ОПРЕДЕЛЕНИЕ    

  1581/12.12.2017 година, гр.Хасково

РАЙОНЕН СЪД-ХАСКОВО

на дванадесети декември две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

              Районен съдия:Даниела Николова

секретар ........................................................................................................................................

прокурор ......................................................................................................................................

като разгледа докладвано от съдията.........................................................................................

гр.дело№ 2929 по описа за 2017 година

                                                                        

         В Районен  съд Хасково е образувано гр.д. №2929 по описа за 2017 г. по   искова молба от  Г. А.  Г.  с посочено правно основание чл. 358, ал. 1, т. 2, вр. чл. 357, ал. 1 от КТ и с посочен ответник  Районен съд - Свиленград. Поради  факта, че  ответник по предявения иск е Районен съд - Свиленград,който попада в съдебния район на Окръжен съд-Хасково , в чиито съдебен район се намира и Районен съд - Хасково, от една страна и с оглед установените поради тази причина по - близки служебни и колегиални отношения между съдии и съдебни служители от тези съдилища, се налага извод за наличие основанието, визирано в чл. 22, ал. 1, т. 6 от НПК за отвеждане на настоящия съдия докладчик  от разглеждане на делото. Воден от тези съображения и за да  да не се поражда съмнение, че при разглеждането  на делото , произнасянето и постановяването на съдебния акт могат да бъдат нарушени   правата  на  ищеца    на справедлив процес,  настоящия състав на съда  счита, че е налице основанието, визирано в чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК за неговото отвеждане от разглеждане на делото.     

От друга страна, от делото са се отвели всички съдии от РС-Хасково, и в съда не може да се образува състав за разглеждането му, поради което е налице хипотезата на чл.23 ал.3 от ГПК и делото следва да се изпрати на ОС-Хасково  за определяне на друг равен по степен съд.

            Водим от горното и на основание чл.22 ал.1 т.6  и чл.23 ал.3 от ГПК,

ОПРЕДЕЛИ:

         ОТВЕЖДА  съдия Даниела Николова от разглеждане на гр.д.№2929/2017 г.по описа на РС-Хасково.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2929/2017 год.по описа на РС-Хасково.

ДЕЛОТО    да се изпрати на ОС-Хасково   за определяне на друг равен по степен съд,който да го разгледа  на основание чл.23 ал.3 от ГПК.

 

 

Съдия: /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.