О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1579/12.12.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на дванадесети декември две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 2936 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба от „Банка ДСК“ ЕАД с правно основание чл. 51, aл. 1 ЗН.

При извършена служебна проверка по реда на чл. 129, ал. 1, вр. с чл. 540 ГПК същата е оставена без движение с разпореждане от 22.11.2017 г., като на молителя са дадени конкретни и ясни указания за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок. Едновременно с това е указано и че при неизпълнението им в срок производството по делото ще бъде прекратено.

От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това му е връчено редовно на 27.11.2017 г.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 04.12.2017 г. /присъствен ден/, но и до настоящия момент дадените указания не са изпълнени, като не е поискано продължаване на срока.

Безспорно е, че правото на иск/молба може да бъде надлежно упражнено чрез предявяването на редовна искова молба/молба, а за да е такава, тя трябва да отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 ГПК.  От друга страна, неизпълнението на дадените по реда на чл. 129, ал. 2 и ал. 4 ГПК указания във връзка с редовността на исковата молба/молбата представлява предвидено от закона основание за нейното връщане, съотв. за прекратяване производството по делото.

Ето защо съдът намира, че на основание чл. 129, ал. 4, вр. ал. 3 ГПК, вр. с чл. 540 ГПК, доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2936/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

                                                                           

 

            СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                  /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.