Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

783/13.12.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на единадесети декември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2895 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на гл. ХXVІ от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Образувано е по молба за развод с правно основание чл. 50, ал. 1 от Семейния кодекс /СК/ от М.Л.А. и Ц.Н.А..

Молителите твърдят, че на 08.08.2008 г. в гр. Хасково сключили граждански брак, от който нямали родени деца. Двамата желаели да го прекратят, като съгласието им за това било взаимно, сериозно и непоколебимо. Предвид изложеното се иска да се постанови решение, с което да се прекрати брака на молителите по взаимно съгласие и да се утвърди постигнатото между тях споразумение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

От представеното удостоверение за сключен граждански брак № 080223, издадено на 08.08.2008 г. от Община Хасково въз основа на акт № 0223/08.08.2008 г., се установява, че М.Л. Петкова и Ц.Н.А. са сключили граждански брак на 08.08.2008 г. в гр. Хасково, като след брака съпругата е приела да носи фамилното име А..

От нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 59, том ІV, рег. № 4191, дело № 584/2016 г. на нотариус Ивайло Николов и свидетелство за регистрация на МПС Част І с № 008579395 се установява, че по време на брака си страните са придобили описаните в споразумението недвижим имот и МПС.

При така установената фактическа обстановка съдът достигна до следните правни изводи:

Искането на молителите за развод по взаимно съгласие е процесуално допустимо, а разгледано по същество, то се явява основателно.

Налице е сериозно и непоколебимо съгласие между тях за прекратяване на брака им. Решението им в тази насока е категорично установено в представеното писмено споразумение и потвърдено лично в съдебно заседание. Мотивите за развода са ирелевантни, доколкото съгласно чл. 50, ал. 1 СК съдът не следва да ги издирва. С оглед на това, съдът намира, че бракът им съществува само формално и запазването му не е в интерес нито на страните, нито на обществото, поради което следва да се постанови решение, с което да се допусне прекратяването му. Постигнатото от двамата съпрузи споразумение е пълно и урежда всички визирани в чл. 51, ал. 1 СК отношения, по които страните следва да постигнат съгласие и не противоречи на закона и морала. По изложените съображения то следва да бъде утвърдено изцяло.

На основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 лв., която която следва да се поеме по равно и от двете страни, а разноските остават в тежест на всяка една от тях така, както са ги направили. Освен това, М.Л.А. трябва да заплати и държавна такса по споразумението относно имуществените отношения в размер на 1 928,46 лв., а Ц.Н.А. - държавна такса също по споразумението относно имуществените отношения в размер на 84,00 лв.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 08.08.2008 г. в гр. Хасково граждански брак между М.Л.А., ЕГН ********** ***, и Ц.Н.А., ЕГН ********** ***, двамата с адрес за призоваване: гр. Хасково, ул. „Хан Кубрат” № 8, ет. 3, офис 13 - адвокат Лиляна Сарова, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

2. Движимите вещи, придобити по време на брака, страните са поделили извънсъдебно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

3. След прекратяване на брака М.Л.А., ЕГН ********** си запазва и ще носи брачното си фамилно име А..

4. В дял на Ц.Н.А., ЕГН ********** се поставя и той става изключителен собственик на лек автомобил с peг. № X 9449 ВС, маркаМерцедес, модел CLK 320, рама: WDB2083651 F097596, двигател: 11294030466414, година на производство: 1999 г., кубатура: 1920.

5. В дял на М.Л.А., ЕГН ********** се поставя и тя става изключителен собственик на следния недвижим имот, представляващ и семейно жилище на страните, а именно: апартамент № В3-7 /латинска буква „В", три, тире, седем/ с идентификатор: 68134.2044.851.1.25 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно, точка, едно, точка, двадесет и пет/, находящ се в блок „Орхидея" от Комплекс „ВИТОША ПАРК", който блок представлява сграда № 1 /едно/ от комплекса с идентификатор: 68134.2044.851.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно точка, едно/ с административен адрес: град София, Столична община, район Витоша, ул. "197" /сто деветдесет и седем/ № 25 /двадесет и пет /, вход „Б", разположен на трети етаж на кота +8.60м. /плюс осем цяло и шестдесет стотни метра/ в жилищна сграда „Орхидея", въведена в законова експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 1025 от 06.10.2009 година, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж обект с идентификатор 68134.2044.851.1.41 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно точка, едно точка, четирдесет и едно/ и обект с идентификатор 68134.2044.851.1.26 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно точка, едно точка, двадесет и шест/, под обекта: обект с идентификатор 68134.2044.851.1.22 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно точка, едно точка, двадесет и две/ и над обекта: обект с идентификатор 68134.2044.851.1.28 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно точка, едно точка, двадесет и осем/, състоящ се от следните помещения: дневна, кухня и столова, две спални, антре, баня с тоалетна, тоалетна, складова ниша и две тераси, целия застроен по архитектурен план 84.52 кв.м. /осемдесет и четири цяло петдесет и две стотни квадратни метра/, заедно с 8.26 % /осем цяло двадесет и шест стотни върху сто/ идеални части, съответствуващи на 11.84 кв.м. /единадесет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/ от общите части на вход „Б" и съответните идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 68134.2044.851 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четирдесет и четири точка, осемстотин петдесет и едно/ с площ от 26 987 кв.м. /двадасет и шест декара деветстотин осемдесет и седем квадратни метра/, с начин на трайно ползуване: „за друг вид застрояване, трайно предназначение: "урбанизирана територия", намиращ се в гр. София, район Витоша, в.з. Малинова долина, със съседи, съгласно кадастралната скица: поземлен имот с идентификатор 68134.2044.869 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, осемстотин шестдесет и девет/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.936 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, деветстотин тридесет и шест/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.924 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, деветстотин двадесет и четири/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.499 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четирдесет и четири точка, четиристотин деведесет и девет/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.750 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, седемстотин и петдесет/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.915 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, деветстотин и петнадесет/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.503 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, петстотин и три/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.1772 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка, хиляда седемстотин седемдесет и две/, поземлен имот с идентификатор 68134.2044.850 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка, две хиляди и четиридесет и четири точка осемстотин и петдесет/, при граници на апартамента съгласно архтектурния проект: асансьор, коридор, коридор и стълба, от две страни двор, апартамент В3-8 /латинска буква „В", три, тире, осем/, апартамент № С3-9 /латинска буква „С", три, тире, девет/.

6. За уравняване на дяловете страните не си дължат суми един на друг.

7. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към фирмите, фирменно имущество и дялове в търговските дружества по регистрираните от тях фирми и задължения, които всеки е поел лично по време на брака.

8. Страните заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

9. Разноските по делото остават за всеки така, както са направени.

10. Двамата заявяват, че с настоящото споразумение уреждат гореописаните задължения, произтичащи от брака им.

ОСЪЖДА М.Л.А., ЕГН ********** ***, адрес за призоваване: гр. Хасково, ул. „Хан Кубрат” № 8, ет. 3, офис 13 - адвокат Лиляна Сарова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 1 948,46 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Ц.Н.А., ЕГН ********** ***, адрес за призоваване: гр. Хасково, ул. „Хан Кубрат” № 8, ет. 3, офис 13 - адвокат Лиляна Сарова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 104,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                             

 

СЪДИЯ:

 

       /Петър Вунов/