповед  № 289/22.04.2015г. и заповед № 397 ЛС/22.04.2015г., както АУАН, така и НП изхождат от компетентен орган в кръга на правомощията му. Според настоящият състав АУАН и НП не са съставени и съответно издадени съгласно изискванията или по-скоро не съдържат реквизитите изискващи се от ЗАНН. Както в АУАН така и в НП липсва точното описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. В най – голяма степен това се отнася до точната дата и място на извършване на нарушението. Последните два реквизита мястото и датата на нарушението са от изключително значение както за преценка на преклузивните срокове по ЗАНН за съставянето на АУАН и издаването на НП, така за преценката на относимата правна норма към квалификацията на нарушението и съответно правната норма на база на която е наложена имуществената санкция. В случая са на лице посочени множество дати за които се твърди, че са краен срок в който на дружеството жалбоподател е било разпоредено от органа да представи в КЗП – Хасково протоколи от изпитване на детски легла с марка „Дизайн бейби" и  марка „BABY HOPE"  общо 11 броя запечатани като проба №1 на 27.06.2016г. и заключение за  съответствие с БДС EN716-1:2008+A12013 и БДС EN716-2:2008+A12013. Първо е посочен срок 28.07.2016г., след това 27.09.2016г. и последно е посочена датата 16.11.2016г. на която е следвало да се представят протоколите от изпитването на детските легла. Тоест имаме три различни дати и нито едно точно место на изпълнение на това разпореждане. Действително е посочено в НП, че тези протоколи, следва да се представят в КЗП, но в коя РД на КЗП в НП не се сочи. Последното е от значение не само жалбоподателят да може да разбере какво точно следва да извърши и къде, тоест да разбере в какво нарушение се обвинява, но има значение и за местната подсъдност на делото. наред с горните дати са посочени и още няколко дати на които се твърди, че е направено искане за продължаване на срока за представяне на документите, но не е даден отговор този срок удължен ли е и до кога. Дадени са и други дати свързани с представяне на протоколи от страна на жалбоподателя, които допълнително създават хаос в описанието на нарушението, правейки невъзможно да се разбере коя е крайната дата на която е следвало жалбоподателят да представи исканите документи и коя е датата на нарушението. Такава отново следва да се повтори, че не е посочена в НП. За нито една от горните дати не се твърди че е дата на описаното в АУАН и НП нарушение. Има само едно до някъде хронологично описание на случилото се и констатирано от контролните органи  и от АНО, но не и твърдение кога точно и къде е извършено нарушението. За датата и мястото на нарушението може само да се предполага и евентуално да се извлича по тълкувателен път. Последното обаче е недопустимо. Горните съществени и задължителни реквизити на АУАН и НП няма как да се извеждат по тълкувателен път, като по този път не могат и да се извеждат и обстоятелствата при които е извършено нарушението, всички тези реквизити на АУАН и НП  следва изрично де се посочват от АНО в НП /решение 200/28.05.2012г. на ХАС по КАНД №165/2012г. и Решение № 173/07.05.2012 г. по КАН дело №91 по описа на АС- гр.Хасково за 2012 година/. В тази връзка, настоящият състав счита, че АУАН и НП не съдържат изискваните в чл.42 и чл.57, ал.1 от ЗАНН реквизити. Предвид гореизложеното, настоящият състав, приема, че са налице съществени процесуални нарушения, които са основание за отмяна на атакуваното наказателно постановление на процесуално основание.

