ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1555

 

 

Хасковски Районен съд                          четвърти                                              граждански състав

 в закрито заседание на осми декември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

               Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА 

 

                                              

Секретар

Прокурор

изслуша докладваното от съдията

дело №2288 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искане на Б.М. *** срещу ДФЗ – гр.София за изплащане на суми, представляващи субсидии за земеделски производител за 2015-2016г.

Ищецът твърди, че е регистриран като земеделски производител и обработва 63 дка земеделски земи. Подал заявление за подпомагане, което било база за отпускане на субсидии от ответника. За 2015г. съгласно уведомително писмо от 14.09.2015г. по схема на ДЗС му било определено плащане от 2186,22 лева, но постъпил превод на 977,90 лева, като останали неплатени от ответника 1208,32 лева. За 2016г. дължимите суми по СЕПП от ДФЗ към него били 2678,93 лева, като били определени съгласно обработваните парцели. По тази мярка получил 1929,09 лева, като оставало дължимо 756,84 лева. Плащанията по мярка 10 – Агроекология и климат, за 2016г. били 579,80 лева, но следвало да се заплатят 977 лева, като оставали дължими от ответника 417,20 лева. Плащанията по мярка 11 – Биологично производство, за 2016г. били 4070,68  лева, но следвало да се заплатят 4661,40 лева, като оставали дължими от ответника 590,72 лева. Иска ответникът да бъде осъден да заплати сумата 1208,32 лева, представляваща дължима по схема ДЗС за 2015г., сумата 756,84 лева, представляваща дължима по СЕПП за 2016г., сумата 417,20 лева, представляващи дължими по мярка 10 – Агроекология и климат, за 2016г, сумата 590,72 лева по мярка 11 – Биологично производство, за 2016г, ведно със законната лихва до окончателно изплащане на вземанията.

Ответникът ДФЗ – София, счита предявените искове като недопустими. Съгласно ЗПЗП ДФЗ бил самостоятелно юридическо лице и изпълнявал функциите на Разплащателна агенция, а като специализирана акредитирана структура приема заявления, проверява условията и извършва плащанията от ЕЗФ. На 22.04.2015г. и 17.03.2016г. ищецът подал общо заявление за подпомагане. Проверката на подадените заявления се извършвала чрез интегрирана информационна система, която автоматизирано съпоставя данните от заявленията с данните от регистрите. Резултатите от проверките се отразявали в административен акт, с който се вземало решение по заявленията /уведомително писмо за одобрените и неодобрени по подаденото заявление суми/. Процедурата по разглеждане и произнасяне по подадените заявление по изрично определените в закона схеми за директни плащания имала административен характер. По подадените заявления не бил постановен окончателен административен акт. От друга страна – административния характер  на разглеждане на заявленията сочел на недопустимост на предявените искове.

Като разгледа предявените искове и обсъди направеното възражение от ответника по отношение на подсъдност, съдът намира, че настоящото производство е недопустимо.  

Ищецът претендира заплащане на суми, дължими по Европейски земеделски фондове. Съгласно чл.1 от ЗУСЕСИФ националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, реда за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ, специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции, се определят по този закон. Средствата от ЕСИФ по смисъла на този закон са средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, предоставени по програми на Република България. За режима на сметките за средствата от ЕСИФ, както и за финансовите взаимоотношения при управлението на средствата от ЕСИФ се прилага Законът за публичните финанси. Член 27 от ЗУСЕСИФ урежда реда на обжалване на административните актове по Глава  Трета от закона - Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: те се оспорват пред съд по реда на АПК, като административният договор се оспорва по реда за оспорване на индивидуален административен акт. Не подлежат на самостоятелно оспорване действията в производството по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а в случай на прекратяване решението може да се оспорва в едноседмичен срок от съобщаването по реда на глава Десета, раздел IV от АПК. При наличие на финансова корекция в отношенията, то тя се определя по основание и размер с мотивирано решение на ръководителя на управляващия орган, одобрил проекта – чл.73 от ЗУСЕСИФ. Преди издаването на решението се осигурява възможност бенефициентът да представи писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства. Решението се издава в едномесечен срок от представянето на възраженията, като в него се обсъждат представените от бенефициента доказателства и направените от него възражения. Решението относно корекцията  може да се оспорва пред съда по реда на АПК.

Като има предвид така изложеното относно характера на отношенията между страните, съдът счита, че същите не следва да бъдат уредени по общия гражданскоправен ред, тъй като те не са договорни и равнопоставени, а административноправни. Съгласно чл.128, ал.1, т.1 от АПК именно на административните съдилища са подсъдни всички дела по искания за издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове и административни договори.

Но следва да се има предвид и установеното от отговора на ответника, че няма издаден окончателен административен акт, както и че не се твърди и от двете страни да е изпратено от ответника до ищеца уведомително писмо за одобрената / отказана помощ. Ищецът твърди и представя доказателства относно уведомление от 14.09.2015г., с което се определя първоначалния размер на помощта, но е не и нейната корекция. Представените извлечения от банкова сметка ***ие на уведомителни писма за отказана помощ, а именно уведомителното писмо от ДФЗ би било акта, чрез обжалването на които ищецът да защити свиете права.

Така настоящото производство следва да бъде прекратено, тъй като е недопустимо по общия граждански ред да бъдат разглеждани отношенията между страните. Доколкото не се твърди наличие на обжалваем по реда на АПК административен акт, то производството не следва да бъде изпратено по подсъдност на компетентния административен съд.

Мотивиран от горното, съдът  

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2288/2017 г. по описа на Районен съд – Хасково, по искане от Б.М. *** срещу ДФЗ – гр.София за изплащане на суми, представляващи субсидии за земеделски производител за 2015-2016г., като недопустимо.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд-Хасковo в едноседмичен срок от съобщаването.

                                                        

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Д.С.