Следва да се отбележи още един факт, който се откроява при прочитането на АУАН и НП, а именно, че на практика има едно смесване на различни фактически състави на нарушения. Според съда от така описаното в НП, не може по категоричен начин да се приеме дали се касае за неизпълнение на разпореждане свързано с предприемане на мерки за осигуряване на безопасността на стоките по чл.75, ал.3 ЗЗП или нарушението се състои в неизпълнение на разпореждане за представяне на документи от страна на жалбоподателя. По-скоро четейки текста на АУАН и НП се остава с впечатлението, че се касае за неизпълнение на разпореждане за непредставяне на изискани документи, поне това се твърди  и при трите описани по-горе дати  - 28.07.2016г., 27.09.2016г. и 16.11.2016г. Само при втората дата 27.09.2016г. е споменато, че на жалбоподателят е разпоредено да извърши изпитване на процесните легла до 27.09.2016г., но липсва фактическо твърдение в обстоятелствената част на НП за неизпълнение на това разпореждане. Тоест в трите случая  неизпълнението се обвързва с непредставянето на протоколи от изпитването на леглата в определен срок. Тоест тази неяснота в описанието на нарушението на обстоятелствата при които е извършено то води до още една невъзможност жалбоподателят да разбере какво точно нарушение му се вменява.

Съдът намира, че жалбоподателят е поканен надлежно за съставянето на АУАН и правилно при неявяването му той е съставен в негово отсъствие.

Горното естествено води и до неправилно приложение на материалният закон, но за това съдът ще изложи мотиви по съществото на делото.

За пълнота макар и с оглед вече изложеното съдът да е максимално затруднен да изложи мотиви по същество, следва да се отбележи, че с оглед свидетелските показания, както и на писмените доказателства по делото, се доказва, че от една страна не са извършени всички изпитвания на всички описани като запечатана проба легла, както и не се представени съответните протоколи от изпитването им в КЗП. Тоест формално са осъществени и двете нарушения, които съдът намира, че са смесени в АУАН и НП.

Що се касае до законосъобразността на дадените разпореждания, тук също няма как да има еднопосочен отговор, тъй като не е ясно в какво точно се състои разпореждането, което се приема, че не е изпълнил жалбоподателя. Дали е неизпълнение на разпореждане за изпитване на леглата на осн.чл.75, ал.3, вр.ал.1 от ЗЗП или непредставяне на документи във връзка с  изискани документи на осн.чл.192,т.2 от ЗЗП. 

Съдът въпреки това намира, че в НП е описано неизпълнение, непредставяне  в срок от жалбоподателя,  на изискани от него документи по реда на чл.192, т.2 от ЗЗП. Тоест в случая не се касае за разпореждане или задължително предписание на контролен орган за предприемане на мерки за осигуряване безопасността на стоките и услугите по чл. 75, ал. 3 от ЗЗП. Касае се, поне както е описано нарушението в НП за непредставяне на документи свързани с извършващата се проверка. Затова и съдът намира, че това искане от страна на контролният орган е законосъобразно.

Затова и съдът намира, че неправилно първо е квалифицирано нарушението по чл. чл.215, вр.чл.75, ал.3, вр.ал.1,т.1 от ЗЗП и е приложена санкционната разпоредба на чл.215 от ЗЗП. Според настоящият състав , е следвало нарушението да квалифицира и да се санкционира по чл.230а, вр.192,т.2 от ЗЗП.

Що се касае в случая, ако се има предвид разпореждане във връзка с чл.215, вр.75, ал.3, вр.ал.1,т.1 ЗЗП то това разпореждане според съда няма пречка да бъде дадено от контролният орган по реда на горните текстове. В случая обаче съдът споделя становището на жалбоподателя, че цитираните в разпореждането БДС EN716-1:2008+A1:2013 и БДС EN716-2:2008+Al:2013 видно от обекта и приложението и на двата стандарта, касаят детски легла с  вътрешна дължина по-голяма от 900 мм. Но не повече от 1400 мм. Тоест те не са относими за част от описаните в НП легла, поради което и разпореждането в тази си част е незаконосъобразно.

             Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

 

                                        Р Е Ш И :

 

           ОТМЕНЯ НП № K - 039720 /30.03.2017г. на  директора на  РД – КЗП за областите: Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред ХАС, в 14-дневен срок от съобщаването му.

                                                                                

   

                                                            Районен съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.